Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.315.545

Tytuł:

uchwała nr BRM.0007.00082.2011 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-12-16
Organ wydający:Rada Miejska w Radlinie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 315 pozycja: 5450
Hasła:

UCHWAŁA NR BRM.0007.00082.2011 RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 , art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r., poz. 1591 z późn. zm. ) oraz na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 95 z 2010r., poz. 613 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 17 z 2010r., poz. 95) Rada Miejska w Radlinie uchwala, co następuje: § 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych: 1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej: a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton (Art. 8 pkt 1 ustawy)

Dopuszczalna masa całkowita w tonach powyżej 3,5 do 5,5 włącznie posiadające system bezpiecz.użytk. EURO nie posiadające systemu bezpiecz. użytk. EURO 575 585 powyżej 5,5 do 9 włącznie stawka podatku w złotych 741 863 809 918 powyżej 9 i mniej niż 12

b) równej lub wyższej niż 12 ton (Art. 8 pkt 2 ustawy)

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Nie mniej niż Mniej niż Stawka podatku w złotych oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 2 osie 12 13 14 15 12 17 19 21 23 25 12 25 27 29 31 25 27 29 31 17 19 21 23 25 13 14 15 863 918 1040 1150 3 osie 973 1096 1206 1306 1781 1781 4 osie i więcej 1150 1272 1493 2081 2081 1416 1538 1947 2887 2894 1184 1306 1416 1538 2003 2003 974 1040 1150 1493 Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

Id: JYYZX-BLKKN-LGQSI-CDFMO-VLMDP. Podpisany Strona 1

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton (Art. 8 pkt 3 ustawy)

Stawka podatku w złotych Ciągniki wyprodukowane posiadające system bezpiecz. EURO nie posiadające systemu bezpiecz. EURO 232 343 od 3,5 tony do 7 włącznie 343 465 powyżej 7 ton i poniżej 12

b) równej lub wyższej niż 12 ton (Art.8 pkt 4 ustawy)

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) Nie mniej niż Mniej niż

Stawka podatku w złotych oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 2 osie 244 366 697 1727 Inne systemy zawieszenia osi jezdnych 354 598 1084 2279 2081 2954

12 18 25 31 12 40

18 25 31

3 osie i więcej 40 1493 2081

3) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą (z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego): a) od 7 ton i poniżej 12 (Art. 8 pkt 5 ustawy) - stawka podatku 219,00 zł b) równą lub wyższą niż 12 ton ( Art. 8 pkt 6 ustawy)

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy ( w tonach) Nie mniej niż Mniej niż Stawka podatku w złotych oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1 oś 12 18 25 12 28 33 38 12 38 38 28 33 38 18 25 244 354 416 2 osie 354 741 1040 1384 3 osie 809 1150 1113 1506 474 1002 1522 2008 352 474 664 Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

4) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia (Art. 8 pkt 7 ustawy):

Stawka podatku w złotych Mniejszej niz 30 miejsc posiadające systemy bezpiecz. użytk. EURO 918 1615 Równej lub wyższej niż 30 miejsc

Id: JYYZX-BLKKN-LGQSI-CDFMO-VLMDP. Podpisany

Strona 2

nie posiadające systemu bezpiecz. użytk. EURO

1272

1847

§ 2. Traci moc uchwała Nr BRM.0150/XLIX/390/10 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz uchwała Nr BRM.0150/II/8/10 z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr BRM.150/XLIX/390/10 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina. § 4. 1. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r. 2. Uchwałę podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radlin i BIP.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radlinie mgr inż. Jacek Sobik

Id: JYYZX-BLKKN-LGQSI-CDFMO-VLMDP. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.2864

  uchwała nr XI/53/11 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2163

  uchwała nr XLV/489/09 z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Boguchwała.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.124.2455

  uchwała nr XLIII/298/2010 Rady Gminy Dydnia z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2193

  uchwała nr XXXI/217/2009 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.120.2362

  uchwała nr XXXVIII/274/10 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Naczepa a amortyzacja

  Zakupiłem do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usług transportowych, naczepę. Od razu nie chcę jej rejestrować w wydziale komunikacji. Czy taki środek trwały (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zróżnicowanie stawki podatku od nieruchomości

  Podatnik złożył wniosek o wpisanie do uchwały w sprawie określenia stawek podatkowych następującego zapisu: \"od gruntów związanych z działalnością gospodarczą (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.315.544

  uchwała nr BRM.0007.00081.2011 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.315.544

  uchwała nr XV/110/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.315.544

  uchwała nr XV/109/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości opłaty od posiadania psów w 2012r

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.315.544

  uchwała nr XV/108/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.315.544

  uchwała nr XV/107/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.