Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.38.680

Tytuł:

uchwała nr IV/27/11 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/390/10 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie Regulaminu Gminnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-02-16
Organ wydający:Rada Gminy Zebrzydowice
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 38 pozycja: 680
Hasła:POMOC SPOŁECZNA

UCHWAŁA NR IV/27/11 RADY GMINY ZEBRZYDOWICE z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLI/390/10 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie Regulaminu Gminnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.) art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy Zebrzydowice uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XLI/390/10 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 sieprnia 2010r. w sprawie Regulaminu Gminnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wprowadza się następujące zmiany: - § 3 otrzymuje brzmienie "Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego". § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice. § 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice mgr Kazimierz Grygierek

Id: KWZFR-ADHIQ-DYQBT-DERRQ-EOOQX. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.8.138

  uchwała nr XXXIV/319/09 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/264/09 z dnia 23 kwietnia 2009 r. dotyczącej regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów mieszkających na terenie Gminy Zebrzydowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.196.303

  uchwała nr XLI/387/10 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/264/09 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów mieszkających na terenie Gminy Zebrzydowice, z późniejszymi zmianami

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.174.282

  sprawozdanie Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 22 kwietnia 2010r. z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.300.507

  uchwała nr XI/100/11 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/84/11 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 października 2011r. dot. zwolnień w podatkach lokalnych w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1546

  uchwała nr XIII/129/12 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/42/99 z dnia 11 marca 1999r. dot. określenia obwodu publicznego Gimnazjum w Zebrzydowicach

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.38.679

  uchwała nr XLI/390/10 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie Regulaminu Gminnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.38.678

  uchwała nr I/6/2010 Rady Gminy Wilkowice z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.38.677

  uchwała nr III/16/2010 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Węgierska Górka w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.38.676

  uchwała nr III/16/2010 Rady Gminy Ślemień z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr IX/57/07 z dnia 04 października 2007 r. Rady Gminy w Ślemień w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej-jednostki budżetowej Gminy Ślemień. ( z późn. zm.)

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.38.675

  uchwała nr III/15/2010 Rady Gminy Ślemień z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Ślemień


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.