Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.263.439

Tytuł:

uchwała nr X/37/2011 Rady Gminy Jejkowice z dnia 10 października 2011r. w sprawie zmian w Zasadach udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów określonych w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska w Gminie Jejkowice

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-11-07
Organ wydający:Rada Gminy Jejkowice
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 263 pozycja: 4396
Hasła:

UCHWAŁA NR X/37/2011 RADY GMINY JEJKOWICE z dnia 10 października 2011 r. w sprawie zmian w Zasadach udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów  określonych w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska w Gminie Jejkowice  Na  podstawie  art.  18  ust.2  pkt  15,  art.  41  ust.1  ustawy  z dnia  8 marca  1990  r.  (tekst  jednolity:  Dz.U.  nr  142  z 2001 r., poz. 1591 ze zm.) o samorządzie gminnym oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo  ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r., nr 25, poz. 150 ze zm.)  na wniosek Wójta Gminy Jejkowice po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Rolnej, Wodnej,  Drogowej, Komunalnej, Mieszkaniowej i ds. Ekologii  Rada Gminy Jejkowice uchwala:  § 1. W  Zasadach  udzielania  dotacji  celowych  na  dofinansowanie  kosztów  inwestycji  podmiotów  określonych  w art.  403  ust.  4 Ustawy  Prawo  ochrony  środowiska  w gminie  Jejkowice,  stanowiących  załącznik  do  uchwały  nr  V/14/2011  Rady  Gminy  Jejkowice  z dnia  21  marca  2011  r.  w sprawie  przyjęcia  Zasad  dotacji  celowych  na  dofinansowanie  kosztów  inwestycji  podmiotów  określonych  w art.  403  ust.  4 ustawy  Prawo  ochrony  środowiska  w Gminie  Jejkowice  (  Dziennik  Urzędowy  Województwa  Śląskiego  nr  89,  poz.  1669),  §  2 ust.  3 lit.b  otrzymuje  nowe poniższe brzmienie:  "b)  faktury  dokumentujące  wykonanie  prac  z wyszczególnieniem  kwoty  za  demontaż,  transport  oraz  składowanie i utylizację azbestu."  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Śląskiego.   

Przewodniczący Rady Gminy  Mieczysław Wojaczek

Id: UNGUR­REGIF­XVSPD­LQAND­WPFKW. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.951

  uchwała nr XV/144/12 Rady Gminy Ornontowice z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zmian w załączniku do Uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie przyjęcia Zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów określonych w art. 403 ust. 4 Ustawy Prawo ochrony środowiska w Gminie Ornontowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.89.1669

  uchwała nr V/14/2011 Rady Gminy Jejkowice z dnia 21 marca 2011r. w sprawie przyjęcia Zasad dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów określonych w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska w Gminie Jejkowice

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.246.3907

  uchwała nr X/ 80 /2011 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art.403 ust.4 ustawy Prawo ochrony Środowiska

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2836

  uchwała nr 315/XXIII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr 35/VI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.180.284

  sprawozdanie Wójta Gminy Jejkowice z dnia 6 maja 2010r. z wykonania budżetu gminy Jejkowice za rok 2009

porady prawne online

Porady prawne

 • Ochrona środowiska a ochrona przyrody

  Departament ochrony przyrody jest częścią Ministerstwa Ochrony Środowiska. Czy pojęcie "przepisy dotyczące ochrony środowiska" obejmuje wyłacznie przepisy ujęte w (...)

 • Dotacja gminy na utrzymanie dziecka w przedszkolu

  Gmina miejska (nie sąsiednia) chce zawrzeć porozumienie na mocy którego nasza gmina miałaby dopłacić do kosztów utrzymania dziecka w ich przedszkolu niepublicznym kwotę (...)

 • Dofinansowanie studiów pracowników

  Otrzymałem dofinansowanie unijne poprzez firmę na studia podyplomowe w wysokości 80 % za pracownika. Czy dofinansowanie powinno być wliczone w przychód firmy?

 • Obszar oddziaływania obiektu

  Istnieje kilka przepisów z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa ochrony przyrody i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które określają w praktyce (...)

 • Dotacje dla niepublicznych przedszkoli

  W jakiej wysokości przysługują dotacje dla niepublicznych przedszkoli?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.263.439

  uchwała nr X/50/11 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 września 2011r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację zadań zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku oraz sposobu jej rozliczania i kontroli

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.263.439

  uchwała nr XII/194/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 17 października 2011r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Chorzów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.263.439

  uchwała nr X/149/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Chorzów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.263.439

  uchwała nr X/108/11 Rady Gminy Brenna z dnia 13 października 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznego przedszkola oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.263.439

  uchwała nr 78/XII/2011 Rady Gminy w Boronowie z dnia 6 października 2011r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych i opłaty targowej oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.