Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.300.507

Tytuł:

uchwała nr XI/100/11 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/84/11 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 października 2011r. dot. zwolnień w podatkach lokalnych w 2012 roku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-12-12
Organ wydający:Rada Gminy Zebrzydowice
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 300 pozycja: 5071
Hasła:

UCHWAŁA NR XI/100/11 RADY GMINY ZEBRZYDOWICE z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr X/84/11 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 października 2011r. dot. zwolnień  w podatkach lokalnych w 2012 roku.  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001  r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach  lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami), uchwala się, co następuje:  § 1. W  uchwale  Nr  X/84/11  Rady  Gminy  Zebrzydowice  z dnia  27  października  2011  r.  w sprawie:  zwolnień  w podatkach lokalnych w 2012 roku zmienić § 1 ust.7, który otrzymuje brzmienie:  ?budowle  i budynki  lub  ich  części  wykorzystywane  bezpośrednio  do  poboru  i uzdatniania  wody  pitnej  oraz  służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków.?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.  § 3. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2012 r..   

Wiceprzewodniczący Rady  Gminy Zebrzydowice  Bogdan Szuścik

Id: RVUSR­EKADC­ZDPRO­NTOXF­RBGLG. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.277.467

  uchwała nr X/86/11 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 października 2011r. w sprawie zwolnień w podatku rolnym gruntów zajętych pod drogi w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.8.138

  uchwała nr XXXIV/319/09 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/264/09 z dnia 23 kwietnia 2009 r. dotyczącej regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów mieszkających na terenie Gminy Zebrzydowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.277.466

  uchwała nr X/84/11 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 października 2011r. w sprawie zwolnień w podatkach lokalnych w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.47.865

  uchwała nr IV/20/11 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/31/07 z dnia 1 marca 2007r. dot. zwolnień od podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.263.424

  uchwała nr XLIII/403/10 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 28 października 2010r. w sprawie zwolnień w podatku rolnym gruntów zajętych pod drogi w 2011 roku

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Podatek od wynajmowanego budynku

  Burmistrz zawarł umowę użyczenia z Ochotniczą Strażą Pożarną. Użyczający (Burmistrz) oddał w bezpłatne używanie zabudowaną remizę strażacką wraz z gruntem (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.300.507

  uchwała nr XV/156/11 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny obowiązujących na terenie miasta Sławkowa od dnia 1 stycznia 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.300.506

  uchwała nr XV/155/11 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie  zwolnień od podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.300.506

  uchwała nr XV/154/11 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.300.506

  uchwała nr XV/153/11 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.300.506

  uchwała nr XVII/99/2011 Rady Gminy Milówka z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.