Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.37.649

Tytuł:

uchwała nr 10/2010 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Siemianowice Śląskie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-02-15
Organ wydający:Rada Miasta Siemianowic Śląskich
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 37 pozycja: 649
Hasła:OŚWIATA,SZKOŁY,PRZEDSZKOLA,ŻŁOBKI

UCHWAŁA NR 10/2010 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Siemianowice Śląskie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), w związku z art. 5c pkt 1 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala: § 1. 1. Ustalić realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Siemianowice Śląskie, w wymiarze 5 godzin dziennie. 2. Ustalić odpłatność rodziców (prawnych opiekunów) za 1 godzinę świadczeń w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w ust. 1, w wysokości 0,17% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ( w zaokrągleniu do 10 groszy ) ustalanego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz.1679 z późniejszymi zmianami). 3. Odpłatność za świadczenia, o których mowa w ust.2 pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę zajęć. § 2. Traci moc uchwała nr 556/2009 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Siemianowice Śląskie. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich. § 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Id: AVDPM-WCVWI-BYHPK-ARQDN-XMTKI. Podpisany

Strona 1

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich Adam Cebula

Id: AVDPM-WCVWI-BYHPK-ARQDN-XMTKI. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.53.964

  uchwała nr 29/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie częściowej zmiany uchwały Nr 10/2010 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Siemianowice Śląskie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.19.312

  uchwała nr 556/2009 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Siemianowice Śląskie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.19.317

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NP/II/0911/324/ 386/09 Wojewody Śląskiego z dnia 29 grudnia 2009r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr 556/2009 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Siemianowice Śląskie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.73.1307

  uchwała nr IX/70/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Dębica

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.6.102

  aneks nr 5 Prezydenta Miasta Katowice; Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 11 października 2010r. do Porozumienia zawartego w dniu 17 stycznia 2005 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.37.648

  uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia sztandaru i weksyliów Gminy Rudziniec

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.37.647

  uchwała nr LIII/604/10 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 28 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwóch obszarów miasta Pszczyna oznaczonych symbolami A i B

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.37.646

  uchwała nr III/19/10 Rady Miasta Poręba z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.37.645

  uchwała nr IV/29/11 Rady Gminy Ornontowice z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały o wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień oraz wzorów deklaracji i informacji podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2011 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.37.644

  uchwała nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Ogrodzieńcu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.