Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.179.335

Tytuł:

uchwała nr 56/VII/2011 Rady Gminy Popów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Popów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-08-17
Organ wydający:Rada Gminy Popów
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 179 pozycja: 3351
Hasła:

UCHWAŁA NR 56/VII/2011 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Popów Na podstawie art. 6 ust 1 pkt 2 oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Przedszkola prowadzone przez Gminę Popów zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie pięciu godzin dziennie. § 2. 1) Opłata za świadczenia udzielone w czasie przekraczającym wymiar wskazany w § 1 wynosi 1,00 zł za każdą rozpoczęta godzinę zajęć dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych. 2) Ustala się obniżone stawki opłat obowiązujące dla przedszkoli publicznych w razie większej liczby dzieci z tej samej rodziny. 3) 3. Obniżone stawki opłat wynoszą: 1) 0,50 zł. za drugie dziecko w rodzinie uczęszczające do przedszkola publicznego; 2) 0,10 zł. za trzecie i następne dziecko w rodzinie uczęszczające do przedszkola publicznego. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska

Id: DEJSI-MKCYA-BBJAT-BYPTR-RJFAQ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.158.297

  uchwała nr X/58/11 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Zielona

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.105.3332

  uchwała nr 100/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.115.3642

  uchwała nr 148/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.216

  uchwała nr 102/XIII/11 Rady Gminy Poczesna z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie zmiany opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest gmina

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.158.298

  uchwała nr 101/IX/2011 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłobuck

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.179.335

  uchwała nr 48/VI/2011 Rady Gminy Popów z dnia 26 maja 2011r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w placówkach oświatowych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.179.334

  uchwała nr 08.072.2011 Rady Gminy Panki z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia oplat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkole publiczne, dla którego organem prowadzacym jest Gmina Panki

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.179.334

  uchwała nr 60/VI/2011 Rady Gminy Mykanów z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych dla dyrektorów placówek oświatowych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.179.334

  uchwała nr 59/VI/2011 Rady Gminy Mykanów z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Mykanów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.179.334

  uchwała nr IX/41/2011 Rady Gminy Mszana z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród ze specjalnego funduszu dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mszana


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.