Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.28.538

Tytuł:

zarządzenie nr 44/11 Wojewody Śląskiego z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kamienica Polska w okręgu wyborczym nr 5

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-02-04
Organ wydający:Wojewoda Śląski
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 28 pozycja: 538
Hasła:ZARZĄDZENIA

ZARZĄDZENIE NR 44/11 WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kamienica Polska w okręgu wyborczym nr 5 Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. ? Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) w związku z uchwałą Nr 17/IV/2011 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Gminy Kamienica Polska zarządza się, co następuje: § 1. W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Pana Michała Sitka przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające do Rady Gminy Kamienica Polska w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 5. § 2. W okręgu, o którym mowa w § 1, wybierany będzie 1 radny. § 3. Wybory przeprowadzone zostaną w dniu 10 kwietnia 2011 r. § 4. Czynności wyborcze realizowane będą zgodnie z kalendarzem wyborczym stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

wz. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO I WICEWOJEWODA Stanisław Dąbrowa

Id: QVDZL-QADNO-BTGWI-BQIEU-YLDRI. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Zarządzenia Nr 44/11 Wojewody Śląskiego z dnia 31 stycznia 2011 r. KALENDARZ WYBORCZY do wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kamienica Polska w okręgu wyborczym nr 5

Dzień, w którym upływa termin wykonania czynności wyborczej 1 06.02.2011 r. Treść czynności

2 - podanie do publicznej wiadomości i ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Zarządzenia Wojewody Śląskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kamienica Polska w okręgu wyborczym nr 5, - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia informacji o granicach i numerze okręgu wyborczego oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienicy Polskiej, - zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego w okręgu nr 5, - zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Częstochowie kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienicy Polskiej - powołanie przez Komisarza Wyborczego w Częstochowie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienicy Polskiej, - zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienicy Polskiej list kandydatów na radnego w okręgu wyborczym nr 5,

20.02.2011 r.

24.02.2011 r. 11.03.2011 r. (do godziny 2400) 18.03.2011 r. 18.03.2011 r. 21.03.2011 r. 24.03.2011 r. 26.03.2011 r. 28.03.2011 r. 01.04.2011 r. 08.04.2011 r. o godz. 24 00 09.04.2011 r. 10.04.2011 r. 8:00 ? 22:00

- zgłaszanie kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Kamienicy Polskiej, - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej, - nadanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Kamiency Polskiej numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnego, - powołanie przez GKW w Kamienicy Polskiej Obwodowej Komisji Wyborczej, - rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienicy Polskiej zawierającego numery list i dane o kandydatach na radnego zarejestrowanych w okręgu wyborczym nr 5, - sporządzenie spisów wyborców dla okręgu wyborczego nr 5 w Urzędzie Gminy w Kamienicy Polskiej, - składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania - zakończenie kampanii wyborczej - przekazanie Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Kamienicy Polskiej spisu wyborców, - głosowanie

Id: QVDZL-QADNO-BTGWI-BQIEU-YLDRI. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 53 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jordanów Śląski w okręgu wyborczym nr 2

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 321 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kostomłoty w okręgu wyborczym nr 2

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.162.302

  sprawozdanie nr 01/2011 Wójta Gminy Kamienica Polska z dnia 29 marca 2011r. w sprawie z wykonania budżetu Gminy Kamienica Polska za rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.8.106

  uchwała nr 188/XXIV/2009 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kolonia Klepaczka

 • DZ. URZ. 2010.288.2962

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 21 października 2010r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Wilczycach w Okręgu Wyborczym Nr 5

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.28.537

  uchwała nr III/14/2010 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 29 października 2010 roku (Nr XLII/275/2010) w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.28.536

  uchwała nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Żarki

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.28.535

  uchwała nr III/18/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie określania wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.28.534

  uchwała nr 15/III/10 Rady Gminy Świerklany z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Świerklany nr XLIV/270/10 z dnia 8 listopada 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.28.533

  uchwała nr XLIV/268/10 Rady Gminy Świerklany z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Świerklany w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.