Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.314.544

Tytuł:

uchwała nr XIII/153/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie podatku od środków transportowych w 2012r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-12-16
Organ wydający:Rada Miejska w Świętochłowicach
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 314 pozycja: 5441
Hasła:

UCHWAŁA NR XIII/153/11 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie podatku od środków transportowych w 2012r. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm./, art. 10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych / tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613; z późn. zm./, obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. /M.P. Nr 95, poz. 961 / oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012r./ M.P. Nr 95, poz. 962/ Rada Miejska w Świętochłowicach uchwala: § 1. Roczne stawki podatku od środków transportowych wynoszą: 1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie 650,00 Powyżej 5,5 do 9 włącznie Stawka podatku w złotych 860,00 1150,00 Powyżej 9 i mniej niż 12

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach Nie mniej niż Mniej niż

Stawka podatku w złotych Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne dwie osie 1 440,00 1 510,00 trzy osie 1 580,00 1 650,00 1 730,00 cztery osie i więcej 1 800,00 1 870,00 2 010,00 Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

12 15 12 19 23 12 27 29

15

1 730,00 1 870,00 2 010,00 2 160,00 2 300,00 2 450,00 2 590,00 2 970,00

19 23

27 29

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów, a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Id: NDBPL-WVDWD-HUDCM-MHGEE-YPONU. Podpisany Strona 1

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy plus naczepa, ciągnik balastowy plus przyczepa w tonach do 7 powyżej 7 i poniżej 12

Stawka podatku w złotych 1080,00 1440,00

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Stawka podatku w złotych Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne dwie osie od 12 do 36 włącznie powyżej 36 od 12 do 36 włącznie powyżej 36 1500,00 1800,00 trzy osie 1510,00 2090,00 2090,00 2978,00 2100,00 2300,00 Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy plus naczepa, ciągnik balastowy plus przyczepa w tonach

3) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1080,00zł 4) przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Stawka podatku w złotych Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa lub przyczepa plus pojazd silnikowy w tonach Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne jedna oś od 12 do 36 włącznie powyżej 36 od 12 do 36 włącznie powyżej 36 od 12 do 36 włącznie powyżej 36 860,00 1010,00 dwie osie 1440,00 1680,00 trzy osie 1200,00 1440,00 1440,00 1800,00 1680,00 2060,00 1010,00 1150,00 Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

5) autobusy

Liczba miejsc do siedzenia Mniej niż 30 miejsc Równa lub więcej niz 30 miejsc Stawka podatku w złotych 840,00 1920,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku .

Id: NDBPL-WVDWD-HUDCM-MHGEE-YPONU. Podpisany

Strona 2

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Marek Palka

Id: NDBPL-WVDWD-HUDCM-MHGEE-YPONU. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1014

  uchwała nr XIV/63/12 Rady Gminy Rusinów z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały określającej stawki i zwolnienia w podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.2849

  uchwała nr XV/106/11 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.380.3

  uchwała nr XXXII/325/2009 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz dodatkowych zwolnień z tego podatku

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.371.3

  uchwała nr XXVIII/179/09 Rady Gminy Zduny z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.2864

  uchwała nr XI/53/11 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Naczepa a amortyzacja

  Zakupiłem do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usług transportowych, naczepę. Od razu nie chcę jej rejestrować w wydziale komunikacji. Czy taki środek trwały (...)

 • Kolportaż ulotek reklamowych

  Prowadzę firmę - kolportaż ulotek reklamowych, głównie hipermarketów (ryczałt, VAT). Ponieważ to są ulotki reklamowe, a nie gazety - stosuję ryczałt 8,5%, a nie (...)

 • Licencja na wykonywanie transportu drogowego

  Czy do prowadzenia zarobkowych usług transportowych dla osób pojazdem do 9 osób oraz ogólnych usług transportowych (towarów) w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej (...)

 • Umowy o świadczenie usług transportowych

  Jaki jest okres przedawnienia roszczeń z umów o świadczenie usług transportowych? Proszę o wskazanie podstawy prawnej?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.314.544

  uchwała nr 85/XI/2011 Rady Gminy Popów z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.314.543

  uchwała nr 84/XI/2011 Rady Gminy Popów z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.314.543

  uchwała nr 83/XI/2011 Rady Gminy Popów z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.314.543

  uchwała nr 82/XI/2011 Rady Gminy Popów z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku, będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.314.543

  uchwała nr XV/116/2011 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.