Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.270.449

Tytuł:

uchwała nr 195/XIII/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 466/XXXIV/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 sierpnia 2004 roku w sprawie zasad i warunków wyłapywania na terenie miasta Częstochowy bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-11-16
Organ wydający:Rada Miasta Częstochowy
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 270 pozycja: 4490
Hasła:ZWIERZĘTA

UCHWAŁA NR 195/XIII/2011 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 10 października 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 466/XXXIV/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 sierpnia 2004 roku  w sprawie zasad i warunków wyłapywania na terenie miasta Częstochowy bezdomnych zwierząt oraz  rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi.  Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001  r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw  Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych  zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753) Rada Miasta Częstochowy uchwala:  § 1. W uchwale Nr 466/XXXIV/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 sierpnia 2004 roku w sprawie zasad  i warunków  wyłapywania  na  terenie  miasta  Częstochowy  bezdomnych  zwierząt  oraz  rozstrzygania  o dalszym  postępowaniu  z nimi,  §  3 ust.  1 otrzymuje  brzmienie:  ?§  3 ust.  1.  Działania  w zakresie  wyłapywania  zwierząt  bezdomnych, w szczególności psów i kotów będzie realizował prowadzący Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt  w Częstochowie.?.  § 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Śląskiego.   

Przewodniczący Rady Miasta  Częstochowy  mgr inż. Marek Balt

Id: ZYUZA­VQXMF­EEXIU­BNUHX­TJYHY. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.23.339

  uchwała nr 611/LIII/2009 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Częstochowy na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.217.317

  sprawozdanie nr 1/10 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 12 marca 2010r. z wykonania budżetu miasta Częstochowy za rok 2009

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.196.299

  uchwała nr 740/LXIII/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie Uchylenia Uchwały Nr 594/XLVII/01 Rady Miasta Częstochowy z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie zasad i warunków używania Herbu Miasta Częstochowy zmienionej Uchwałą Nr 768/LVIII/02 z dnia 31 stycznia 2002 roku Rady Miasta Częstochowy w sprawie zmiany Uchwały Nr 594/XLVII/01 Rady Miasta Częstochowy z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie zasad i warunków używania Herbu Miasta Częstochowy

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.231.393

  uchwała nr 162/XI/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 150/XVI/03 Rady Miasta Częstochowy z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie przyjęcia statutu miasta Częstochowy

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.231.393

  uchwała nr 164/XI/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania

porady prawne online

Porady prawne

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Darowizna ruchomości gminnej

  Gmina Miejska X posiada do zbycia samochód osobowy. W drodze darowizny chce przekazać przedmiotowy samochód dla powiatowej jednostki straży pożarnej, na podstawie umowy (...)

 • Bonifikata na wykup mieszkania komunalnego

  Czy przy sprzedaży mieszkań tzw. komunalnych, gmina może stosować dowolne bonifikaty zniżki dla osób fizycznych lokatorów? Czy stosuje się bonifikaty upusty od "widzimisię" (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.270.448

  uchwała nr 187/XIII/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 października 2011r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.270.448

  uchwała nr XI/192/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/803/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 października 2009 r. w sprawie Statutu Miasta Chorzów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.270.448

  uchwała nr XI/180/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 września 2011r. o zmianie uchwały Nr XLVII/958/06 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 czerwca 2006 r.w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych, gimnazjów, zespołów szkół sportowych i integracyjnych mających siedzibę na obszarze miasta Chorzów, ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na terenie Chorzowa

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.270.448

  uchwała nr XIII/132/11 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.270.448

  uchwała nr XI/98/11 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/85/99 z dnia 11 marca 1999 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.