Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.315.544

Tytuł:

uchwała nr XV/107/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-12-16
Organ wydający:Rada Miasta Lędziny
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 315 pozycja: 5445
Hasła:

UCHWAŁA NR XV / 107 / 11 RADY MIASTA LĘDZINY z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok  Na  podstawie  art.18  ust.  2 pkt  8 ustawy  z dnia  8 marca  1990r.  o samorządzie  gminnym  (tekst  jednolity:  Dz.  U.  z 2001 Nr 162, poz.1591?z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,  poz. 1806? z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568? z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005r.? Nr  172. poz. 1441, z 2006? Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337? z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,  poz. 1218? z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458? z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241? z 2010r. Nr  28,  poz.  142,  Nr  28,  poz.  146,  Nr  106,  poz.  675,  Nr  40,  poz.  230?  z 2011r.  Nr  117,  poz.  679,  Nr  21,  poz.  113)  i art.10  ust.  1 i  2 ustawy  z dnia  12  stycznia  1991r.  o podatkach  i opłatach  lokalnych1 (Dz.  U.  z 2010,  Nr  95  poz.  613,  Nr  96,  poz.  620,  Nr  225,  poz.  1461,  Nr  226,  poz.  1475?  z 2011r  Nr  102,  poz.  584,  Nr  112,  poz.  654),  w związku  z obwieszczeniem  Ministra  Finansów  z dnia  19  października  2011r.  w sprawie  stawek  podatku  od  środków  transportowych  obowiązujących  w 2012r.  (M.P.  z 2011r  Nr  ,  poz.  962  )  oraz  obwieszczeniem  Ministra  Finansów z dnia 20 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych  w 2012r. ( M. P. z 2011r Nr 95, poz. 961) zarządza co następuje:  Rada Miasta uchwala:  § 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2012:  1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej :  a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 520,00 zł  b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 780,00 zł  c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1 050,00 zł  2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności  od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały  3. od  ciągników  siodłowych  i balastowych  przystosowanych  do  używania  łącznie  z naczepą  lub  przyczepą  o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:  a) ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej do 7 ton włącznie 1 250,00 zł  b) ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7 ton i poniżej 12 ton 1 440,00 zł  4. od  ciągników  siodłowych  i balastowych  przystosowanych  do  używania  łącznie  z naczepą  lub  przyczepą  o dopuszczalnej  masie  całkowitej  zespołu  pojazdów  równej  lub  wyższej  niż  12  ton,  w zależności  od  liczby  osi,  dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia, stawki określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały  5. od  przyczepy  i naczepy,  które  łącznie  z pojazdem  silnikowym  posiadają  dopuszczalną  masę  całkowitą  od  7 ton  i poniżej  12  ton  (  z wyjątkiem  związanych  wyłącznie  z działalnością  rolniczą  prowadzoną  przez  podatnika  podatku rolnego) 600,00 zł  6. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą  lub wyższą  niż 12 ton ( z wyjątkiem związanych wyłącznie  z działalnością  rolniczą  prowadzoną  przez  podatnika  podatku rolnego), stawki określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały  7. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:  a) poniżej 30 miejsc 700,00 zł  b) równa lub wyższa niż 30 miejsc 1 450,00 zł  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  § 3. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.1) 

Id: FEYEB­TYZHN­GSXME­IGTDR­XCQAG. Podpisany

Strona 1

 

Przewodniczący Rady Miasta  Teresa Ciepły

1) Niniejsza 

ustawa  dokonuje  w zakresie  swojej  regulacji  wdrożenia  następujących  dyrektyw  Wspólnot  Europejskich  :   1)  dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu  kombinowanego  towarów  między  państwami  członkowskimi  (Dz.  Urz.  WE  L  368  z 17.12.1992),   2)  dyrektywy  1999/62/WE  z dnia  17  czerwca  1999  w sprawie  pobierania  opłat  za  użytkowania  niektórych  typów  infrastruktury  przez  pojazdy  ciężarowe  (Dz.  Urz.  WE  L  187  z 20.07.1999).  Dane  dotyczące  ogłoszenia  aktów  prawa  Unii  Europejskiej,  zamieszczone  w niniejszej  ustawie­z  dniem  uzyskania  przez  Rzeczpospolitą  Polską  członkostwa  w Unii  Europejskiej­  dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ? wydanie specjalne. 

