Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.37.631

Tytuł:

uchwała nr IV/3/6/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Piekary Śląskie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-02-15
Organ wydający:Sejmik Województwa Śląskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 37 pozycja: 631
Hasła:AGLOMERACJE

Uchwała Nr IV/3/6/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: wyznaczenia Aglomeracji Piekary Śląskie Na podstawie art. 18 pkt 1 i pkt 20 oraz art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z późn. zm.) w związku z art. 43 ust. 2 a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. Nr 239 z 2005 roku, poz. 2019 z późn. zm.) Sejmik Województwa Śląskiego uchwala: § 1. 1. Wyznacza się Aglomerację Piekary Śląskie , zwaną dalej ?aglomeracją?, o równoważnej liczbie mieszkańców 60 801 RLM, z 2 oczyszczalniami ścieków komunalnych: 1) Oczyszczalnią Ścieków ?Północ? w Piekarach Śląskich, przy ulicy Śląskiej 17, 2) Oczyszczalnią Ścieków ?Południe? w Piekarach Śląskich, przy ulicy Przyjaźni (bez numeru). 2. Aglomeracja zlokalizowana jest w województwie śląskim, w obrębie gminy Piekary Śląskie ? miasta na prawach powiatu. 3. Aglomerację tworzą następujące miejscowości: miasto Piekary Śląskie, Brzeziny Śląskie, Brzozowice, Brzozowice ? Kamień, Dąbrówka Wielka, Dołki, Kamień, Kolonia Józefka, Kozłowa Góra, Lipka, Szarlej. § 2. Obszar i granice aglomeracji, o której mowa w § 1, są oznaczone na mapie w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Bogusław Śmigielski

Id: LCRLS-ONBVY-AGBDU-PFXSP-EHGQF. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr IV/3/6/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Zalacznikdo uchwały.JPG Mapa Aglomeracji Piekary Śląskie

Id: LCRLS-ONBVY-AGBDU-PFXSP-EHGQF. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.126.241

  sprawozdanie nr ORo.0050.112.2011 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie wykonania budżetu Miasta Piekary Śląskie za 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.152.283

  uchwała nr VIII/114/11 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Piekarach Śląskich

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.266.443

  uchwała nr IX/133/11 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazwy parkowi w Piekarach Śląskich

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.566

  uchwała nr XIII/189/11 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/162/11 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 października 2011 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego z udziałem Miasta Piekary Śląskie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.58.968

  ogłoszenie Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 12 marca 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na terenie Miasta Piekary Śląskie

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.36.630

  decyzja nr OKA-4210-9(4)/2011/163/XI/KR/ZMD Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 lutego 2011r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.36.629

  decyzja nr OKA-4210-56(9)/2010/2011/676/IX/CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 lutego 2011r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Zakłady Mechaniczne "Bumar-Łabędy" S.A. z siedzibą w Gliwicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.36.628

  decyzja nr OKA-4210-7(4)/2011/271/IX/RZ/ZMD Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 lutego 2011r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła ustaloną przez Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.36.627

  decyzja nr OKA-4210-67(11)/2010/2011/287/X/PS/ZMD Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 lutego 2011r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo Energetyczne "MEGAWAT" Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.36.626

  decyzja nr OKA-4210-65(9)/2010/2011/1255/X/RZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 lutego 2011r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Zespół Elektrociepłowni Bytom S.A. z siedzibą w Bytomiu

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.