Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.261.436

Tytuł:

uchwała nr X/55/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 28 września 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 %alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-11-03
Organ wydający:Rada Gminy Istebna
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 261 pozycja: 4364
Hasła:ALKOHOL

UCHWAŁA NR X/55/2011 RADY GMINY ISTEBNA z dnia 28 września 2011 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 %alkoholu  ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży  Na  podstawie  art.18  ust.2  pkt.15  i art.  40  ust.1  ustawy  z dnia  8 marca  1990r.  o samorządzie  gminnym  (Dz.U.  z 2001  r.  Nr  142,  poz.1591  ze  zm.)  oraz  art.12  ust.1  ustawy  z dnia  26  pażdziernika  1982r.  o wychowaniu  w trzeżwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 ze zm.)  Rada Gminy Istebna  uchwala, co następuje?  § 1. Ustala się na terenie gminy Istebna  40 ­ punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa)  przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzeaży.  60 ­ punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjatkiem piwa)  przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.  § 2. Traci moc uchwała Nr XI/108/2007 Rady Gminy Istebna z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie  punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa)  przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Śląskiego.   

Przewodniczący Rady  Jan Gazur

Id: WZBPI­BLTED­VALDX­BGQYN­SNWDB. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.105.2998

  uchwała nr XXIX/122/09 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 30 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i do spożycia w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.199.5684

  uchwała nr XXIX/186/2010 Rady Gminy Suchożebry z dnia 8 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.158.299

  uchwała nr VIII/46/11 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Radziechowy - Wieprz

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.11.212

  uchwała nr XXVI/197/2009 Rady Gminy Świdwin z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.68.2174

  uchwała nr 33/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 3 marca 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta i gminy Ożarów Mazowiecki.

porady prawne online

Porady prawne

 • Pozwolenie na handel alkoholem w pobliżu szkoły

  Pytanie dotyczy obowiązywania Ustawy o wychowaniu w trzeźwości. W roku 2003, aby otrzymać koncesję na sprzedaż alkoholu nie było ograniczeń dotyczących odległości (...)

 • Zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych

  Uprzejmie proszę o w miarę obszerne przeanalizowanie problemu poprawnej interpretacji przepisu ustawy "antyalkoholowej" - art. 14 cyt." Zabrania się spożywania napojów (...)

 • Zezwolenie na alkohol

  Chcemy otworzyć sklep z alkoholami pow. 18%, pon. 18%, piwo, wino. Ile kosztują poszczególne koncesje na alkohol, jeśli chce się prowadzić sprzedaż detaliczną w sklepie?

 • Reklama piwa w sklepie monopolowym

  Jakie elementy muszą znaleźć się w reklamie piwa w sklepie monopolowym, by była ona dozwolona?

 • Zezwolenie na prowadzenie ogródka piwnego

  Prowadzę działalność gospodarczą - pub. Pub posiada zagrodzony na stałe ogródek piwny. Posiadam zezwolenie na sprzedaż piwa i wykupioną koncesję. Czy muszę mieć (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.261.436

  uchwała nr XI/198/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawki procentowej bonifikaty od ceny zbycia nieruchomości gruntowej na rzecz właścicieli lokali w celu spełnienia wymogów działki budowlanej oraz zmiany Uchwały nr XXV/674/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gliwice w zakresie nabycia, zbycia, obciążania oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.261.436

  uchwała nr 87/X/2011 Rady Gminy Dębowiec z dnia 27 września 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Dębowcu oraz szczególnych warunków jego funkcjonowania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.261.436

  uchwała nr 86/X/2011 Rady Gminy Dębowiec z dnia 27 września 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dębowiec

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.261.436

  uchwała nr X/38/2011 Rady Gminy Bojszowy z dnia 12 września 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Jedlina w rejonie Brzezin i ?Łąk Ku Korzeńcu? w gminie Bojszowy

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.261.435

  uchwała nr XII/137/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.