Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.29.539

Tytuł:

decyzja nr OKA-4210-40(14)/2010/2011/168/IX/PS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 stycznia 2011r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-02-04
Organ wydający:Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 29 pozycja: 539
Hasła:

Katowice, dnia 21 stycznia 2011 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI NR OKA-4210-40(14)/2010/2011/168/IX/PS

DECYZJA w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 lit.a, b i c w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz.104 i Nr 81, poz. 530) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 Nr 6, poz. 18), po rozpatrzeniu wniosku zawartego w piśmie z dnia 7 września 2010 r., przedsiębiorstwa energetycznego: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (zwanego w dalszej części decyzji ?Przedsiębiorstwem?) postanawiam 1)zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, 2)ustalić współczynniki korekcyjne Xr, określające projektowaną poprawę efektywności funkcjonowania Przedsiębiorstwa oraz zmianę warunków wykonywania przez to Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej w następnym roku stosowania taryfy, w stosunku do poprzedniego roku stosowania taryfy:a) dla działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła - w wysokości 0,5 %,b) dla działalności gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła - w wysokości 0,1 %, 3)ustalić okres obowiązywania taryfy i współczynników korekcyjnych Xr, o których mowa w punkcie 2 - do dnia 31 marca 2013 r. Uzasadnienie Na podstawie art. 61 §1 ustawy ? Kodeks postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa, posiadającego koncesje na: wytwarzanie ciepła, przesyłanie ciepła i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem, w dniu 8 września 2010 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo. Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy ? Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44-46 ustawy ? Prawo energetyczne. W trakcie niniejszego postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego stwierdziłem, że Przedsiębiorstwo ustaliło taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy ? Prawo energetyczne i przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291). Ceny i stawki opłat za usługi przesyłowe skalkulowane zostały przez Przedsiębiorstwo na podstawie kosztów uzasadnionych prowadzenia działalności gospodarczej, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy wraz z uzasadnionym zwrotem z kapitału zaangażowanego w działalność ciepłowniczą. Zaproponowany przez Przedsiębiorstwo okres obowiązywania taryfy i współczynników korekcyjnych Xr uznałem za właściwy z punktu widzenia tak interesów samego Przedsiębiorstwa, jak i obsługiwanych przez nie odbiorców.

Id: BVTIF-UMFWN-BZIUT-HZINF-TACKS. Podpisany Strona 1

Mając powyższe na uwadze orzeczono, jak w sentencji. POUCZENIE 1)Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie ? Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy ? Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 §1 Kodeksu postępowania cywilnego). 2)Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji ? w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki ? ul. Owocowa 6a, 40-158 Katowice. 3)Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy ? Prawo energetyczne, taryfa wraz z decyzją zostaną skierowane do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 4)Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy ? Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego..

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DYREKTOR Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki Marek Miśkiewicz

Otrzymują: 1)Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej S.A. Al. J.Piłsudskiego 2 41-300 Dąbrowa Górnicza 2)Śląski Urząd Wojewódzki - do publikacji 3)Małopolski Urząd Wojewódzki - do publikacji Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł Załącznik do Decyzji Nr OKA-421040(14)/2010/2011/168/IX/PS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 stycznia 2011 r. Zalacznik1.pdf Taryfa dla ciepła PEC w Dąbrowie Górniczej S.A

Id: BVTIF-UMFWN-BZIUT-HZINF-TACKS. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.7.92

  decyzja nr OKA-4210-86(2)/2009/3249/V/CW/Zmd Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 grudnia 2009r. zmieniająca decyzję w sprawie przedłużenia okresu stosowania taryfy dla ciepła przez Elektrociepłownię EC Nowa Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.148.2849

  decyzja nr OPO-4210-15(8)/2010/1282/VIII/AS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 czerwca 2010r. decyzja nr OPO-4210-15(8)/2010/1282/VIII/AS PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. z siedzibą w Turku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.60.1485

  decyzja nr OKR-4210-44(11)/2009/175/VIII/HH Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 lipca 2009r. decyzja zatwierdzająca taryfę dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Mielcu

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.60.1486

  decyzja nr OKR-4210-54(7)/2009/221/VIII/JM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 lipca 2009r. decyzja zatwierdzająca taryfę dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Dębicy

 • Dziennik Urzędowy

  decyzja nr OLB-4210-40(23)/2009/2010/590/VIII/JD Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 marca 2010r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Przediębiorstwo Energetyczne Zakłady Azotowe "Puławy" Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.28.538

  zarządzenie nr 44/11 Wojewody Śląskiego z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kamienica Polska w okręgu wyborczym nr 5

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.28.537

  uchwała nr III/14/2010 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 29 października 2010 roku (Nr XLII/275/2010) w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.28.536

  uchwała nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Żarki

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.28.535

  uchwała nr III/18/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie określania wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.28.534

  uchwała nr 15/III/10 Rady Gminy Świerklany z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Świerklany nr XLIV/270/10 z dnia 8 listopada 2010 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.