Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.29.540

Tytuł:

decyzja nr OKA-4210-8(3)/2011/161/IX/AZ/ZMD Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 stycznia 2011r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo Komunalne ?Therma? Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-02-04
Organ wydający:Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 29 pozycja: 540
Hasła:

Katowice, dnia 27 stycznia 2011 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI NR OKA-4210-8(3)/2011/161/IX/AZ/ZMD

DECYZJA w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego ? Przedsiębiorstwo Komunalne ?Therma? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169 poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18) w związku art. 30 ust. 1 i art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. ? Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530) po rozpatrzeniu wniosku, zawartego w piśmie z dnia 12 stycznia 2011 r., przedsiębiorstwa energetycznego: Przedsiębiorstwo Komunalne ?Therma? Sp. z o. o. z siedzibą w Bielsku-Białej (zwanego w dalszej części decyzji ?Przedsiębiorstwem?) zmieniam moją decyzję z dnia 28 lipca 2010 r., nr OKA-4210-15(9)/2010/161/IX/AM (zmienioną decyzją z dnia 20 października 2010 r., nr OKA-4210-50(5)/2010/161/IX/AZ/Zmd), zatwierdzającą Przedsiębiorstwu taryfę dla ciepła, poprzez zatwierdzenie ustalonej przez Przedsiębiorstwo i stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji zmiany taryfy dla ciepła.

Id: OOVUW-KRWEF-BQEME-SCTMA-KAMKF. Podpisany

Strona 1

U za s a d n i e n i e Decyzją z dnia 28 lipca 2010 r., nr OKA-4210-15(9)/2010/161/IX/AM, z późn. zm., Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła na okres do dnia 31 sierpnia 2011 r. Pismem z dnia 12 stycznia 2011 r., Przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem o zatwierdzenie zmiany ww. taryfy wynikającej ze spadku kosztów zakupu gazu ziemnego wykorzystywanego jako paliwo produkcyjne w źródłach wytwarzających ciepło, w związku z decyzją Prezesa URE z dnia 16 grudnia 2010 r., nr DTA-421253(8)/2010/652/III/AG zatwierdzającą zmianę taryfy ustaloną przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. W konsekwencji obniżeniu ulegają ceny i stawki opłat za wytwarzane ciepło, a w przypadku jednej grupy taryfowej również stawki opłat za usługi przesyłowe. Stosownie do § 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291) ?W przypadku nieprzewidzianej, istotnej zmiany warunków wykonywania przez przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej jest możliwa zmiana taryfy wprowadzonej do stosowania, w trybie określonym w art. 47 ustawy lub przez zawarcie umów, po dokonaniu analizy i oceny skutków ekonomicznych tych zmian.? Natomiast zgodnie z treścią art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. W niniejszej sprawie zostały spełnione przesłanki określone w powyższych przepisach, umożliwiające zmianę decyzji. Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji. POUCZENIE 1)Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie ? Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy ? Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). 2)Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji ? w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki ? ul. Owocowa 6a, 40-158 Katowice. 3)Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy ? Prawo energetyczne, zmiana taryfy wraz z decyzją zostaną skierowane do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 4)Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy ? Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza zmianę taryfy do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DYREKTOR Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Katowicach Marek Miśkiewicz

Id: OOVUW-KRWEF-BQEME-SCTMA-KAMKF. Podpisany

Strona 1

Otrzymuje: 1)Przedsiębiorstwo Komunalne ?Therma? Sp. z o. o. 43-300 Bielsko-Biała, ul. Grażyńskiego 108 2)Śląski Urząd Wojewódzki ? do publikacji; Niniejsza decyzja jest zwolniona z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) w związku z treścią załącznika do tej ustawy (część I pkt 53 ppkt 1). Załącznik do Decyzji Nr OKA-4210-8(3)/2011/161/IX/AZ/Zmd Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 stycznia 2011 r. Zalacznik1.pdf zmiana taryfy dla ciepła PK Therma Sp. z o. o.

Id: OOVUW-KRWEF-BQEME-SCTMA-KAMKF. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.50.783

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 marca 2010r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr WCC/75-ZTO-C/161/W/OKA/2010/CW

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.81.1392

  decyzja nr OKA-4210-20(7)/2011/9257/VIII/AZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Fenice Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Bielsku-Białej

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.72.1708

  decyzja nr OKA-4210-5(2)/2009/9257/CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 września 2009r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła (Fenice Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej)

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.55.1159

  decyzja nr OKR-4210-20(6)/2010/665/IVA/HH Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 czerwca 2010r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła LOTOS Jasło S.A. z siedzibą w Jaśle

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.131.2674

  decyzja nr OKA-4210-58(5)/2010/9257/VII/AZ/Zmd Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego ? Fenice Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.29.539

  decyzja nr OKA-4210-40(14)/2010/2011/168/IX/PS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 stycznia 2011r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.28.538

  zarządzenie nr 44/11 Wojewody Śląskiego z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kamienica Polska w okręgu wyborczym nr 5

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.28.537

  uchwała nr III/14/2010 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 29 października 2010 roku (Nr XLII/275/2010) w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.28.536

  uchwała nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Żarki

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.28.535

  uchwała nr III/18/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie określania wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.