Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.315.544

Tytuł:

uchwała nr XVI/164/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów i zwolnień z opłaty od posiadania psów obowiązującej na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2012 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-12-16
Organ wydający:Rada Miejska Będzina
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 315 pozycja: 5444
Hasła:

UCHWAŁA NR XVI/164/2011 RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów i zwolnień z opłaty od posiadania psów  obowiązującej na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2012 r.  Na  podstawie  art  18  ust.  2 pkt  8,  art.  40  ust.  1,  art.  41  ust.  1,  art.  42  ustawy  z dnia  8 marca  1990  roku  o samorządzie  gminnym  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z 2001  roku  Nr  142  poz.  1591  z późniejszymi  zmianami),  art. 1 pkt 7, art. 18a ust. 1, art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.  U.  z 2010  roku  Nr  95  poz.  613  z późniejszymi  zmianami),  art.  4 ust.  1 ustawy  z dnia  20  lipca  2000  roku  o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 roku Nr 197poz. 1172)  Rada Miejska Będzina  uchwala:  § 1.  Na  terenie  miasta  Będzina  roczną  opłatę  od  posiadania  psów  obowiązującą  od  1 stycznia  2012  roku  w wysokości:  1. od jednego psa ? 45,00 zł  2. od każdego następnego psa po ? 25,00 zł  § 2.  1. Zwalnia się z opłaty od posiadania psów posiadanie psa pochodzącego ze schroniska dla zwierząt, w roku  kalendarzowym,  w którym  nastąpiło  nabycie  psa.  Posiadanie  psa  ze  schroniska  winno  być  udokumentowane dowodem wpłaty z tytułu nabycia psa na rzecz tego schroniska.  2. Zwalnia  się  z opłaty  od  posiadania  psów  posiadanie  psa  przez  osoby  będące  emerytami  lub  rencistami  prowadzącymi  samodzielne  gospodarstwo  domowe.  Podstawą  zwolnienia  będzie  złożenie  oświadczenia  określonego w załączniku nr 1 do uchwały.  3. Zwalnia się od opłaty od posiadania psów posiadanie psa przez osoby bezrobotne, po przedłożeniu decyzji  Powiatowego Urzędu Pracy o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej.  § 3.  1. Roczna  opłata  od  posiadania  psów  jest  płatna  z góry,  bez  wezwania  w terminie  do  30  czerwca  danego  roku  podatkowego,  a jeżeli  obowiązek  płatności  powstał  po  tym  dniu,  w terminie  14  dni  od  wejścia  w posiadanie psa, w wysokości proporcjonalnej do liczby miesięcy w roku.  2. Udokumentowana utrata psa powoduje zwrot opłaty proporcjonalnie do liczby miesięcy w roku.  3. Opłata od posiadania psów jest płatna:  ­ w kasie Urzędu Miejskiego  ­ za pośrednictwem banku lub poczty na właściwy rachunek gminy  4. Opłata nie uiszczona w terminie staje się zaległością, od której pobiera się odsetki za zwłokę.  § 4.  1. Zarządza  się  pobór  opłaty  za  posiadanie  psów  od  osób  fizycznych  zamieszkałych  w budynkach  wielomieszkaniowych w drodze inkasa przez jednostki organizacyjne administrujące tymi budynkami:  ­ Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Będzinie,  ­ Spółdzielnię Mieszkaniową ?WSPÓLNOTA? w Będzinie, 

