Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.28.535

Tytuł:

uchwała nr III/18/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie określania wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-02-04
Organ wydający:Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 28 pozycja: 535
Hasła:PODATKI I OPŁATY

UCHWAŁA NR III/18/10 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie określania wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1, oraz art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1)(t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn.zm.), art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 z późn.zm.), art. 6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200 poz. 1682 z późn. zm.) Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego uchwala: § 1. 1. Określa się wzór formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości dla podatników określonych w art. 6 ust.6 w/w ustawy o podatkach i opłatach lokalnych stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Określa się wzór formularza deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy dla podatników określonych w art. 6 ust.9 oraz ust. 11 w/w ustawy o podatkach i opłatach lokalnych stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały § 2. 1. Określa się wzór formularza informacji w sprawie podatku rolnego dla podatników określonych w art. 6a ust.5 w/w ustawy o podatku rolnym stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Określa się wzór formularza deklaracji na podatek rolny na dany rok podatkowy dla podatników określonych w art. 6a ust. 8 oraz ust. 10 w/w ustawy o podatku rolnym stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. § 3. 1. Określa się wzór formularza informacji w sprawie podatku leśnego dla podatników określonych w art. 6 ust. 2 w/w ustawy o podatku leśnym stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Określa się wzór formularza deklaracji na podatek leśny na dany rok podatkowy dla podatników określonych w art. 6 ust. 5 oraz ust. 7 w/w ustawy o podatku leśnym stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Id: EOZFY-NKRWK-RWTEG-IDSFE-ZCFHT. Podpisany Strona 1

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLIX/491/06 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 26 października 2006 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz uchwała Nr XVIII/173/07 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/491/06 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 26 października 2006 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny. § 6. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego Jan Grabowiecki

1) Niniejsza

ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie ? z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej ? dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ? wydanie specjalne.

Id: EOZFY-NKRWK-RWTEG-IDSFE-ZCFHT. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/18/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 grudnia 2010 r. Zalacznik1.pdf Informacja w sprawie podatku od nieruchomości. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/18/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 grudnia 2010 r. Zalacznik2.pdf Deklaracja na podatek od nieruchomości. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/18/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 grudnia 2010 r. Zalacznik3.pdf Informacja w sprawie podatku rolnego. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/18/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 grudnia 2010 r. Zalacznik4.pdf Deklaracja na podatek rolny. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/18/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 grudnia 2010 r. Zalacznik5.pdf Informacja w sprawie podatku leśnego.

Id: EOZFY-NKRWK-RWTEG-IDSFE-ZCFHT. Podpisany

Strona 3

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/18/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 grudnia 2010 r. Zalacznik6.pdf Deklaracja na podatek leśny.

Id: EOZFY-NKRWK-RWTEG-IDSFE-ZCFHT. Podpisany

Strona 4
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.193.3245

  uchwała nr 73/XV/2011 Rady Gminy Dubiecko z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.191.3109

  uchwała nr XVII/92/11 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny oraz podatek od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2943

  uchwała nr XI/75/2012 Rady Gminy Odrzywół z dnia 5 marca 2012r. w sprawie: zatwierdzenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.209.3826

  uchwała nr XV/111/2011 Rady Gminy Zarszyn z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji: na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny dla Agencji Nieruchomości Rolnych.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/79/2011 Rady Gminy Zawonia z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny i leśny oraz wzorów formularzy, informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości

porady prawne online

Porady prawne

 • Wewnątrzwspólnotowe nabycie środków trwałych

  Czy przy nabyciu wewnątrzwspółnotowym nowych maszyn i urządzeń będących środkami trwałymi naliczam VAT fakturą wewnętrzną i rozliczam jednocześnie podatek należny (...)

 • Podatek rolny a podatek od nieruchomości

  Prowadzimy z mężem gospodarstwo rolne. Trzy lata temu gmina z własnej inicjatywy przekwalifikowała należącą do nas działkę rolną na budowlaną. Na tej działce nadal (...)

 • Klasyfikacja gruntu dla celów podatkowych

  Na jakiej podstawie klasyfikuje się grunty? Posiadam grunt rolny w obrębie miasta i gmina zażyczyła sobie sążnistego podatku od działki usługowej.

 • Podatek rolny - zgłoszenie

  Kupiłam działkę rolną w mieście. Czy powinnam sama zgłosić się z zapytaniem o wysokość podatku, czy też zostanę o nim powiadomiona?

 • Wymogi formalne wniosku o zasiedzenie

  Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o zasiedzenie nieruchomości? Czy na sprawie w sądzie są potrzebni fizycznie świadkowie czy wystarczą ich zeznania pisemne (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.28.534

  uchwała nr 15/III/10 Rady Gminy Świerklany z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Świerklany nr XLIV/270/10 z dnia 8 listopada 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.28.533

  uchwała nr XLIV/268/10 Rady Gminy Świerklany z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Świerklany w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.28.532

  uchwała nr III/15/10 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/559/10 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.28.531

  uchwała nr II/10/10 Rady Gminy Rudnik z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/02 Rady Gminy Rudnik z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy oraz zmiany w wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.28.530

  uchwała nr 40/IV/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Miasta Ruda Śląska oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.