Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.254.427

Tytuł:

uchwała nr 147/XI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr 665/XLV/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych i internatów oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami lub zakładami budżetowymi prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-10-25
Organ wydający:Rada Miasta Rybnika
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 254 pozycja: 4270
Hasła:

Or-0150/00118/11 2011/044367 UCHWAŁA NR 147/XI/2011 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr 665/XLV/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych i internatów oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami lub zakładami budżetowymi prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji. Działając na podstawie: - art. 80 ust. 3b i ust.4, art. 90 ust. 3b i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) - art. 18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1, art.41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 92 ust.1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu RADA MIASTA RYBNIKA postanawia : § 1. W uchwale nr 665/XLV/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 listopada 2009 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. § 3 pkt 2) otrzymuje brzmienie: ?2) dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki - na każdego ucznia w kwocie takiej, jaką przewidziano na ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez miasto w danym roku budżetowym,? 2. § 3 pkt 6) skreśla się. 3. § 9 ust. 8 otrzymuje brzmienie: "Podmioty prowadzące niepubliczne szkoły dla dorosłych o uprawnieniach szkół publicznych, w których zgodnie z przepisami prawa możliwe jest realizowanie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki zobowiązane są do składania wraz z rozliczeniem, o którym mowa w ust. 5 informacji o liczbie uczniów objętych obowiązkiem szkolnym lub obowiązkiem nauki. Wzór druku określa załącznik nr 4.? 4. Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak w treści załącznika do niniejszej uchwały. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r. po uprzednim opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Andrzej Wojaczek

Id: GFSBH-STZNW-OLGFA-CRIPO-WECUK. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr 147/XI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 29 czerwca 2011 r. Zalacznik1.doc Informacja o liczbie uczniów objętych obowiązkiem szkolnym lub obowiązkiem nauki

Id: GFSBH-STZNW-OLGFA-CRIPO-WECUK. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LV/287/10 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr LII/270/09 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVI/82/07 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie Statutu Gminy i Miasta Lubomierz

 • DZ. URZ. 2011.539.5701

  uchwała nr XII/155/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.11.180

  uchwała nr XXXVI/296/09 Rady Gminy Goleszów z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady nr XIV/95/07 z dnia 28 listopada 2007 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.191.3123

  uchwała nr XIV/164/11 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/326/2001 z dnia 14 listopada 2001r w sprawie ustalenia zwolnień podatkowych w podatku od nieruchomości w mieście i gminie Kolbuszowa.

 • DZ. URZ. 2009.18.241

  uchwała nr XXXII/184/2008 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/176/2008 z dnia 6 listopada 2008r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Termin zapłaty na fakturze

  Kontrahent wystawił fakturę w dniu 1 listopada 2009 r. (niedziela i święto) z terminem zapłaty 8 listopada 2009 r. (niedziela). Chcemy dokonać wpłaty gotówkowej bezpośrednio (...)

 • Rok obrachunkowy w spółce jawnej

  Spółka jawna zostaje powołana 05.02.2009 r. Rokiem obrachunkowym, zapisanym w umowie spółki, jest okres od 01.04 roku bieżącego do 31.03 roku następnego. Czy w tej (...)

 • Rozpoczęcie pracy w grudniu, wypłata w styczniu

  W listopadzie 2008 r. wróciłem do Polski z wieloletniego pobytu za granicą. Od 1 grudnia 2008 r. podjąłem pracę w Polsce, a pierwsze wynagrodzenie otrzymałem 9 stycznia (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Nowa klasyfikacja PKWiU 2008

  Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje nowa klasyfikacja PKWIU 2008. Proszę o informację, czy na pozycji faktury z obniżoną stawką podatku VAT musi pojawiać się PKWIU wg (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.254.426

  uchwała nr XII/144/2011 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/107/2011 Rady Gminy Rudziniec z dnia 30 sierpnia 2011 r. dotyczącej zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Rudziniec na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji, sposobu ich rozliczania i sposobu kontroli wykonania zadań

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.254.426

  uchwała nr X/107/2011 Rady Gminy Rudziniec z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Rudziniec na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji, sposobu ich rozliczania i sposobu kontroli wykonania zadań

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.254.426

  uchwała nr XI/125/2011 Rady Gminy Psary z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/321/2010 Rady Gminy Psary z dnia 24.02.2010r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.254.426

  uchwała nr XI/117/2011 Rady Gminy Psary z dnia 29 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Góra Siewierska

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.254.426

  uchwała nr 44/VII/2011 Rady Gminy Przyrów z dnia 28 września 2011r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć psychologa, logopedy, zajęć bibliotecznych i nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.