Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.252.421

Tytuł:

uchwała nr BRM.0007.00054.2011 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 27 września 2011r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnej pomocy w zakresie dożywiania zgodnie z wieloletnim programem ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-10-21
Organ wydający:Rada Miejska w Radlinie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 252 pozycja: 4217
Hasła:POMOC SPOŁECZNA

UCHWAŁA NR BRM.0007.00054.2011 RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnej pomocy w zakresie dożywiania zgodnie z wieloletnim programem ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania? Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania? ( Dz.U. Nr 267, poz. 2259, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jedn. tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych Rada Miejska w Radlinie uchwala, co następuje: § 1. Podwyższa się do 200% wysokość kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, uprawniającego do korzystania z bezpłatnej pomocy w formie dożywiania. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radlinie mgr inż. Jacek Sobik

Id: KWPSQ-QLUQU-MAZTW-ZASCN-XCDVO. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.148.2834

  uchwała nr XXXVI/223/2010 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnej pomocy w formie dożywiania zgodnie z wieloletnim programem ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.100.163

  uchwała nr XXXVI/327/10 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnej pomocy w formie dożywiania zgodnie z wieloletnim programem ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.50.756

  uchwała nr XXXIX/ 2 /2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnej pomocy w formie dożywiania zgodnie z wieloletnim programem "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXX/191/2010 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnej pomocy w formie dożywiania zgodnie z wieloletnim programem " Pomoc państwa w zakresie dożywiania "

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVI/247/2010 Rady Gminy Kikół z dnia 31 marca 2010r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnej pomocy w formie dożywiania zgodnie z wieloletnim programem ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.252.421

  uchwała nr X/150/11 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piekary Śląskie przyjętego Uchwałą Nr LVII/541/06 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 5 października 2006 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.252.421

  uchwała nr X/149/11 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/84/11 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/487/06 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 23 lutego 2006r. w sprawie określenia zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne oraz lokale o innym przeznaczeniu wraz ze sprzedażą udziału we współwłasności gruntu lub wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste gruntu stanowiącego własność Gminy Piekary Śląskie oraz zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.252.421

  uchwała nr XIV/106/2011 Rady Gminy Nędza z dnia 26 września 2011r. w sprawie nadania nazwy placowi na terenie sołectwa Nędza

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.252.421

  uchwała nr XIV/103/2011 Rady Gminy Nędza z dnia 26 września 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nędza

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.252.421

  uchwała nr XI/196/2011 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 września 2011r. zmieniajaca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Mikołów

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.