Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.257.429

Tytuł:

uchwała nr IV/12/4/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia sportowe

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-10-28
Organ wydający:Sejmik Województwa Śląskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 257 pozycja: 4299
Hasła:

Uchwała Nr IV/12/4/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu przyznawania nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia sportowe Na podstawie: art. 18 pkt 20 i art. 89 ust. 1 oraz ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z późn. zm.), art. 31 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. Nr 127 z 2010 roku, poz. 857 z późn. zm.) Sejmik Województwa Śląskiego uchwala: § 1. Przyjmuje się regulamin przyznawania nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia sportowe, stanowiący załącznik do uchwały. § 2. Traci moc uchwała Nr III/42/2/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 września 2009 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia sportowe. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Bogusław Śmigielski

Id: KTYKB-CTFUO-DXUGP-RDVSM-DWMZO. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr IV/12/4/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2011 r. Regulamin przyznawania nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia sportowe § 1. Regulamin określa szczegółowe zasady oraz tryb przyznawania nagród, uwzględniając osiągnięcia sportowe zawodników. § 2. Ustanawia się Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego, zwaną dalej ?nagrodą?, za wybitne osiągnięcia w w dziedzinie kultury fizycznej. § 3. 1. Wysokość nagród oraz wartość jednego punktu ustala corocznie Zarząd Województwa Śląskiego. 2. Nagrody w formie pieniężnej przyznaje się wyłącznie zawodnikom ? mieszkańcom Województwa Śląskiego, którzy reprezentowali w danym roku klub sportowy z terenu województwa śląskiego. § 4. 1. Ustala się, że przedmiotowy zakres przyznawania nagrody obejmuje osiągnięcie przez zawodników medalowych miejsc w następujących kategoriach wiekowych: senior, młodzieżowiec, junior. 2. Nagrody przyznawane są w oparciu o następującą punktową ocenę wyniku sportowego: Rekord świata ? 36 pkt.

1 miejsce w Olimpiadzie/Paraolimpiadzie - 60 pkt. 2 miejsce w Olimpiadzie/Paraolimpiadzie - 50 pkt. 3 miejsce w Olimpiadzie/Paraolimpiadzie - 45 pkt.

1 miejsce w Mistrzostwach Świata seniorów - 36 pkt. 2 miejsce w Mistrzostwach Świata seniorów - 33 pkt. 3 miejsce w Mistrzostwach Świata seniorów - 31 pkt.

Id: KTYKB-CTFUO-DXUGP-RDVSM-DWMZO. Podpisany

Strona 1

1 miejsce w Mistrzostwach Świata młodzieżowców - 30 pkt. 2 miejsce w Mistrzostwach Świata młodzieżowców - 27 pkt. 3 miejsce w Mistrzostwach Świata młodzieżowców - 24 pkt.

1 miejsce w Mistrzostwach Świata juniorów - 22 pkt. 2 miejsce w Mistrzostwach Świata juniorów - 18 pkt. 3 miejsce w Mistrzostwach Świata juniorów - 16 pkt.

1 miejsce w Mistrzostwach Europy seniorów - 30 pkt. 2 miejsce w Mistrzostwach Europy seniorów - 27 pkt. 3 miejsce w Mistrzostwach Europy seniorów - 25 pkt.

1 miejsce w Mistrzostwach Europy młodzieżowców - 24 pkt. 2 miejsce w Mistrzostwach Europy młodzieżowców - 20 pkt. 3 miejsce w Mistrzostwach Europy młodzieżowców - 18 pkt.

1 miejsce w Mistrzostwach Europy juniorów - 16 pkt. 2 miejsce w Mistrzostwach Europy juniorów - 14 pkt. 3 miejsce w Mistrzostwach Europy juniorów - 12 pkt.

1 miejsce w Mistrzostwach Polski juniorów - 10 pkt.

3. Nagroda może być przyznawana za osiągnięcia w dyscyplinach zarówno indywidualnych, jak i zespołowych. 4. Wartość jednego punktu nie może być niższa od wartości 120 złotych. 5. Nagroda może być przyznawana za osiągnięcia w konkurencjach objętych programem Igrzysk Olimpijskich, Igrzysk Paraolimpijskich.

Id: KTYKB-CTFUO-DXUGP-RDVSM-DWMZO. Podpisany

Strona 2

§ 5. Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać: 1) Marszałek Województwa Śląskiego oraz 2) stowarzyszenia kultury fizycznej, 3) jednostki samorządu terytorialnego, 4) związki sportowe, 5) uczelnie wyższe, 6) środowiska sportowe, - które działają na terenie Województwa Śląskiego.

§ 6. Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego przyznaje Zarząd Województwa Śląskiego. 1. Wzór wniosku o przyznanie nagrody stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 2. W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. 3. Wzór wniosku pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: 1) cofnięcia przez wnioskodawcę, 2) braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie. 4. Wnioski wraz z załącznikami nie podlegają zwrotowi wnioskodawcy. 5. Złożenie kompletnego wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem nagrody.

§ 7. 1. Nagroda za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej może być przyznana tej samej osobie tylko jeden raz w danym roku. 2. Termin składania wniosków za osiągnięcia z poprzedniego roku upływa 31 stycznia następnego roku.

§ 8. Środki finansowe na nagrody określone w niniejszych zasadach planuje się w budżecie Samorządu Województwa Śląskiego, w części przeznaczonej na kulturę fizyczną.

Id: KTYKB-CTFUO-DXUGP-RDVSM-DWMZO. Podpisany

Strona 3

§ 9. Za przygotowanie dokumentacji dla Zarządu Województwa Śląskiego odpowiedzialny jest Wydział Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

§ 10. Informacje o przyznanych nagrodach podaje się do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

§ 11. Wnioski zgłoszeniowe wraz z dokumentacją składa się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.

Id: KTYKB-CTFUO-DXUGP-RDVSM-DWMZO. Podpisany

Strona 4

Id: KTYKB-CTFUO-DXUGP-RDVSM-DWMZO. Podpisany

Strona 5
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.850

  uchwała nr XIII/68/11 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród sportowych dla osób fizycznych za wybitne osiągnięcia sportowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.148.2366

  uchwała nr V/37/11 Rady Gminy Szydłowo z dnia 11 marca 2011r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe

 • DZ. URZ. 2011.257.2950

  uchwała nr XVI/107/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia sportowe.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.148.273

  uchwała nr VI/64/2011 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/55/2011 z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Starosty Żywieckiego za wybitne osiągnięcia w sporcie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.84.1415

  uchwała nr VIII/83/2011 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 19 maja 2011r. w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród Burmistrza Boguchwały za wybitne osiągnięcia sportowe

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.256.429

  obwieszczenie nr 9/11 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej z dnia 18 października 2011r. o wynikach przedterminowych wyborów Wójta Gminy Rajcza przeprowadzonych w dniu 2 października 2011 r. oraz w dniu 16 października 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.256.429

  sprawozdanie Wójta Gminy Mstów z dnia 29 marca 2011r. z wykonania budżetu gminy za 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.256.429

  sprawozdanie Wójta Gminy Lubomia z dnia 21 marca 2011r. z wykonania budżetu za 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.256.429

  sprawozdanie nr W.00.50.28.2011 Wójta Gminy Kornowac z dnia 29 marca 2011r. w sprawie wykonania budżetu za rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.255.429

  decyzja nr OKA-4210-63(5)/2011/184/XI/CW/ZMD Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 października 2011r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła ustaloną przez Ciepłownię Rydułtowy Sp. z o.o. z siedzibą w Rydułtowach

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.