Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.225.385

Tytuł:

uchwała nr BRM.0007.00051.2011 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-09-27
Organ wydający:Rada Miejska w Radlinie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 225 pozycja: 3856
Hasła:

UCHWAŁA NR BRM.0007.00051.2011 RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613, z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 136 poz. 969, z późn. zm.), na podstawie art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200 poz. 1682, z późn. zm.), na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 107 poz. 1138) oraz art.5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (DZ.U. z 2010r. Nr 17 poz. 95) Rada Miejska w Radlinie uchwala co następuje: § 1. W uchwale Nr BRM-0150/XXVI/210/08 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, zmienioną uchwałą Nr BRM/XXXVIII/311/09 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 24 listopada 2009r. wprowadza się nowe brzmienie załączników nr 1 i 2 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały: - deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1) - informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) - załącznik nr 1 do niniejszej uchwały - załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Traci moc uchwała Nr BRM.0150/II/10/10 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina. § 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2011r. § 5. Uchwała podlega ogłoszeniu przez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w miejscach publicznych i podanie jej treści w lokalnej prasie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radlinie mgr inż. Jacek Sobik

Id: IGULD-DMUKH-ZETJU-NRTSM-VDHBA. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr BRM.0007.00051.2011 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 30 sierpnia 2011 r. Zalacznik1.pdf Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1) Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr BRM.0007.00051.2011 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 30 sierpnia 2011 r. Zalacznik2.pdf Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1)

Id: IGULD-DMUKH-ZETJU-NRTSM-VDHBA. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.396.2792

  uchwała nr XXXIX/430/10 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2010

 • DZ. URZ. 2010.712.6085

  uchwała nr XLIX/485/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budzetowej

 • DZ. URZ. 2010.25.147

  uchwała nr XXXI/285/09 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2123

  zarządzenie nr 247(96)/08 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 8 września 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 227(76)/08 z dnia 21 lipca 2008r. zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 222(71)/08 z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 211(60)/08 z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie dokonania zmiany prognozy kwoty długu gminy Wiązowna na rok 2008 i lata następne

 • DZ. URZ. 2010.629.5101

  uchwała nr XLVI/739/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2010

porady prawne online

Porady prawne

 • Uchwała o podniesieniu kapitału zakładowego

  Czy wspólnicy mogą podjąć uchwałę o podniesieniu kapitału zakładowego ustalając ostateczny termin wykonania tej uchwały np. na 10 miesięcy później? Czy każdy (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Zaskarżenie uchwały właścicieli lokali

  Czy istnieje możliwość odwołania/mediacji z zarządcą nieruchomości w sprawie uchwały wspólnoty mieszkaniowej nakładającej obowiązek "składki" na budowę dodatkowych (...)

 • Brak oddania głosu w sprawie uchwały w obiegu

  Jeden ze współwłaścicieli we Wspólnocie w drodze indywidualnego zbierania głosów w sprawie uchwały przez dwa tygodnie nie ustosunkował się do uchwały. Czy brak (...)

 • brak zmiany KRS a decyzje zarządu

  Na walnym zgromadzeniu został wybrany cały nowy zarząd spółki z o.o. (zmieniony cały skład osobowy). Od tego czasu minęły już 3 miesiące jednak stosowna zmiana (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.225.385

  uchwała nr BRM.0007.00050.2011 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.225.385

  uchwała nr IX/120/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności Gminy Racibórz

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.225.385

  uchwała nr XI/78/2011 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 1 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/46/2011 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 23 marca 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.225.385

  uchwała nr XI/77/2011 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 1 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/318/09 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pyskowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.225.385

  uchwała nr X/78/11 Rady Miasta Poręba z dnia 6 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poręba Nr L/331/10 z dnia 5 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Poręba

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.