Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.315.544

Tytuł:

uchwała nr XV/109/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości opłaty od posiadania psów w 2012r

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-12-16
Organ wydający:Rada Miasta Lędziny
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 315 pozycja: 5447
Hasła:

UCHWAŁA NR XV / 109 / 11 RADY MIASTA LĘDZINY z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości opłaty od posiadania psów  w 2012r  na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.  z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,  poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr  172, poz. 1441, z 2006r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,  poz. 1218, z 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr  28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 21, poz. 113) i art.  19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r, Nr 95, poz.  613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654) zarządza  się co następuje:  Rada Miasta uchwala:  § 1. Wprowadza się na terenie miasta Lędziny opłatę od posiadania psów.  § 2. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 30,00 zł od jednego psa oraz 20,00 zł za  każdego następnego psa posiadanego przez osobę fizyczną.  § 3. 1. Obowiązek  uiszczenia  opłaty  powstaje  od  pierwszego  dnia  miesiąca  następującego  po  miesiącu,  w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym  ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.  2. Opłata  od  posiada  psów  płatna  jest  bez  wezwania  do  dnia  30  maja  roku  podatkowego,  a w  przypadku  powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.  § 4. Wpłaty  można  dokonywać  bezpośrednio  na  konto  Miasta  Lędziny  w Banku  Spółdzielczym  o/Tychy  96  8435 0004 0000 0000 6233 0006 lub w kasie Urzędu.  § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lędziny  § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Śląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012r.1)   

Przewodniczący Rady Miasta  Teresa Ciepły

1) Niniejsza 

ustawa  dokonuje  w zakresie  swojej  regulacji  wdrożenia  następujących  dyrektyw  Wspólnot  Europejskich:  1)  dyrektywy  92/106/EWG  z dnia  7 grudnia  1992  r.  w sprawie  ustanowienia  wspólnych  zasad  dla  niektórych  typów  transportu  kombinowanego  towarów  między  państwami  członkowskimi  (Dz.Urz.  WE  L  368  z 17.12.1992),  2)  dyrektywy  1999/62/WE  z dnia  17  czerwca  1999  r.  w sprawie  pobierania  opłat  za  użytkowania  niektórych  typów  infrastruktury  przez  pojazdy  ciężarowe  (Dz.Urz.  WE  L  187  z 20.07.1999).  Dane  dotyczące  ogłoszenia  aktów  prawa  Unii  Europejskiej,  zamieszczone  w niniejszej  ustawie  ?  z dniem  uzyskania  przez  Rzeczpospolitą  Polską  członkostwa  w Unii  Europejskiej ? dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ? wydanie specjalne. 

Id: URCWN­EVZIL­UIAPT­OKRCF­AZGLF. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.19

  uchwała nr XII/111/2011 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności opłaty od posiadania psów a także zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XII/65/2011 Rady Gminy w Przewozie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i ustalenia stawki opłaty od posiadania psów w Gminie Przewóz.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIX/236/2010 Rady Gminy w Przewozie z dnia 26 października 2010r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i ustalenia stawki opłaty od posiadania psów w Gminie Przewóz.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXX/177/2009 Rady Gminy w Przewozie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i ustalenia stawki opłaty od posiadania psów w Gminie Przewóz.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.193.3228

  uchwała nr XIV/87/11 Rady Miasta Dynów z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tej opłaty.

porady prawne online

Porady prawne

 • Przebywanie psów w miejscach publicznych

  Czy istnieją jakieś przepisy regulujące wprowadzanie i przebywanie psów w takich miejscach, jak sklepy i biura?

 • Obowiązek szczepienia psów

  Czy niedopełnienie obowiązku szczepienia psa stanowi wykroczenie? Jakie kary może stosować Gminna Straż Miejska w sytuacji kiedy nie jest dopełniany obowiązek szczepienia (...)

 • Podatek od psów

  Firma prowadząca działalność gospodarczą (produkcja, handel, usługi) posiada 3 psy bez rodowodu (metryki) o wyglądzie dobermana. Zostały one zakupione na firmę i (...)

 • Puszczenie psów po lesie luzem

  Często spaceruję z psami po lesie. Nie jest to rezerwat, ani park narodowy, po prostu kawałek leśnego terenu, pomiędzy ogródkami działkowymi, a osiedlem domów jednorodzinnych (...)

 • Opłaty od kopii dokumentów z akt sprawy

  Złożyłem do wydziału karnego sądu rejonowego wniosek o wydanie odpisu z protokołu ostatniej rozprawy głównej, sąd nie wydał mi wnioskowanych kopii, wezwał do uiszczenia (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.315.544

  uchwała nr XV/108/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.315.544

  uchwała nr XV/107/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.315.544

  uchwała nr XVI/164/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów i zwolnień z opłaty od posiadania psów obowiązującej na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.315.544

  uchwała nr XVI/163/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.314.544

  uchwała nr XIII/154/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Świętochłowice w 2012r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.