Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.288.485

Tytuł:

uchwała nr IV/13/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 12 września 2011r. w sprawie przyjęcia Zasad dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie, korzystających z opieki zdrowotnej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-12-05
Organ wydający:Sejmik Województwa Śląskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 288 pozycja: 4850
Hasła:

Uchwała Nr IV/13/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 12 września 2011 r. w sprawie: przyjęcia Zasad dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie, korzystających z opieki zdrowotnej Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z późn. zm.), art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. Nr 97 z 2006 roku, poz. 674 z późn. zm.) Sejmik Województwa Śląskiego uchwala: § 1. Przyjmuje się Zasady dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie, korzystających z opieki zdrowotnej, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Traci moc uchwała Nr III/5/4/2007 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia Zasad dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie, korzystających z opieki zdrowotnej, wraz z późniejszymi zmianami. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku, lecz nie przed upływem 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Bogusław Śmigielski

Id: KKTIF-GJGBT-HTNLN-PUSZH-PBWPA. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr IV/13/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 12 września 2011 r. Zalacznikdo uchwały.pdf Zasad dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie, korzystających z opieki zdrowotnej

Id: KKTIF-GJGBT-HTNLN-PUSZH-PBWPA. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.76.1368

  uchwała nr IV/5/5/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/5/4/2007 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia Zasad dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie, korzystających z opieki zdrowotnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.206.6175

  uchwała nr 161/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2011r. w sprawie zasad dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz dla nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, korzystających z opieki zdrowotnej w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIV/41/2009 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest powiat grudziądzki.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/83/2011 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 26 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łęczyński oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.558

  uchwała nr 0007.XII.76.2011 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzyżanowice

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.287.484

  informacja nr OKA-4110-32(5)/2011/4407/PS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 listopada 2011r. o decyzji nr WCC/1086H/4407/W/OKA/2011/PS

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.287.484

  decyzja nr OKA-4210-64(6)/2011/1528/IX/RZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 listopada 2011r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez "SFW ENERGIA" Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.287.484

  decyzja nr OKA-4210-57(11)/2011/163/XII/KT Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 listopada 2011r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.286.484

  zarządzenie nr 376/11 Wojewody Śląskiego z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Krzanowicach w okręgu wyborczym nr 1

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.286.484

  uchwała nr 75/X/11 Rady Gminy Świerklany z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.