Id: FEYEB­TYZHN­GSXME­IGTDR­XCQAG. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV / 107 / 11 Rady Miasta Lędziny z dnia 24 listopada 2011 r. Stawki podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita  ( w tonach)  nie mniej niż  mniej niż  Stawka podatku (w złotych)  oś jezdna (osie jezdne)  z zawieszeniem  pneumatycznym lub  zawieszeniem uznanym za  równoważne  1650,00  1980,00  1440,00  1700,00  1890,00  1540,00  1760,00  1810,00  inne systemy zawieszenia osi  jezdnych 

Dwieosie  12  15  Trzy osie  12  19  23  Cztery osie i więcej  12  27  29 

15 

1880,00  2250,00  1630,00  1920,00  2150,00  1740,00  1990,00  2500,00 

19  23 

27  29 

Id: FEYEB­TYZHN­GSXME­IGTDR­XCQAG. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV / 107 / 11 Rady Miasta Lędziny z dnia 24 listopada 2011 r. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 

Liczba osi i dopuszczalna masacałkowita zespołu pojazdów: ciągnik  siodłowy + naczepa, ciągnik balstowy + przyczepa (w tonach)  nie mniej niż  mniej  niż  2 osie  12  25  31  3 osie  12  40  Stawka podatku ( wzłotych)  oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem  pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym  za równoważne  1080,00  1290,00  1550,00  1730,00  1950,00  inne systemy  zawieszenia osi  jezdnych  1210,00  1520,00  2200,00  1820,00  2700,00 

25  31 

40 

Id: FEYEB­TYZHN­GSXME­IGTDR­XCQAG. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV / 107 / 11 Rady Miasta Lędziny z dnia 24 listopada 2011 r. Przyczepy i naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą  lub wyższą niż 12 ton 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa + pojazd  silnikowy( w tonach )  nie mniej niż  mniej  niż  Stawka podatku ( w złotych)  oś jezdna (osie jezdne)  Inne  z zawieszeniem  systemy  pneumatycznym  Zawieszeni lub zawieszeniem  a  uznanym  osi  za równoważne  jezdnych  1230,00  1300,00  1240,00  1300,00  1360,00  1540,00  1390,00  1580,00  1250,00  1400,00  1260,00  1380,00  1440,00  1800,00  1440,00  1650,00 

1 oś  12  25  2 osie  12  28  33  38  3 osie  12  38 

25 

28  33  38 

38 

Id: FEYEB­TYZHN­GSXME­IGTDR­XCQAG. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.189.3016

  uchwała nr XV/150/11 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.996

  uchwała nr XVI/158/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.191.3131

  uchwała nr XVI/118/2011 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.192.3189

  uchwała nr XIV/112/2011 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3359

  uchwała nr X/63/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na obszarze Gminy Sypniewo na 2012 rok.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Naczepa a amortyzacja

  Zakupiłem do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usług transportowych, naczepę. Od razu nie chcę jej rejestrować w wydziale komunikacji. Czy taki środek trwały (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę

  Mamy pracownika, któremu potrącamy zajęcie komornicze. Jaką kwotę minimalnego wynagrodzenia wolną od potrąceń zastosować - czy z grudnia 2011 tj. 1386,00, czy stycznia (...)

 • Amortyzacja budynku usługowo-handlowego

  Spółka zamierza nabyć nieruchomość zabudowaną w postaci działki z trwale związanym z gruntem budynkiem usługowo-handlowym o powierzchni handlowej przekraczającej (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.315.544

  uchwała nr XVI/164/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów i zwolnień z opłaty od posiadania psów obowiązującej na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.315.544

  uchwała nr XVI/163/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.314.544

  uchwała nr XIII/154/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Świętochłowice w 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.314.544

  uchwała nr XIII/153/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie podatku od środków transportowych w 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.314.544

  uchwała nr 85/XI/2011 Rady Gminy Popów z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.