Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.315.545

Tytuł:

uchwała nr BRM.0007.00083.2011 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-12-16
Organ wydający:Rada Miejska w Radlinie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 315 pozycja: 5451
Hasła:

UCHWAŁA NR BRM.0007.00083.2011 RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 95, poz. 613, z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 136, poz. 969, z późn. zm.), na podstawie art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r., Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.) Rada Miejska w Radlinie uchwala co następuje: § 1. Określa się wzory formularzy deklaracji oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości: 1) deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1) - załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 2) informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) - załącznik nr 2 do niniejszej uchwały; 3) załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach (ZN-1/A) - załącznik nr 3 do niniejszej uchwały; 4) załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-1/B) - załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. § 2. Określa się wzory formularzy deklaracji oraz informacji w sprawie podatku rolnego: 1) deklaracja na podatek rolny (DR-1) - załącznik nr 5 do niniejszej uchwały; 2) informacja w sprawie podatku rolnego (IR-1)-załącznik nr 6 do niniejszej uchwały; 3) załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach rolnych (ZR-1/A)-załącznik nr 7 do niniejszej uchwały; 4) załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (ZR-1/B) załącznik nr 8 do niniejszej uchwały. § 3. Określa się wzory formularzy deklaracji oraz informacjiw sprawie podatku leśnego: 1) deklaracja na podatek leśny (DL-1) - załącznik nr 9 do niniejszej uchwały; 2) informacja w sprawie podatku leśnego (IL-1) - załącznik nr 10 do niniejszej uchwały; 3) załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach leśnych (ZL-1/A) - załącznik nr 11 do niniejszej uchwały; 4) załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (ZL-1/B) załącznik nr 12 do niniejszej uchwały. § 4. Traci moc uchwała Nr BRM-0150/II/8/2006 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 2 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, uchwała Nr BRM-0150/XXVI/210/08 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, uchwała Nr BRM.0150/XXXVIII/311/09 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz uchwała Nr BRM.0007.00051.2011 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina.

Id: QZJMK-BDQVC-PLIEQ-EHEKO-IDSYJ. Podpisany Strona 1

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r. § 7. Uchwałę podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radlin i BIP.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radlinie mgr inż. Jacek Sobik

Id: QZJMK-BDQVC-PLIEQ-EHEKO-IDSYJ. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr BRM.0007.00083.2011 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 1 grudnia 2011 r. Zalacznik1.sxw Deklaracja na podatek od nieruchomości Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr BRM.0007.00083.2011 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 1 grudnia 2011 r. Zalacznik2.sxw Informacja w sprawie podatku od nieruchomości Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr BRM.0007.00083.2011 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 1 grudnia 2011 r. Zalacznik3.sxw Dane o nieruchomościach Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr BRM.0007.00083.2011 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 1 grudnia 2011 r. Zalacznik4.sxw Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr BRM.0007.00083.2011 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 1 grudnia 2011 r. Zalacznik5.sxw Deklaracja na podatek rolny Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr BRM.0007.00083.2011 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 1 grudnia 2011 r. Zalacznik6.sxw

Id: QZJMK-BDQVC-PLIEQ-EHEKO-IDSYJ. Podpisany

Strona 3

Informacja w sprawie podatku rolnego Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr BRM.0007.00083.2011 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 1 grudnia 2011 r. Zalacznik7.sxw Dane o nieruchomościach rolnych Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr BRM.0007.00083.2011 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 1 grudnia 2011 r. Zalacznik8.sxw Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr BRM.0007.00083.2011 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 1 grudnia 2011 r. Zalacznik9.sxw Deklaracja na podatek leśny Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr BRM.0007.00083.2011 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 1 grudnia 2011 r. Zalacznik10.sxw Informacja w sprawie podatku leśnego Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr BRM.0007.00083.2011 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 1 grudnia 2011 r. Zalacznik11.sxw Dane o nieruchomościach leśnych Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr BRM.0007.00083.2011 Rady Miejskiej w Radlinie

Id: QZJMK-BDQVC-PLIEQ-EHEKO-IDSYJ. Podpisany

Strona 4

z dnia 1 grudnia 2011 r. Zalacznik12.sxw Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym

Id: QZJMK-BDQVC-PLIEQ-EHEKO-IDSYJ. Podpisany

Strona 5
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.193.3245

  uchwała nr 73/XV/2011 Rady Gminy Dubiecko z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.191.3109

  uchwała nr XVII/92/11 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny oraz podatek od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.209.3826

  uchwała nr XV/111/2011 Rady Gminy Zarszyn z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji: na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny dla Agencji Nieruchomości Rolnych.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/79/2011 Rady Gminy Zawonia z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny i leśny oraz wzorów formularzy, informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2943

  uchwała nr XI/75/2012 Rady Gminy Odrzywół z dnia 5 marca 2012r. w sprawie: zatwierdzenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny

porady prawne online

Porady prawne

 • Wewnątrzwspólnotowe nabycie środków trwałych

  Czy przy nabyciu wewnątrzwspółnotowym nowych maszyn i urządzeń będących środkami trwałymi naliczam VAT fakturą wewnętrzną i rozliczam jednocześnie podatek należny (...)

 • Podatek rolny a podatek od nieruchomości

  Prowadzimy z mężem gospodarstwo rolne. Trzy lata temu gmina z własnej inicjatywy przekwalifikowała należącą do nas działkę rolną na budowlaną. Na tej działce nadal (...)

 • Klasyfikacja gruntu dla celów podatkowych

  Na jakiej podstawie klasyfikuje się grunty? Posiadam grunt rolny w obrębie miasta i gmina zażyczyła sobie sążnistego podatku od działki usługowej.

 • Podatek rolny - zgłoszenie

  Kupiłam działkę rolną w mieście. Czy powinnam sama zgłosić się z zapytaniem o wysokość podatku, czy też zostanę o nim powiadomiona?

 • Wymogi formalne wniosku o zasiedzenie

  Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o zasiedzenie nieruchomości? Czy na sprawie w sądzie są potrzebni fizycznie świadkowie czy wystarczą ich zeznania pisemne (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.315.545

  uchwała nr BRM.0007.00082.2011 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.315.544

  uchwała nr BRM.0007.00081.2011 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.315.544

  uchwała nr XV/110/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.315.544

  uchwała nr XV/109/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości opłaty od posiadania psów w 2012r

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.315.544

  uchwała nr XV/108/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.