Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.29.541

Tytuł:

decyzja nr OKA-4210-42(13)/2010/2011/136/X/KR Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 stycznia 2011r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Zakłady Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Katowicach

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-02-04
Organ wydający:Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 29 pozycja: 541
Hasła:

Katowice, dnia 27 stycznia 2011 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI NR OKA-4210-42(13)/2010/2011/136/X/KR

DECYZJA w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Zakładów Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 lit. b i lit. c w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz.104 i Nr 81, poz. 530) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230,Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 6. poz. 18), po rozpatrzeniu wniosku zawartego w piśmie z dnia 8 września 2010 r., przedsiębiorstwa energetycznego ? Zakłady Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, (zwanego w dalszej części decyzji ?Przedsiębiorstwem? zatwierdzam taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, na okres do dnia 29 lutego 2012 r. UZASADNIENIE Na podstawie art. 61 §1 ustawy ? Kodeks postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa, posiadającego koncesje: na wytwarzanie ciepła, na przesyłanie i dystrybucję ciepła, w dniu 10 września 2010 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo. Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy ? Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. W trakcie niniejszego postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego stwierdziłem, że Przedsiębiorstwo ustaliło taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy ? Prawo energetyczne i przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291). Ceny i stawki opłat skalkulowane zostały przez Przedsiębiorstwo na podstawie kosztów uzasadnionych prowadzenia działalności gospodarczej, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy wraz z uzasadnionym zwrotem z kapitału zaangażowanego w tę działalność. Ocena tych kosztów została dokonana na podstawie porównania, wynikających z nich, jednostkowych kosztów planowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy z uzasadnionymi jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych w roku kalendarzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy. Załączona do niniejszej decyzji taryfa dla ciepła nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do sieci, o których mowa w § 7 ust. 8 rozporządzenia taryfowego, gdyż w okresie jej obowiązywania Przedsiębiorstwo nie przewiduje przyłączenia nowych podmiotów. W taryfie zamieszczony jest natomiast zapis, że jeżeli wystąpi taka potrzeba, Przedsiębiorstwo niezwłocznie dokona niezbędnej zmiany taryfy w tym zakresie i wystąpi do Prezesa URE o jej zatwierdzenie. Mając powyższe na uwadze orzeczono, jak w sentencji.

Id: FHWAX-GBORM-IKFKT-VUZRH-FXYZS. Podpisany Strona 1

POUCZENIE 1)Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie ? Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy ? Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 §1 Kodeksu postępowania cywilnego). 2)Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji ? w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki ? ul. Owocowa 6a, 40-158 Katowice. 3)Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy ? Prawo energetyczne, taryfa wraz z decyzją zostaną skierowane do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 4)Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy ? Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DYREKTOR Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki Marek Miśkiewicz

Otrzymują: 1)Pan Artur Sadowski Pan Przemysław Zbroński pełnomocnicy Zakładów Energetyki Cieplnej S. A. ul. Ścigały 14 40-205 Katowice 2)Śląski Urząd Wojewódzki - do publikacji Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł Załącznik do Decyzji Nr OKA-421042(13)/2010/2011/136/X/KR Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 stycznia 2011 r. Zalacznik1.pdf Taryfa dla ciepła ZEC Katowice SA

Id: FHWAX-GBORM-IKFKT-VUZRH-FXYZS. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  decyzja nr OLB-4210-40(23)/2009/2010/590/VIII/JD Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 marca 2010r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Przediębiorstwo Energetyczne Zakłady Azotowe "Puławy" Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.60.1485

  decyzja nr OKR-4210-44(11)/2009/175/VIII/HH Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 lipca 2009r. decyzja zatwierdzająca taryfę dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Mielcu

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.60.1486

  decyzja nr OKR-4210-54(7)/2009/221/VIII/JM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 lipca 2009r. decyzja zatwierdzająca taryfę dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Dębicy

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.148.2849

  decyzja nr OPO-4210-15(8)/2010/1282/VIII/AS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 czerwca 2010r. decyzja nr OPO-4210-15(8)/2010/1282/VIII/AS PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. z siedzibą w Turku

 • DZ. URZ. 2009.259.2038

  decyzja prezesa urzędu regulacji energetyki Nr OŁO-4210-24(4)/2009/192/IX/AM z dnia 1 lipca 2009r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp z o. o. z siedzibą w Kielcach

porady prawne online

Porady prawne

 • Skarga na bezczynność Urzędu Energetyki

  13 stycznia 2003 r. złożyłem wniosek do Prezesa Urzędu Energetyki o rozpatrzenie wniosku dotycząćego bezprawnego wstrzymania dostawy ciepła. W uzasadnieniu podałem (...)

 • Wypowiedzenie umowy o dostarczanie ciepła

  Czy dostawca ciepła może przed zbliżającym się sezonem grzewczym wypowiedzieć umowę na dostawę ciepła do lokali biurowych? Zawarta pomiędzy stronami umowa na czas (...)

 • Odwołanie się do Urzędu Regulacji Energetyki

  Odcięto mi energię elektryczną z tytułu nie zapłacenia należnej kwoty do zakładu energetycznego. Na tą okoliczność złożyłem wniosek do URE, że działanie zakładu (...)

 • Wniosek o koncesję na obrót paliwami płynnymi

  Jaka powinna być treść wniosku o udzielenie koncesji na obrót paliwami płynnymi? Jakie dokumenty się dołącza do takiego wniosku? Do kogo składa się wniosek o wydanie (...)

 • Limit VAT - najem prywatny i działalność

  Od roku 2006 byłem zarejestrowany jako czynny podatnik VAT (rozliczałem VAT, składałem deklaracje VAT-7) - najem prywatny, lokale użytkowe. Z uwagi na obroty nie przekraczające (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.29.540

  decyzja nr OKA-4210-8(3)/2011/161/IX/AZ/ZMD Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 stycznia 2011r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo Komunalne ?Therma? Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.29.539

  decyzja nr OKA-4210-40(14)/2010/2011/168/IX/PS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 stycznia 2011r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.28.538

  zarządzenie nr 44/11 Wojewody Śląskiego z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kamienica Polska w okręgu wyborczym nr 5

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.28.537

  uchwała nr III/14/2010 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 29 października 2010 roku (Nr XLII/275/2010) w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.28.536

  uchwała nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Żarki

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.