Id: HZMGE­EJPEC­GUEVA­LQDCJ­RRCDG. Podpisany

Strona 1

­ Spółdzielnię Mieszkaniową ?PARYŻ? w Będzinie,  ­ Spółdzielnię Mieszkaniową ?GÓRNIK? w Będzinie,  ­ Zakład Administracji Budynków ?GRODZIEC? Sp. z o.o. w Będzinie ? Grodźcu.  2. W  odniesieniu  do  budynków  stanowiących  własność  osób  fizycznych  opłata  jest  płatna  w kasie  Urzędu  Miejskiego lub w administracji domów mieszkalnych najbliższych miejsca położenia tych budynków.  3. Należne inkaso za pobór opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 10 % sumy zainkasowanego  podatku.  § 5.  Jednostki  prowadzące  pobór  opłaty  od  posiadania  psów  są  zobowiązane  do  prowadzenia  ewidencji  posiadaczy psów i ewidencji pobranej opłaty od posiadania psów.  § 6.  1. Inkasenci  dokonujący  poboru  opłaty  od  posiadania  psów  są  zobowiązani  do  przekazywania  100  %  pobranej  opłaty  na  konto  budżetu  gminy  lub  wpłacenia  go  w kasie  Urzędu  Miejskiego  w Będzinie  w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę.  2. Nieterminowe przekazanie opłaty spowoduje naliczenie odsetek za zwłokę.  3. Należne  inkaso  będzie  wypłacone  na  podstawie  faktury  wystawionej  przez  Inkasenta  dla  Urzędu  Miejskiego w Będzinie.  § 7.  Traci  moc  uchwała  Nr  XV/162/2007  Rady  Miejskiej  w Będzinie  z dnia  29  października  2007  roku  w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów i zwolnień z opłaty od posiadania psów obowiązujących na  terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2008 roku.  § 8.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.  § 9.  1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Śląskiego nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 r.  2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta.   

Przewodniczący Rady  Miejskiej Będzina  Sławomir Brodziński

Id: HZMGE­EJPEC­GUEVA­LQDCJ­RRCDG. Podpisany

Strona 2

Załącznik do Uchwały Nr XVI/164/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 listopada 2011 r. Zalacznik1.pdf załącznik nr 1 do uchwały Nr XVI 164 2011 

Id: HZMGE­EJPEC­GUEVA­LQDCJ­RRCDG. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2

  uchwała nr XVII/189/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XVI/164/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów i zwolnień z opłaty od posiadania psów obowiązującej na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.19

  uchwała nr XII/111/2011 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności opłaty od posiadania psów a także zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.567

  uchwała nr XXVI/333/2009 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 stycznia 2009r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów, zasad ustalania, poboru i terminu płatności oraz zwolnień z tej opłaty.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXV/194/09 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.7.138

  uchwała nr 4/09 Rady Miasta Przemyśl z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z opłaty od posiadania psów

porady prawne online

Porady prawne

 • Przebywanie psów w miejscach publicznych

  Czy istnieją jakieś przepisy regulujące wprowadzanie i przebywanie psów w takich miejscach, jak sklepy i biura?

 • Podatek od psów

  Firma prowadząca działalność gospodarczą (produkcja, handel, usługi) posiada 3 psy bez rodowodu (metryki) o wyglądzie dobermana. Zostały one zakupione na firmę i (...)

 • Obowiązek szczepienia psów

  Czy niedopełnienie obowiązku szczepienia psa stanowi wykroczenie? Jakie kary może stosować Gminna Straż Miejska w sytuacji kiedy nie jest dopełniany obowiązek szczepienia (...)

 • Puszczenie psów po lesie luzem

  Często spaceruję z psami po lesie. Nie jest to rezerwat, ani park narodowy, po prostu kawałek leśnego terenu, pomiędzy ogródkami działkowymi, a osiedlem domów jednorodzinnych (...)

 • Korzystanie w pracy z prywatnego odbiornika RTV

  Firma nie posiada (nie zakupiła nigdy odbiornika radiofonicznego). Pracownik firmy, który ma zarejestrowany swój prywatny przenośny odbiornik radiofoniczny i opłaca abonament, (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.315.544

  uchwała nr XVI/163/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.314.544

  uchwała nr XIII/154/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Świętochłowice w 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.314.544

  uchwała nr XIII/153/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie podatku od środków transportowych w 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.314.544

  uchwała nr 85/XI/2011 Rady Gminy Popów z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.314.543

  uchwała nr 84/XI/2011 Rady Gminy Popów z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie podatku od środków transportowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.