Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.210.368

Tytuł:

porozumienie Burmistrza Miasta Lubliniec; Wójta Gminy Herby z dnia 1 sierpnia 2011r. w sprawie świadczenia usług w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, ich rodzin i ofiar przemocy domowej w ramach ? Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych? przez Punkt Konsultacyjny w Lublińcu mieszkańcom gminy Herby

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-09-12
Organ wydający:Burmistrz Miasta Lubliniec; Wójt Gminy Herby
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 210 pozycja: 3687
Hasła:

POROZUMIENIE z dnia 1 sierpnia 2011 r. pomiędzy: Gminą Herby reprezentowaną przez Wójta ? P. Romana Banducha zwanego dalej Wójtem, a Gminą Lubliniec reprezentowaną przez Burmistrza ? P. Edwarda Maniurę, zwanego dalej Burmistrzem Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt. 10 ustawy z 27 sierpnia 2009 r . o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ) w związku z uchwałą Nr VI/94/07 Rady Gminy Herby z dnia 13 kwietnia 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Lubliniec na prowadzenie zadania publicznego oraz uchwałą Nr 102.XI/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie przejęcia przez Gminę Lubliniec od gmin: Kochanowice, Pawonków, Boronów, Ciasna, Koszęcin, Herby wykonywania zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej strony zawierają porozumienie następującej treści: § 1. Punkt Konsultacyjny w Lublińcu świadczący usługi w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, ich rodzin i ofiar przemocy domowej w ramach ? Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych? będzie świadczył w/w usługi również mieszkańcom gminy Herby. § 2. 1. Wójt będzie przekazywał dotacje na pokrycie części kosztów funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego w Lublińcu. 2. Dotacja przekazywana będzie na rachunek Urzędu Miejskiego w Lublińcu : ING BSK S.A. O/ Cz-wa 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783 w terminie do 31 sierpnia 2011 r . 3. W 2011 r. dotacja wynosi 2.400,00 zł ( słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100) § 3. Burmistrz przekaże Wójtowi w terminie do 31 marca każdego roku sprawozdanie roczne z działalności Punktu Konsultacyjnego za rok poprzedni, zawierające informacje w zakresie korzystania z usług Punktu Konsultacyjnego przez mieszkańców gminy Herby. § 4. 1. Zawarte porozumienie dotyczy roku 2011 r 2. Każdej ze stron przysługuje prawo pisemnego wypowiedzenia porozumienia z zachowaniem 3 -miesięcznego terminu wypowiedzenia na koniec roku kalendarzowego. § 5. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. § 6. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron. § 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 01 stycznia 2011 r i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wójt Gminy Herby Roman Banduch

Burmistrz Miasta Lubliniec Edward Maniura

Id: RBGQO-YJCDU-HJCBC-OJABK-YPYWM. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.105.173

  porozumienie Burmistrza Miasta Lubliniec; Wójta Gminy Herby z dnia 30 marca 2010r. w sprawie świadczenia usług w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, ich rodzin i ofiar przemocy domowej w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" przez Punkt Konsultacyjny w Lublińcu mieszkańcom gminy Herby

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.85.1582

  porozumienie nr 60/II/2011-GKRPA Burmistrza Miasta Lubliniec; Wójta Gminy Boronów z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie świadczenia usług w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, ich rodzin i ofiar przemocy domowej będących mieszkańcami gminy Boronów przez Punkt Konsultacyjny w Lublińcu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.105.172

  porozumienie Burmistrza Miasta Lubliniec; Wójta Gminy w Boronowie z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie świadczenia usługi w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej przez Punkt Konsultacyjny w Lublińcu dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, ich rodzin i ofiar przemocy domowej mieszkańcom gminy Boronów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.963

  porozumienie nr 68/II/2012 Burmistrza Miasta Lubliniec; Wójta Gminy Boronów z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie świadczenia usług w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej przez Punkt Konsultacyjny w Lublińcu dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, ich rodzin i ofiar przemocy domowej dla mieszkańców gminy Boronów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.981

  porozumienie nr OR.031.1.2012 Burmistrza Miasta Lubliniec; Wójta Gminy Herby z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie prowadzenia zadania publicznego przez Gminę Lubliniec

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.210.368

  porozumienie Prezydenta Miasta Katowice; Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 1 sierpnia 2011r. w sprawie powierzenia Miastu Katowice realizacji zadania publicznego, polegającego na skierowaniu do środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Miasta Siemianowice Śląskie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.210.368

  aneks nr 1 Burmistrza Miasta Ustroń; Zarządu Powiatu Cieszyńskiego z dnia 27 lipca 2011r. do Porozumienia Nr WO.0118-1/11 z dnia 3 stycznia 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.210.368

  porozumienie nr OR-I.3026.00005.2011 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego i Komendanta Powiatowego Policji w Wodzisławiu Śląskim z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie przekazania przez "Miasto", ?Policji? środki finansowe z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającej ustawową normę funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śl. realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.210.368

  porozumienie międzygminne nr 1/2011 Prezydenta Miasta Bielska-Białej; Wójta Gminy Stryszów z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie współdziałania w 2011 roku gminy Bielsko-Biała z gminą Stryszów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu gminy Stryszów doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.210.368

  porozumienie międzygminne nr 1/2011 Prezydenta Miasta Bielska-Białej; Wójta Gminy Spytkowice z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie współdziałania w 2011 roku gminy Bielsko-Biała z gminą Spytkowice w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu gminy Spytkowice doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.