Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.274.456

Tytuł:

aneks nr 2 Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 16 września 2011r. do Porozumienia nr 112/KT/2010 z dnia 15.09.2010 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-11-21
Organ wydający:Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec; Zarząd Województwa Śląskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 274 pozycja: 4569
Hasła:

ANEKS NR 2 z dnia 16 września 2011 r. do Porozumienia nr 112/KT/2010 z dnia 15.09.2010 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 14.03.2011 r. powierzającego Gminie Ogrodzieniec prowadzenia zadania p.n.: ?Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 (ul. Wojska Polskiego) w miejscowości Podzamcze? zawarty  pomiędzy :  Województwem Śląskim z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:  Adama Matusiewicza                                         Marszałka Województwa Śląskiego  Aleksandry Gajewskiej­Przydrygi                       Wicemarszałka Województwa Śląskiego  a  Gminą Ogrodzieniec z siedzibą w Ogrodzieńcu, Plac Wolności 25 reprezentowaną przez Burmistrza Andrzeja Mikulskiego.  § 1. Na  podstawie  §  9 Porozumienia  nr  112/KT/2010  z dnia  15.09.2010  r.  wraz  z Aneksem  nr  1 z  dnia  14.03.2011  r.  strony  postanawiają  zmienić brzmienie:  1. § 1 pkt. 3 na następujące: "Zakres rzeczowy zadania określonego w pkt. 1 obejmuje:  a. opracowanie  kompletnego  projektu  budowlanego  budowy  chodnika  w ciągu  drogi  wojewódzkiej  nr  790  (ul.  Wojska  Polskiego)  w miejscowości  Podzamcze  na  odcinku  zabudowanym  o długości  około  1.500  mb,  przy  czym  na  długości  około  1.400  mb  jednostronnie po stronie północnej, a na odcinku o długości około 100 mb dwustronnie oraz stosownie do potrzeb innych projektów  i elementów  wymaganych  do  uzyskania  pozwolenia  na  budowę  (zgłoszenia  budowy  lub  wykonania  robót  budowlanych)  dla  zamierzenia budowlanego będącego przedmiotem porozumienia. Dokumentacja projektowa winna być przygotowana na podstawie  wytycznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dostępnych na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl (zał. 1A, 1B, 1C,  1D, 1F),  b. przygotowanie  geodezyjne  inwestycji  na  podstawie  wymagań  do  części  geodezyjnej  Zarządu  Dróg  Wojewódzkich  w Katowicach  dostępnych na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl (zał.1E).",  2. §  1 pkt.  4 na  następujące:  "Gmina  Ogrodzieniec  uzyska  pozwolenie  na  budowę  (dokona  zgłosznia  budowy  lub  wykonania  robót  budowlanych)  dla  zamierzenia  budowlanego,  o którym  mowa  w pkt.  1.  Wymagane  w tym  celu  pełnomocnictwo  zostanie  udzielone  przez  Zarząd  Województwa  Śląskiego  wskazanemu  przedstawicielowi  Gminy  Ogrodzieniec  na  wniosek  Burmistrza.  Wniosek  o udzielenie  pełnomocnictwa  winien  zostać  złożony  po  pozytywnym  zaopiniowaniu  przez  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  w Katowicach  kompletnego projektu budowlanego i dokumentacji geodezyjnej.",  3. § 1 pkt. 5 na następujące: "Gmina Ogrodzieniec przedstawi wykaz nieruchomości niezbędnych do zajęcia w związku z realizacją wyżej  wymienionego  zadania  znajdujących  się  w obrębie  pasa  drogowego  drogi  wojewódzkiej  nr  790.  Prawo  dysponowania  nieruchomościami  położonymi  w pasie  drogowym  drogi  wojewódzkiej  nr  790  zostanie  udzielone  przez  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  w Katowicach odrębnym dokumentem.".  § 2. Strony przyjmują zmieniony harmonogram realizacji zadania w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego Aneksu.  § 3. Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian. 

Id: RQKNP­FCTRC­VFKFS­ABMBU­KFKBE. Podpisany

Strona 1

§ 4. Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia.  § 5. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  § 6. Aneks  został  sporządzony  w trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  jednym  dla  każdej  ze  stron  oraz  jeden  do  celów  publikacji  w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.                                                                                                                 Województwo Śląskie   MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  Adam Matusiewicz WICEMARSZAŁEK  Aleksandra Gajewska­Przydryga BURMISTRZ  Andrzej Mikulski Gmina Ogrodzieniec 

Id: RQKNP­FCTRC­VFKFS­ABMBU­KFKBE. Podpisany

Strona 2

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA: PROJEKT BUDOWY CHODNIKA  W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 790 (UL. WOJSKA POLSKIEGO)  W MIEJSCOWŚCI PODZAMCZE  Załącznik nr 1 do porozumienia nr 112/KT/2010 z dnia 15.09.2010 r.   

Lp.  Nazwa dokumentu lub czynności wykonanej lub do wykonania  Kto wykonuje  Jest +  Brak ­   +  Gmina  +  Gmina , Województwo  Śląskie  +  Gmina  +  Gmina  +  Gmina  ­  Gmina  ­  Województwo Śląskie  ­  Gmina  Planowany termin  realizacji 

1  2 

Uchwała o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację zadania  Podpisanie porozumienia/umowy dotyczących  realizacji zadania  Przygotowanie SIWZ  Przeprowadzenie postępowania przetargowego  Podpisanie umowy z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą  Uzyskanie opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach i odbiór zadania  Przekazanie środków finansowych  Decyzja pozwolenie na budowę /zezwolenie na realizację inwestycji drogowej /  zgłoszenie budowy albo wykonania robót budowlanych 

3  4  5  6  7  8 

Listopad 2011r.  Nie później niż do  grudnia 2011r.  2011r./2012 r. 

Id: RQKNP­FCTRC­VFKFS­ABMBU­KFKBE. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.187.348

  aneks nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 marca 2011r. do Porozumienia nr 113/KT/2010 z dnia 15.09.2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.187.348

  aneks nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 marca 2011r. do Porozumienia nr 112/KT/2010 z dnia 15.09.2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.102.196

  aneks nr 4 Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec; Wojewody Śląskiego z dnia 5 kwietnia 2011r. do Porozumienia nr SO.IX-5018-B/93/07 z dnia 2 marca 2007r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.200.362

  sprawozdanie nr 1/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec z dnia 29 czerwca 2011r. z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ogrodzieniec za 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2611

  aneks nr 5 Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec; Wojewody Śląskiego z dnia 6 kwietnia 2012r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Miastem i Gminą Ogrodzieniec reprezentowanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie Miasta i Gminy Ogrodzieniec

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.274.456

  porozumienie nr EKZ.169.2011 Prezydenta Miasta Gliwice; Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 września 2011r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach ul. Konarskiego 16

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.274.456

  porozumienie Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego; Zarządu Powiatu Głubczyckiego z dnia 14 września 2011r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Głubczycach (Al. Śląska 1)

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.274.456

  aneks nr 1 Wójta Gminy Poczesna; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 12 września 2011r. do Porozumienia nr 26/KT/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.274.456

  aneks nr 1 Wójta Gminy Miedźno; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 12 września 2011r. do Porozumienia nr 51/KT/2011 z dnia 4 lipca 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.274.456

  porozumienie nr 1/2011 Prezydenta Miasta Ruda Śląska; Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 6 września 2011r. w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych Wieloprofilowego Zespołu Szkół w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.