Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.179.335

Tytuł:

uchwała nr XII/39/2011 Rady Gminy Rędziny z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rędziny

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-08-17
Organ wydający:Rada Gminy Rędziny
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 179 pozycja: 3353
Hasła:

UCHWAŁA NR XII/39/2011 RADY GMINY RĘDZINY z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rędziny. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), Rada Gminy Rędziny uchwala, co następuje: § 1. Przedszkola prowadzone przez Gminę Rędziny zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie pięciu godzin dziennie, w godzinach od 8.30-13.30. § 2. 1) Opłata za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar wskazany w § 1 wynosi 1,50 zł (słownie: jeden złoty 50 groszy) za każdą rozpoczętą godzinę zajęć dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych. 2) Opłata ustalana jest miesięcznie jako iloczyn liczby godzin zajęć i stawki wskazanej w ust. 1. Liczba godzin zajęć świadczonych dziennie w przedszkolu określona zostanie w umowie zawartej pomiędzy przedszkolem a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka. § 3. Opłata, o której mowa w § 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka, które ustala się odrębnie, zgodnie z art. 67a ustawy o systemie oświaty oraz nie obejmuje ponadprogramowych zajęć dodatkowych, prowadzonych na życzenie rodziców ( języki obce, rytmika, gimnastyka korekcyjna, itp.) § 4. Traci moc Uchwała Nr 57/XXIX/2001 Rady Gminy Rędziny z dnia 11 października 2001r. w sprawie określenia odpłatności za posiłki i sporządzanie posiłków dla dzieci uczęszczających do Gminnych Przedszkoli Publicznych, Uchwała nr 31/XIV/2004 Rady Gminy Rędziny z dnia 22 kwietnia 2004r., Uchwała nr 46/XV/2004 Rady Gminy Rędziny z dnia 28 czerwca 2004r., Uchwała nr 79/XVIII/2004 Rady Gminy Rędziny z dnia 25 listopada 2004r., Uchwała nr XX/40/2008 Rady Gminy Rędziny z dnia 12 czerwca 2008r. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rędziny. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011r.

Przewodniczący Rady Gminy mgr inż. Roman Pakuła

Id: YWFKQ-CTFFV-JUSVD-CJPFU-KWFGY. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.222

  uchwała nr XIX/61/2011 Rady Gminy Rędziny z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/39/2011 Rady Gminy Rędziny z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rędziny

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.994

  uchwała nr XXIII/81/2011 Rady Gminy Rędziny z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rędziny, zasad pobierania tych opłat oraz dodatkowych warunków zawiązanych z opłatami za przedszkole

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.733

  uchwała Nr XVIII/144/12 Rady Gminy Rewal z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Rewal

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2098

  uchwała nr XIII/102/2011 Rady Gminy Fredropol z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej przez Samorządowe Przedszkole w Huwnikach.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.111.212

  uchwała nr VII/69/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.179.335

  uchwała nr VIII/107/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi w Raciborzu przy ul. Słonecznej 9

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.179.335

  uchwała nr 56/VII/2011 Rady Gminy Popów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Popów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.179.335

  uchwała nr 48/VI/2011 Rady Gminy Popów z dnia 26 maja 2011r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w placówkach oświatowych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.179.334

  uchwała nr 08.072.2011 Rady Gminy Panki z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia oplat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkole publiczne, dla którego organem prowadzacym jest Gmina Panki

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.179.334

  uchwała nr 60/VI/2011 Rady Gminy Mykanów z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych dla dyrektorów placówek oświatowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.