Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.326.569

Tytuł:

uchwała nr XII/75/11 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół Miasta i Gminy Koniecpol

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-12-23
Organ wydający:Rada Miejska w Koniecpolu
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 326 pozycja: 5691
Hasła:

UCHWAŁA NR XII/75/11 RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół Miasta i Gminy Koniecpol Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Koniecpolu uchwala, co następuje: § 1. Uchwala się statut Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Miasta i Gminy Koniecpol, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały. § 2. Traci moc statut Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Miasta i Gminy Koniecpol będący załącznikiem do uchwały Nr 125/XV/96 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 18 stycznia 1996 r. w sprawie utworzenia Zespołu Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Miasta i Gminy Koniecpol § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koniecpolu Pan Mieczysław Duda

Załącznik do Uchwały Nr XII/75/11 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 10 listopada 2011 r. Zalacznik1.pdf Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/75/11

Id: XLRYB-AHEAI-ZOMXV-LNVWW-UPMEJ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.397.3584

  uchwała nr Nr IX/57/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Nowym Brzesku.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIV/212/09 Rady Gminy Choceń z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Choceniu.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVIII/317/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół

 • DZ. URZ. 2011.93.1892

  uchwała nr VIII/74/11 Rady Miasta Malbork z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół oraz niektórych innych uchwał.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.81.1296

  uchwała nr XXXIV/237/10 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Koniecpol

porady prawne online

Porady prawne

 • Łączenie Zespołu Szkół i Przedszkola

  Organ prowadzący szkoły i przedszkole w Gminie X, chce włączyć do Zespołu Szkół w L ( szkoła podstawowa + gimnazjum) oddziały Przedszkola Publicznego w L. Moje (...)

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

 • Zasady wyboru sołtysa

  Jaki akt prawny zawiera zasady wyboru sołtysa?

 • Skarga na uchwałę rady gminy

  Jaki jest sposób wnoszenia skargi do sądu administracyjnego na uchwałę Rady Gminy dotyczącej uchwalenia prawa miejscowego? Czy skargę wnosi się za pośrednictwem tego (...)

 • Zastępcy burmistrza/prezydenta miasta

  Ilu maksymalnie może być zastępców burmistrza/prezydenta miasta?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.326.569

  uchwała nr XVII.143.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.326.568

  uchwała nr XVI.128.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/504/2009 Rady Miasta Jastrzębie ? Zdrój z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminów targowisk miejskich w Jastrzębiu - Zdroju

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.326.568

  uchwała nr XVI.127.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII /262/ 95 Rady Miasta w Jastrzębiu ? Zdroju z dnia 16 grudnia 1995 r. w sprawie lokalizacji targowisk na terenie miasta Jastrzębia - Zdroju

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.326.568

  uchwała nr 76/2011 Rady Gminy Goleszów z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady nr XIV/95/07 z dnia 28 listopada 2007 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.326.568

  uchwała nr XVII/102/2011 Rady Gminy Ciasna z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/74/2011 z dnia 05.08.2011r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ciasna


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.