Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.179.335

Tytuł:

uchwała nr 48/VI/2011 Rady Gminy Popów z dnia 26 maja 2011r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w placówkach oświatowych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-08-17
Organ wydający:Rada Gminy Popów
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 179 pozycja: 3350
Hasła:

UCHWAŁA NR 48/VI/2011 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w placówkach oświatowych. Na podstawie art. 18 ust 2 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)oraz art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z póź. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje: § 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w placówkach oświatowych obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć w s sposób określony w poniższej tabeli:

Lp. Stanowisko kierownicze 1. 2. Dyrektor Przedszkola w Zawadach Dyrektor gimnazjum i dyrektorzy zespołów szkolno-przedszkolnych liczących: - do 9 oddziałów, -10 i więcej oddziałów Obniżenie godzin w tygodniu 7 z pensum 25 10 z pensum 18 13 z pensum 18

§ 2. Obniżenie tygodniowego wymiaru ustalone w § 1 odnosi się również do nauczycieli, którym powierzono w zastępstwie stanowisko kierownicze i obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo. § 3. Traci moc Uchwała Nr 199/XXXII/2005 Rady Gminy Popów z dnia 6 października 2005 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w placówkach oświatowych. § 4. Uchwała wchodzi w Zycie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska

Id: PBBYY-OQJFQ-XVRCG-BUIPH-OXTRM. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5330

  uchwała nr XXI/198/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów, w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Pruszków.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.194.2

  uchwała nr XXVI/157/09 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 sierpnia 2009r. w zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opikuńczych pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.203.6100

  uchwała nr 51/XII/2011 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 30 września 2011r. w sprawie zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli , dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom , którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin i określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów .

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIII/157/08 Rady Miasta Cybinka z dnia 28 listopada 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie obniżenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora w placówkach oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Cybinka

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XXII/40/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach; zasad zwalniania nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, od obowiązku realizacji obniżonego tygodniowego wymiaru godzin zajęć; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty nauczyciela; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.179.334

  uchwała nr 08.072.2011 Rady Gminy Panki z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia oplat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkole publiczne, dla którego organem prowadzacym jest Gmina Panki

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.179.334

  uchwała nr 60/VI/2011 Rady Gminy Mykanów z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych dla dyrektorów placówek oświatowych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.179.334

  uchwała nr 59/VI/2011 Rady Gminy Mykanów z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Mykanów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.179.334

  uchwała nr IX/41/2011 Rady Gminy Mszana z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród ze specjalnego funduszu dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mszana

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.179.334

  uchwała nr XI/60/11 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę Miasteczko Śląskie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.