Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.274.456

Tytuł:

porozumienie Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego; Zarządu Powiatu Głubczyckiego z dnia 14 września 2011r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Głubczycach (Al. Śląska 1)

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-11-21
Organ wydający:Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego; Zarząd Powiatu Głubczyckiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 274 pozycja: 4567
Hasła:

POROZUMIENIE POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO z dnia 14 września 2011 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Głubczycach (Al. Śląska 1) zawarte pomiędzy powiatem bieruńsko-lędzińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: Bernard Bednorz - Starosta Bieruńsko-Lędziński Henryk Barcik - Wicestarosta Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego a Powiatem Głubczyckim reprezentowanym przez: Józef Kozina ? Starosta Głubczycki Piotr Soczyński - Wicestarosta Działając na podstwie uchwały nr XXIII/109/2004 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 kwietnia 2004 r. w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz uchwały nr XXXIX/161/2010 Rady Powiatu Bieruńsko ? Lędzińskiego z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawieranie porozumień dotyczących kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych Strony porozumienia ustalają, co następuje: § 1. 1) Powiat głubczycki zobowiązuje się do kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez powiat bieruńskolędziński na kursach w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Głubczycach (ODZ). 2) Szkoły zawodowe dla których powiat bieruńsko-lędziński jest organem prowadzącym, niezwłocznie po podpisaniu porozumienia prześlą do ODZ imienny wykaz uczniów z poszczególnych szkół zawodowych przewidzianych do kształcenia w ODZ. § 2. 1) Koszt szkolenia jednego ucznia na kursach organizowanych w ODZ w Głubczycach w roku 2011 strony ustalają następująco: - kurs I stopnia - czterotygodniowy dla klas I ? 300,00 zł - kurs II stopnia - czterotygodniowy dla klas II ? 300,00 zł - kurs III stopnia - czterotygodniowy dla klas III ? 300,00 zł 2) Powiat bieruńsko-lędziński zobowiązuje się do udzielenia powiatowi głubczyckiemu dotacji celowej za kształcenie jednego ucznia w 2011 roku w ODZ w Głubczycach, w kwocie łącznej nieprzekraczającej 300 zł (słownie: trzysta złotych). 3) Powiat bieruńsko-lędziński dokona przelewu należnej kwoty na rachunek bankowy ODZ w Głubczycach w terminie 14 dni po otrzymaniu noty obciążeniowej. 4) Nota obciążeniowa zostanie wystawiona na podstawie imiennej listy uczniów, którzy ukończyli kurs wraz z podaniem stopnia kursu i zawodu, podpisanej przez Dyrektora ODZ w Głubczycach. 5) Termin wykorzystania dotacji ustala się na dzień 30 grudnia 2011 r. 6) Termin zwrotu niewykorzystanej dotacji ustala się na dzień 13 stycznia 2012 r.

Id: MMMZH-IXZIJ-OBGFY-ADHUH-WXGJH. Podpisany

Strona 1

7) Podstawą rozliczenia udzielonej dotacji będzie imienna lista uczniów uczestniczących w kursach prowadzonych w ODZ w Głubczycach, sporzadzona w formie pisemnej, zawierająca informację o wysokości środków finansowych oraz terminach odbytych kurów. 8) Rozliczenie o którym mowa w pkt. 5 zostanie przekazane przez powiat głubczycki w terminie do 13 stycznia 2012 r. 9) Dotacja wykorzystana niegodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmernej wysokości podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych. § 3. 1) Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na okres od 14 września do 30 grudnia 2011 roku. 2) Zmiany treści niniejszego porozumienia wprowadzane będą w formie pisemnych aneksów. 3) Strony przewidują możliwość przedłużania czasu obowiązywania porozumienia na następne lata szkolne. § 4. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. § 5. 1) Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron. 2) Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

STAROSTA Bernard Bednorz

STAROSTA Józef Kozina

WICESTAROSTA Henryk Barcik

WICESTAROSTA Piotr Soczyński

Id: MMMZH-IXZIJ-OBGFY-ADHUH-WXGJH. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  aneks nr 2 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 11 sierpnia 2009r. do porozumienia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubliniecki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.74.1222

  porozumienie Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego; Zarządu Powiatu Głubczyckiego z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Głubczycach (Al. Śląska 1)

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  aneks Nr 1 Zarządu Powiatu Głubczyckiego z dnia 22 września 2011 r. do porozumienia z dnia 11 października 2010 w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubliniecki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  aneks nr 1 z dnia 15 czerwca 2010r. do porozumienia z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłobucki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.12.246

  aneks nr 1/2010 Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego; Zarządu Powiatu Głubczyckiego z dnia 16 listopada 2010r. do Porozumienia z dnia 26 lutego 2010 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.274.456

  aneks nr 1 Wójta Gminy Poczesna; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 12 września 2011r. do Porozumienia nr 26/KT/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.274.456

  aneks nr 1 Wójta Gminy Miedźno; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 12 września 2011r. do Porozumienia nr 51/KT/2011 z dnia 4 lipca 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.274.456

  porozumienie nr 1/2011 Prezydenta Miasta Ruda Śląska; Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 6 września 2011r. w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych Wieloprofilowego Zespołu Szkół w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.274.456

  aneks nr 5 Burmistrza Miasta Wisła; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2011r. do Porozumienia nr 93/KT/2009 z dnia 21 maja 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.274.456

  aneks nr 3 Wójta Gminy Istebna; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2011r. do Porozumienia nr 88/KT/2010 z dnia 12 lipca 2010 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.