Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.322.559

Tytuł:

uchwała nr XII/119/11 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bobrowniki na lata 2012-2016"

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-12-21
Organ wydający:Rada Gminy Bobrowniki
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 322 pozycja: 5592
Hasła:

UCHWAŁA NR XII/119/11 RADY GMINY BOBROWNIKI z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bobrowniki na lata 2012-2016" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym oraz zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) Rada Gminy Bobrowniki uchwala: § 1. 1. Przyjmuje się Wieloletni program gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy na lata 2012-2016 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 2. Celem Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy na lata 2012-2016 jest określenie podstawowych kierunków działania Gminy w gospodarowaniu zasobem mieszkaniowym. § 2. Celem Wieloletniego program gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy na lata 2012-2016 jest określenie podstawowych kierunków działania Gminy w gospodarowaniu zasobem mieszkaniowym. § 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Bobrowniki Jerzy Chwała

Załącznik do Uchwały Nr XII/119/11 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 października 2011 r. Zalacznik.doc

Id: JVMTO-LNIOP-EMFVF-RPKBC-PAHSG. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2479

  uchwała nr XIV/76/2012 Rady Gminy Kowala z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kowala na lata 2012 - 2016" oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kowala na lata 2012 - 2016" oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XXV/454/12 Rady Miasta Olsztyna z dnia 20 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olsztyn na lata 2012-2016.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.123.2003

  uchwała nr V/41/2011 Rady Miejskiej Pobiedziska z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pobiedziska na lata 2011 - 2016.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2841

  uchwała nr XIV/116/2012 Rady Gminy Święciechowa z dnia 27 kwietnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr IX/72/2011 Rady Gminy Święciechowa z dnia 27 października 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Święciechowa na lata 2012-2016.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.224.3603

  uchwała nr IX/53/2011 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Rozdrażew na lata 2011-2016.

porady prawne online

Porady prawne

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Lokal socjalny a tytuł prawny do innego mieszkania

  Jestem głównym najemcą lokalu komunalnego, a moja mama chciała by przepisać na mnie swoje własnościowe mieszkanie spółdzielcze. Czy stając się właścicielem drugiego (...)

 • Przejęcie lokalu kwaterunkowego

  Wraz z żoną jestem głównym najemcą mieszkania kwaterunkowego. Czy jest możliwe uczynienie dorosłego syna zameldowanego razem z nami głównym najemcą tego mieszkania? (...)

 • Przydział lokalu komunalnego

  Złożyłem wniosek do urzędu gminy o przydział lokalu komunalnego. Zgodnie obowiązującymi przepisami prawa lokalnego wniosek został zaopiniowany przez komisję, w skład (...)

 • Pomoc w formie posiłku dla uczniów

  Od 1 stycznia 2009 r. istnieje możliwość udzielania pomocy w formie posiłku uczniom albo dzieciom korzystającym z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.322.559

  uchwała nr XI/95/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.321.559

  decyzja nr OKA-4210-77(5)/2011/136/X/KR/ZMD Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 grudnia 2011r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła ustaloną przez Zakłady Energetyki Cieplnej S. A. z siedzibą w Katowicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.320.558

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NP/II/0911/416/11 Wojewody Śląskiego z dnia 1 grudnia 2011r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr X/71/2011 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 24 października 2011 r.w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z wielofunkcyjnego boiska sportowego położonego w Trachach przy ul. Raciborskiej 31

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.320.558

  uchwała nr XVI/199/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/152/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 17 września 2007r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie Gminy Zabrze

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.320.558

  uchwała nr XVI/198/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/127/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 02.07.2007r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej nieruchomości położonych na obszarze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie gminy Zabrze

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.