Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.274.456

Tytuł:

porozumienie nr EKZ.169.2011 Prezydenta Miasta Gliwice; Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 września 2011r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach ul. Konarskiego 16

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-11-21
Organ wydający:Prezydent Miasta Gliwice; Zarząd Powiatu Kłobuckiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 274 pozycja: 4568
Hasła:

POROZUMIENIE NR EKZ.169.2011 z dnia 15 września 2011 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach ul. Konarskiego 16 zawarte pomiędzy Powiatem Kłobuckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Kłobucku, w imieniu którego działają : Starosta - Roman Minkina Wicestarosta - Henryk Kiepura zwanym dalej ? Przekazującym ? a Miastem Gliwice reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice Zygmunta Frankiewicza, w imieniu którego działa : Zastępca Prezydenta Miasta - Renata Caban zwanym dalej ? Przyjmującym ? Strony porozumienia na podstawie § 1 oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2011 (Dz. U. z 2010 roku Nr 249 poz. 1659) oraz uchwały Nr 14/XVIII/2001 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie zlecania zadań w zakresie edukacji publicznej innym powiatom i gminom, ustalają, co następuje: § 1. Przyjmujący zobowiązuje się do kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Kłobucki na kursach w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Kształcenia Zawodowego w Gliwicach, przy ul. Konarskiego 16 ? zwanym ODiDZ w Gliwicach. § 2. 1. Przekazujący zobowiązuje się do finansowania kosztów kształcenia według iloczynu liczby uczniów na kursie i kosztu kształcenia jednego ucznia w ODiDZ w Gliwicach ustalonych w wysokości: w okresie wrzesień 2011 roku ? grudzień 2011 roku kurs I stopnia - czterotygodniowy dla klas I - 300 zł kurs II stopnia - czterotygodniowy dla klas I - 300 zł kurs III stopnia - czterotygodniowy dla klas I - 300 zł w okresie styczeń 2012 roku ? sierpień 2012 roku kurs I stopnia - czterotygodniowy dla klas I - 350 zł kurs II stopnia - czterotygodniowy dla klas I - 350 zł kurs III stopnia - czterotygodniowy dla klas I - 350 zł 2. Liczbę osób planowanych do dokształcania Przekazujący przedstawi przed rozpoczęciem roku szkolnego. 3. Zmiana liczby uczniów planowanych do przeszkolenia oraz wysokość ustalonych kosztów kształcenia może nastąpić najpóźniej na miesiąc przed terminem rozpoczęcia kursu, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie. 4. Zleceniodawca dokona przelewu należnej kwoty na rachunek:

Id: YNFZF-QHZBD-CEVQS-BHGGK-SJRZH. Podpisany Strona 1

Miasto Gliwice ING Bank Śląski S.A. 22 1050 1230 1000 0022 7691 4252 w terminie 14 dni od otrzymania wykazu uczniów, którzy podjęli kształcenie na kursie. Wykaz ten przekazany przez ODiDZ w Gliwicach stanowić będzie rozliczenie dotacji. § 3. 1. Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na okres od dnia 1 września 2011 roku do dnia 31 sierpnia 2012 roku. 2. Strony przewidują możliwość przedłużania czasu obowiązywania porozumienia na następne lata szkolne, przy czym podpisanie stosownego aneksu powinno nastąpić najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem roku szkolnego. § 4. Spory mogące powstać ze stosunku objętego porozumieniem rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo Sąd Powszechny. § 5. Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 roku § 6. Porozumienie zostało zawarte w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron. § 7. Przekazujący zobowiązany jest do ogłoszenia zawartego porozumienia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przekazujący

Przyjmujący

Starosta Kłobucki Roman Minkina

Zastępca Prezydenta Miasta Renata Caban

Wicestarosta Henryk Kiepura

Id: YNFZF-QHZBD-CEVQS-BHGGK-SJRZH. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  aneks nr 2 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 11 sierpnia 2009r. do porozumienia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubliniecki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.225.325

  porozumienie Prezydenta Miasta Gliwice; Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 1 września 2010r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w zespole Kształcenia Zawodowego Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach ul. Konarskiego 16

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1573

  porozumienie nr 1 Prezydenta Miasta Gliwice; PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE z dnia 28 marca 2012r. w sprawie kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Miasto Mysłowice na kursach w ZKZ Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.259.434

  aneks nr 2 Prezydenta Miasta Gliwice; Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 21 września 2011r. do Porozumienia z dnia 5 marca 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  porozumienie nr Or. 0714-30/10 Zarządu Powiatu Oleskiego z dnia 27 października 2010r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.274.456

  porozumienie Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego; Zarządu Powiatu Głubczyckiego z dnia 14 września 2011r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Głubczycach (Al. Śląska 1)

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.274.456

  aneks nr 1 Wójta Gminy Poczesna; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 12 września 2011r. do Porozumienia nr 26/KT/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.274.456

  aneks nr 1 Wójta Gminy Miedźno; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 12 września 2011r. do Porozumienia nr 51/KT/2011 z dnia 4 lipca 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.274.456

  porozumienie nr 1/2011 Prezydenta Miasta Ruda Śląska; Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 6 września 2011r. w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych Wieloprofilowego Zespołu Szkół w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.274.456

  aneks nr 5 Burmistrza Miasta Wisła; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2011r. do Porozumienia nr 93/KT/2009 z dnia 21 maja 2009 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.