Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.315.544

Tytuł:

uchwała nr XV/108/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-12-16
Organ wydający:Rada Miasta Lędziny
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 315 pozycja: 5446
Hasła:

UCHWAŁA NR XV / 108 / 11 RADY MIASTA LĘDZINY z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok  Na  podstawie  art.  18  ust.  2 pkt  8 ustawy  z dnia  8 marca  1990  r.  o samorządzie  gminnym  (tekst  jednolity:  Dz.  U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 159:, z 2002r. Nr23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,  poz. 1806:, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568:, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r.  Nr 172, poz. 1441: z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337? z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr173,  poz. 1218? z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458? z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241? z 2010r. Nr  28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz.230? z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 21, poz. 113, Nr  134,  poz.  777)  i art.  5 ust.  1 oraz  art.  20  ust.  1 i  2 ustawy  z dnia  12  stycznia  1991r.  o podatkach  i opłatach  lokalnych1 (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475?  z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016), w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów  z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r.  (M. P. z 2011 r. Nr 95, poz. 961 ) zarządza co następuje:  Rada Miasta uchwala:  § 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Lędziny:  1)od gruntów:  a) związanych  z prowadzeniem  działalności  gospodarczej  bez  względu  na  sposób  zakwalifikowania  w ewidencji gruntów i budynków ­ 0,80 zł od 1 m? powierzchni?  b) pod  jeziorami,  zajętych  na  zbiorniki  wodne,  retencyjne  lub  elektrowni  wodnych  ?  4,10  zł  od  1 ha  powierzchni?  c) pozostałych,  w tym  zajętych  na  prowadzenie  odpłatnej  statutowej  działalności  pożytku  publicznego  przez  organizacje pożytku publicznego ­ 0,18 zł od 1 m? powierzchni?  2)od budynków lub ich części:  a) mieszkalnych ­ 0,62 zł od 1 m? powierzchni użytkowej,  b) związanych  z prowadzeniem  działalności  gospodarczej  oraz  od  budynków  mieszkalnych  lub  ich  części  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ­ 19,72 zł od 1 m? powierzchni użytkowej?  c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym  ? 9,00 zł od 1 m? powierzchni użytkowej?  d) zajętych na prowadzenie działalności  gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych ­ 4,25 zł  od 1 m? powierzchni użytkowej?  e) pozostałych,  w tym  zajętych  na  prowadzenie  odpłatnej  statutowej  działalności  pożytku  publicznego  przez  organizacje pożytku publicznego ­ 4,40 zł od 1 m? powierzchni użytkowej,  3)od  budowli  ­  2%  ich  wartości  określonej  na  podstawie  art.  4 ust.  1 pkt.  3 i  ust.  3 ­  7 ustawy  o podatkach  i opłatach lokalnych.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.1) 

Id: OBRGY­FAPCY­DPPPC­SGDCI­IIALT. Podpisany

Strona 1

 

Przewodniczący Rady Miasta  Teresa Ciepły

1) Niniejsza 

ustawa  dokonuje  w zakresie  swojej  regulacji  wdrożenia  następujących  dyrektyw  Wspólnot  Europejskich:  1)  dyrektywy  92/106/EWG  z dnia  7 grudnia  1992  r.  w sprawie  ustanowienia  wspólnych  zasad  dla  niektórych  typów  transportu  kombinowanego  towarów  między  państwami  członkowskimi  (Dz.Urz.  WE  L  368  z 17.12.1992),  2)  dyrektywy  1999/62/WE  z dnia  17  czerwca  1999  r.  w sprawie  pobierania  opłat  za  użytkowania  niektórych  typów  infrastruktury  przez  pojazdy  ciężarowe  (Dz.Urz.  WE  L  187  z 20.07.1999).  Dane  dotyczące  ogłoszenia  aktów  prawa  Unii  Europejskiej,  zamieszczone  w niniejszej  ustawie  ?  z dniem  uzyskania  przez  Rzeczpospolitą  Polską  członkostwa  w Unii  Europejskiej ? dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ? wydanie specjalne. 

Id: OBRGY­FAPCY­DPPPC­SGDCI­IIALT. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.3490

  uchwała nr IX/98/2011 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.189.3018

  uchwała nr XV/152/11 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.196.3372

  uchwała nr X.70.2011 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.219.6655

  uchwała nr XIV/83/11 Rady Gminy Somianka z dnia 31 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.191.3129

  uchwała nr XVI/116/2011 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.315.544

  uchwała nr XV/107/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.315.544

  uchwała nr XVI/164/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów i zwolnień z opłaty od posiadania psów obowiązującej na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.315.544

  uchwała nr XVI/163/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.314.544

  uchwała nr XIII/154/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Świętochłowice w 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.314.544

  uchwała nr XIII/153/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie podatku od środków transportowych w 2012r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.