Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.48.871

Tytuł:

uchwała nr III/19/2010 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości jako lokali mieszkalnych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-03-03
Organ wydający:Rada Miejska Skoczowa
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 48 pozycja: 871
Hasła:NIERUCHOMOŚCI

UCHWAŁA NR III/19/2010 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości jako lokali mieszkalnych. Na podstawie art. 68 ust.1 pkt 7 i ust.1b ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn.zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póź.zm.) Rada Miejska Skoczowa uchwala: § 1. Określić wysokość stawek procentowych bonifikat udzielanych przy sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych przez Gminę Skoczów na rzecz najemców: 1. 80% - przy sprzedaży lokalu wybudowanego przed 1939 r. 2. 60% - przy sprzedaży lokalu wybudowanego po1939 r. § 2. Burmistrz Miasta Skoczowa może udzielić bonifikat określonych w §1 jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki: 1. najem został nawiązany na czas nieoznaczony i trwa przez okres co najmniej 5 lat od dnia zawarcia umowy, 2. następuje jednorazowa płatność, 3. najemca nie posiada zaległości z tytułu najmu, 4. najemca lub jego małżonek nie korzystał z bonifikat przy nabyciu innego lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Skoczów. § 3. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Skoczowa. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. § 5. Uchwała obowiązuje do dnia 30 czerwca 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa Tadeusz Koniarczyk

Id: FYNEW-ULLDT-JIMLI-RKLVY-GCFFV. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.72.2291

  uchwała nr 36/VI/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 17 marca 2011r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat oraz ich stawek procentowych stosowanych przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Chorzele.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.174.5419

  uchwała nr 76/X/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.144.2319

  uchwała nr VI / 26 / 2011 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia warunków udzielania przez Wójta bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.119.227

  uchwała nr VI/71/2011 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/19/2010 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości jako lokali mieszkalnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.273.4367

  uchwała nr IX/65/11 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych

porady prawne online

Porady prawne

 • Bonifikata na wykup mieszkania komunalnego

  Czy przy sprzedaży mieszkań tzw. komunalnych, gmina może stosować dowolne bonifikaty zniżki dla osób fizycznych lokatorów? Czy stosuje się bonifikaty upusty od "widzimisię" (...)

 • Wysokość opłat za użytkowanie wieczyste

  Kto ustala opłaty za dzierżawę wieczystą gruntów i na jakiej podstawie?

 • Podatek od nieruchomości w kamienicy

  Posiadam lokal użytkowy położony w kamienicy, blisko centrum miasta. Kamienica jest 4 kondygnacyjna i obejmuje 2 lokale użytkowe, gdzie prowadzona jest działalność (...)

 • Obowiązek wystawienia PIT-8C

  Rada Miejska na podstawie art. 68 ust. 2c ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami podjęła uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.48.870

  uchwała nr III/17/2010 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, określający wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach Gminy Skoczów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.48.869

  uchwała nr III/12/2010 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie w Skoczowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.48.868

  uchwała nr IV/20/11 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.48.867

  uchwała nr IV/3/2011 Rady Gminy Mszana z dnia 17 stycznia 2011r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.48.866

  uchwała nr III/18/2010 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego w 2011 roku


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.