Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.315.544

Tytuł:

uchwała nr BRM.0007.00081.2011 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na 2012r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-12-16
Organ wydający:Rada Miejska w Radlinie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 315 pozycja: 5449
Hasła:

UCHWAŁA NR BRM.0007.00081.2011 RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na 2012r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001r., poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3, ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. Nr 95 z 2010r., poz. 613 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 17 z 2010r., poz. 95) Rada Miejska w Radlinie uchwala co następuje: § 1. Stawki podatku od nieruchomości na terenie miasta Radlin wynoszą rocznie:

1 od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2 powierzchni użytkowej od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz 2 od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej 3 od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,61 zł 20,02 zł 10,11 zł 4,43 zł

od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 4 w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej od pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 5 statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej 6 od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 7 od 1 m2 powierzchni gruntów a) b) c) 8 związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od pozostałych gruntów w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od gruntów dzierżawionych od Miasta Radlin ujętych w ewidencji gruntów jako tereny rekreacyjne ? Bz grunty pod jeziorami zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych ? od 1 ha powierzchni

6,28 zł 2 % wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 w/w ustawy o podatkach i opłatach loklanych

0,77 zł 0,26 zł 0,06 zł 4,25 zł

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 1) budynki lub ich części i grunty stanowiące własność gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych; 2) budynki lub ich części, budowle i grunty zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej za wyjątkiem części wykorzystywanych do prowadzenia działalnośći gospodarczej; 3) grunty oznaczone w ewidencji gruntów jako drogi (symbol "dr"), które nie zostały wyłączone z opodatkowania podatkiem od nieruchomości na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ? z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. § 3. Traci moc uchwała Nr BRM.0150/XLIX/389/10 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na 2011r. oraz uchwała Nr BRM.0007.00050.2011 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na 2011r.

Id: VRBHP-ITJZU-JENKX-HNVZZ-IWKVA. Podpisany Strona 1

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r. § 6. Uchwałę podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radlin i BIP.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radlinie mgr inż. Jacek Sobik

Id: VRBHP-ITJZU-JENKX-HNVZZ-IWKVA. Podpisany

Strona 2




Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1384

  uchwała nr XVI/108/11 Rady Gminy Koszarawa z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/96/11 Rady Gminy Koszarawa z dnia 21 listopada 2011r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości: od budynków, budowli i gruntów na 2012r. oraz zwolnień niektórych nieruchomości od podatku w 2012r.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/93/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/86/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXXVIII/370/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.207.6223

  uchwała nr 51/VIII/2011 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień w tym podatku.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/66/2011 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 15 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Zróżnicowanie stawki podatku od nieruchomości

  Podatnik złożył wniosek o wpisanie do uchwały w sprawie określenia stawek podatkowych następującego zapisu: \"od gruntów związanych z działalnością gospodarczą (...)

 • Ekwiwalent dla zleceniobiorcy za własny samochód

  Czy pracownikowi zatrudnionemu na zasadach umowy-zlecenia można wypłacać ryczałt za używanie samochodu własnego do celów służbowych?

 • Vat przy wykupie mieszkań od gminy

  Zamierzam wykupić od gminy zajmowane mieszkanie znajdujące się w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej. Czy oprócz wartości tego mieszkania będę musiała zapłacić podatek (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.315.544

  uchwała nr XV/110/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.315.544

  uchwała nr XV/109/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości opłaty od posiadania psów w 2012r

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.315.544

  uchwała nr XV/108/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.315.544

  uchwała nr XV/107/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.315.544

  uchwała nr XVI/164/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów i zwolnień z opłaty od posiadania psów obowiązującej na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2012 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.