Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.30.542

Tytuł:

uchwała nr IV/3/7/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-02-07
Organ wydający:Sejmik Województwa Śląskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 30 pozycja: 542
Hasła:

Uchwała Nr IV/3/7/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: przyjęcia zasad i trybu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Sejmik Województwa Śląskiego uchwala: § 1. Przyjmuje się ?Zasady i tryb konsultowania projektów aktów prawa miejscowego?, stanowiące załącznik do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Bogusław Śmigielski

Id: ZOFNV-BTQGW-CPOFK-LILWW-URQFL. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr IV/3/7/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Zasady i tryb konsultowania projektów aktów prawa miejscowego § 1. Zasady określają szczegółowy sposób konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. § 2. 1. Decyzję w sprawie przeprowadzania konsultacji projektów aktów prawa miejscowego, zwanych dalej ?konsultacjami?, podejmuje Zarząd Województwa Śląskiego w formie uchwały. 2. Wszelkie zadania związane z przygotowaniem projektów aktów prawa miejscowego § 3. 1. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w przypadku powołania Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, również z Radą. 2. Konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wiążące dla Zarządu Województwa Śląskiego. § 4. 1. Informację o przeprowadzaniu konsultacji zamieszcza się na stronie internetowej Województwa Śląskiego. 2. Informacja, o której mowa w ust. 1 powinna określać: 1) przedmiot konsultacji, 2) termin konsultacji, 3) formy konsultacji, 4) adres strony internetowej, na której zamieszczono projekt dokumentu, 5) komórkę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji. 3. Publikacja na stronach internetowych nie wyklucza innych sposobów informowania o konsultacjach. 4. Informacja o rozpoczęciu konsultacji publikowana jest w terminie nie krótszym niż 3 dni przed terminem ich rozpoczęcia.

Id: ZOFNV-BTQGW-CPOFK-LILWW-URQFL. Podpisany

Strona 1

§ 5. 1. Konsultacje mogą być prowadzone w co najmniej jednej z podanych form: 1) konsultacje pisemne, 2) konferencje, 3) spotkania, 4) korespondencyjne informowanie o możliwości składania opinii, 5) publikacja tekstu dokumentu na stronie internetowej Województwa Śląskiego, 6) forum dyskusyjne w Internecie, 7) przyjmowanie uwag w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, 8) przyjmowanie uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej, 9) powołanie zespołu opiniodawczo-konsultacyjnego. 2. Dopuszczalne są w konsultacjach. także inne formy, zapewniające szeroki dostęp do uczestnictwa

3. Uczestnicy konsultacji, składający opinie osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego lub jednostek zamiejscowych Urzędu, drogą pocztową lub w formie elektronicznej, zobligowani są do przekazywania wraz ze zgłaszaną opinią swojego imienia, nazwiska, a w przypadku opinii grupowej ? określenie reprezentowanej grupy, a także adresu lub innej formy kontaktu zwrotnego. 4. Zarząd Województwa Śląskiego nie rozpatruje opinii anonimowych lub nie zawierających informacji o uczestnikach wymienionych w ustępie 3. § 6. 1. Po zakończeniu konsultacji właściwa komórka organizacyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego sporządza zestawienie wszystkich uwag i wniosków, celem rozpatrzenia ich przez Zarząd Województwa Śląskiego. 2. Zarząd Województwa Śląskiego w terminie do 14 dni od daty zakończenia konsultacji przygotowuje sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji oraz przedkłada je do publicznej wiadomości na stronie internetowej Samorządu Województwa Śląskiego. § 7. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących udział w konsultacjach. § 8. Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem konsultacji pokrywane są z budżetu Województwa Śląskiego.

Id: ZOFNV-BTQGW-CPOFK-LILWW-URQFL. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.27.487

  uchwała nr II/12/10 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.46.1529

  uchwała nr IV/25/2011 Rady Gminy Domanice z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.3.80

  uchwała nr XXXIX/206/10 Rady Gminy Stanisławów z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/20/2011 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.19

  uchwała nr XLV/286/10 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 12 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.29.541

  decyzja nr OKA-4210-42(13)/2010/2011/136/X/KR Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 stycznia 2011r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Zakłady Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Katowicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.29.540

  decyzja nr OKA-4210-8(3)/2011/161/IX/AZ/ZMD Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 stycznia 2011r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo Komunalne ?Therma? Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.29.539

  decyzja nr OKA-4210-40(14)/2010/2011/168/IX/PS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 stycznia 2011r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.28.538

  zarządzenie nr 44/11 Wojewody Śląskiego z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kamienica Polska w okręgu wyborczym nr 5

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.28.537

  uchwała nr III/14/2010 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 29 października 2010 roku (Nr XLII/275/2010) w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.