Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.305.515

Tytuł:

uchwała nr XIX/122/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Lipie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-12-14
Organ wydający:Rada Gminy Lipie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 305 pozycja: 5151
Hasła:

UCHWAŁA NR XIX/122/2011 RADY GMINY LIPIE z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na  obszarze gminy Lipie.  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zmianami ) , art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.  o podatku rolnym ( Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn.zmianami )  Rada Gminy Lipie uchwala, co następuje:   § 1. Obniża  się  średnią  cenę  skupu  żyta  przyjmowaną  jako  podstawa  obliczenia  podatku  rolnego  na  obszarze  gminy  Lipie,  ogłoszoną  w Komunikacie  Prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego  z dnia  19  października  2011  roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (Monitor Polski nr 95, poz.  969) z kwoty 74,18 zł za 1 dt do kwoty 50,00 zł za 1 dt.  § 2. Traci  moc  Uchwała  Nr  LIV/270/2010  Rady  Gminy  Lipie  z dnia  10  listopada  2010  roku  w sprawie  obniżenia  średniej  ceny  skupu  żyta  przyjmowanej  jako  podstawa  obliczenia  podatku  rolnego  na  obszarze  gminy  Lipie.  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie .  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Śląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 roku.   

Przewodniczący Rady Gminy  Lipie  Tadeusz Pułka

Id: 5CF77743­0379­40B9­AB05­611B5B49F9A4. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.267.439

  uchwała nr LIV/270/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Lipie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.44.802

  uchwała nr IV/10/2010 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.214.6486

  uchwała nr XIII/89/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.208.6281

  uchwała nr XXXIX/316/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.204.6336

  uchwała nr XXXIX/224/2010 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kosów Lacki

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek rolny

  Podatnik jest właścicielem użytków rolnych o łącznej pow. 0,7784 ha. Część gruntów (0,6650 ha) wydzierżawia rolnikowi od 1995 r. na podstawie umowy dzierżawy, (...)

 • Opodatkowanie materiału szkółkarskiego z uprawy

  W obecnym czasie rozliczam sie w Polsce na zasadzie ograniczonego obowiązku podatkowego (najem mieszkania). Chciałabym założyć prywatną plantację choinek. Czy od dochodu (...)

 • Wody stojące a jeziora

  Wydzierżawiłem od AZWRSP 4,5 ha użytków rolnych w skład których wchodzą łąki oraz 0.05 ha naturalnego (20x25m) jeziorka znajdującego się na łące, lecz oznaczonego (...)

 • Gospodarstwo rolne w rozumieniu prawa podatkowego

  Jaka jest definicja gospodarstwa rolnego dla celów podatku rolnego?

 • Podatek rolny od wydzierżawionego gruntu

  Właścicielka gospodarstwa rolnego wydzierżawiła gospodarstwo rolne na 10 lat, umowę spisano przy notariuszu, przekazano do KRUSu i Urzędu Gminy. Na kim ciąży obwiązek (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.305.515

  uchwała nr XVII/139/11 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 29 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.305.514

  uchwała nr XVI/131/11 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.304.514

  uchwała nr XIV/143/2011 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie gminy i miasta Toszek

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.304.514

  uchwała nr XIV/142/2011 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.304.514

  uchwała nr XIV/140/2011 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie gminy i miasta Toszek na rok 2012


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.