Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.314.544

Tytuł:

uchwała nr XIII/154/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Świętochłowice w 2012r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-12-16
Organ wydający:Rada Miejska w Świętochłowicach
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 314 pozycja: 5442
Hasła:

UCHWAŁA NR XIII/154/11 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Świętochłowice w 2012r. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 , art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm./, art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 13, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych / tekst jednolity Dz.U z 2010r. Nr 95, poz. 613; z późn. zm./ oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. /M.P. Nr 95, poz. 961 / Rada Miejska w Świętochłowicach uchwala: § 1. Roczne stawki podatku od nieruchomości wynoszą : 1) od budynków lub ich części: 63 gr od 1 m2 powierzchni użytkowej 20,32 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 9,38 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,17 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,17 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 3,13 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 7,29 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 2 % ich wartości

a) mieszkalnych

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń e) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego f) od pomieszczeń gospodarczych (szopy, komórki, chlewiki itp.) g) pozostałych 2) od budowli 3) od gruntów : a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Id: OUEOQ-OSZIU-CFSMG-MLJKC-IMMGD. Podpisany

83 gr od 1 m2 powierzchni

Strona 1

b) od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego § 2.

3,65 zł od 1 ha powierzchni

43 gr od 1 m2 powierzchni

Zwalnia się z podatku od nieruchomości będące w zasobie gminnym, w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami, grunty, budynki lub ich części oraz budowle - nie będące w posiadaniu zależnym. § 3. Ustala się wzory następujących formularzy stanowiących załączniki do niniejszej uchwały: - Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1) ? załącznik nr 1 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) ? załącznik nr 2 - Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach (ZN-1/A) ? załącznik nr 3 - Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych (ZN-1/B)-załącznik nr 4 - Załącznik do deklaracje i informacji: Dane o współmałżonku (ZN-1/M) ? załącznik nr 5 § 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Id: OUEOQ-OSZIU-CFSMG-MLJKC-IMMGD. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/154/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 listopada 2011 r. Zalacznik1.pdf Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/154/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 listopada 2011 r. Zalacznik2.pdf Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/154/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 listopada 2011 r. Zalacznik3.pdf Dane o nieruchomościach ZN-1/ A Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/154/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 listopada 2011 r. Zalacznik4.pdf Dane o zwolnieniach podatkowych ZN-1/ B Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/154/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 listopada 2011 r. Zalacznik5.pdf Dane o współmałżonku ZN-1/ M

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach

Id: OUEOQ-OSZIU-CFSMG-MLJKC-IMMGD. Podpisany

Strona 3

Marek Palka

Id: OUEOQ-OSZIU-CFSMG-MLJKC-IMMGD. Podpisany

Strona 4
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.58.1082

  obwieszczenie nr 2 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w 2011 r. w domach pomocy społecznej mających siedzibę na terenie miasta Świętochłowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1411

  ogłoszenie nr 1/2012 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 27 marca 2012r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w 2012 r. w Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromuesza mających siedzibę na terenie miasta Świętochłowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.904

  zarządzenie nr 81/2012 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo ? wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 ul. Nowotki 3/1, 41 - 605 Świętochłowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.30.566

  uchwała nr III/15/10 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały nr LVII/436/10 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Świętochłowice w 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.89.1457

  obwieszczenie Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 10 marca 2010r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w 2010 r. w domach pomocy społecznej mających siedzibę na terenie miasta Świętochłowice

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Dzierżawa gruntu a podatek od nieruchomości

  Mam zamiar dzierżawić grunt od osoby prywatnej, która prowadzi działalność gospodarczą pod własnym nazwiskiem. Grunt nie jest własnością firmy (tzn. w KW jako właściciel (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Klasyfikacja gruntu dla celów podatkowych

  Na jakiej podstawie klasyfikuje się grunty? Posiadam grunt rolny w obrębie miasta i gmina zażyczyła sobie sążnistego podatku od działki usługowej.

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.314.544

  uchwała nr XIII/153/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie podatku od środków transportowych w 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.314.544

  uchwała nr 85/XI/2011 Rady Gminy Popów z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.314.543

  uchwała nr 84/XI/2011 Rady Gminy Popów z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.314.543

  uchwała nr 83/XI/2011 Rady Gminy Popów z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.314.543

  uchwała nr 82/XI/2011 Rady Gminy Popów z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku, będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na 2012 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.