Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.50.891

Tytuł:

uchwała nr BRM.0150/III/13/10 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie budżetu Miasta Radlin na 2011 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-03-07
Organ wydający:Rada Miejska w Radlinie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 50 pozycja: 891
Hasła:

UCHWAŁA NR BRM.0150/III/13/10 RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Miasta Radlin na 2011 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. ?c?, ?d?, ?e?, ?i?, pkt 10, art. 42, art. 51 ust. 1 i 2 , art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 14, art. 15, art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 243, art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami). Rada Miejska w Radlinie uchwala, co następuje: § 1. Ustala się planowane dochody budżetu Miasta Radlin z podziałem na dochody bieżące i majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę 44.044.450,00 zł. w tym: dochody bieżące z czego: - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dochody majątkowe w wysokości 41.411.025,00 zł. w wysokości 320.000,00 zł. w wysokości 2.633.425,00 zł.

§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu Miasta Radlin, zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę 50.776.210,00 zł. w tym: wydatki bieżące z czego: - wydatki na realizację zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych - wydatki na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii wydatki majątkowe § 3. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 300.000,00 zł. § 4. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000,00 zł. § 5. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie - 6.731.760,00 zł.

Id: LXXUE-WXTQA-WHPDH-AXRTT-AJBKX. Podpisany Strona 1

w wysokości 39.112.498,26 zł. na kwotę 307.000,00 zł. na kwotę 13.000,00 zł. w wysokości 11.663.711,74 zł.

będą - pożyczki - część wolnych środków - sprzedaż papierów wartościowych (emisja obligacji)

1.725.800,00 zł. 1.805.960,00 zł. 3.200.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 3. § 6. Ustala się plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3. § 7. Ustala się plan dotacji i wydatków budżetu Miasta na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami oraz kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 4: 1) wielkość dotacji 2) wielkość wydatków 3) dochody do odprowadzenia do budżetu państwa 3.236.919,00 zł. 3.236.919,00 zł. 27.100,00 zł.

§ 8. Ustala się plan dotacji i wydatków budżetu Miasta na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 5: 1) wielkość dotacji 2) wielkość wydatków 133.374,00 zł. 166.175,00 zł.

§ 9. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radlinie zgodnie z załącznikiem Nr 6: 1) wielkość przychodów 2) wielkość kosztów 4.878.065,00 zł. 4.878.065,00 zł.

2. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej do usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Radlinie: w wysokości w tym - renowacja i konserwacja terenów zieleni - prowadzenie akcji zimowej - ręczne i mechaniczne oczyszczanie dróg - utrzymanie kanalizacji deszczowej - utrzymanie lokali socjalnych - utrzymanie substancji mieszkaniowej przejętej ze spółdzielni mieszkaniowej z przeznaczeniem na lokale socjalne 1.430.696,00 zł. 515.083,00 zł. 438.318,00 zł. 295.295,00 zł. 55.000,00 zł. 95.000,00 zł. 32.000,00 zł.

3. Ustala się kwotę dotacji celowej na inwestycje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radlinie:

Id: LXXUE-WXTQA-WHPDH-AXRTT-AJBKX. Podpisany Strona 2

w wysokości 400.000,00 zł. z przeznaczeniem na: - modernizację budynków komunalnych - budynek wielofunkcyjny Mariacka 93 § 10. Ustala się kwotę dotacji podmiotowej w wysokości 1.561.923,00 zł. w tym dla: 1) jednostek organizacyjnych kultury i sztuki tj: - Miejskiego Ośrodka Kultury w Radlinie - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radlinie 2) niepublicznych przedszkoli § 11. Ustala się kwoty dotacji celowej: - dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Radlinie - na pomoc finansową między jst. - na porozumienia między jst. - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód (Partycypacja w kosztach spłaty oczyszczalni ścieków Karkoszka II) - w zakresie dróg publicznych gminnych (ul. Narutowicza chodnik ? dotacja Rybnik) - na zakupy inwestycyjne dla OSP § 12. Dotacje, o których mowa od § 9 do § 11 ujęto zgodnie z załącznikiem Nr 7. § 13. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 8. § 14. 1. Upoważnia się Burmistrza Radlina do: 1) dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach działu oraz między rodzajami wydatków wyodrębnionych w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej, 2) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych w roku budżetowym w maksymalnej łącznej wysokości 500.000 zł na finansowanie przejściowego niedoboru budżetu, oraz spłaty tego długu w roku budżetowym, 3) lokowania wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych, w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 4) przekazania jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego uprawnień do dokonywania przeniesień w ramach wydatków finansowanych z dochodów własnych tych jednostek. 2. Zmiany wyszczególnione w ust.1 pkt 1 nie mogą spowodować rezygnacji z zadania inwestycyjnego oraz wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego do wydatków majątkowych. § 15. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. § 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina 60.000,00 zł. 1.000,00 zł. 11.000,00 zł. 431.000,00 zł. 335.000,00 zł. 100.000,00 zł. 10.000,00 zł. 200.000,00 zł. 200.000,00 zł.

1.190.923,00 zł. 347.000,00 zł. 24.000,00 zł.

Id: LXXUE-WXTQA-WHPDH-AXRTT-AJBKX. Podpisany

Strona 3

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radlinie mgr inż. Jacek Sobik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr BRM.0150/III/13/10 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 29 grudnia 2010 r. Zalacznik1.xls

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr BRM.0150/III/13/10 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 29 grudnia 2010 r. Zalacznik2.xls

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr BRM.0150/III/13/10 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 29 grudnia 2010 r. Zalacznik3.xls

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr BRM.0150/III/13/10 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 29 grudnia 2010 r. Zalacznik4.xls

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr BRM.0150/III/13/10 Rady Miejskiej w Radlinie

Id: LXXUE-WXTQA-WHPDH-AXRTT-AJBKX. Podpisany Strona 4

z dnia 29 grudnia 2010 r. Zalacznik5.xls

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr BRM.0150/III/13/10 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 29 grudnia 2010 r. Zalacznik6.xls

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr BRM.0150/III/13/10 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 29 grudnia 2010 r. Zalacznik7.xls

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr BRM.0150/III/13/10 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 29 grudnia 2010 r. Zalacznik8.xls

Id: LXXUE-WXTQA-WHPDH-AXRTT-AJBKX. Podpisany

Strona 5
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.105.174

  aneks Burmistrza Miasta Radlin; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego do Porozumienia z dnia 3 sierpnia 2004r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.85.1584

  aneks nr 8 Burmistrza Miasta Radlin; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 1 marca 2011r. do Porozumienia z dnia 3 sierpnia 2004r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.900

  aneks nr 9 Burmistrza Miasta Radlin; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 6 lutego 2012r. do Porozumienia z dnia 3 sierpnia 2004r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.196.359

  sprawozdanie Burmistrza Radlina z dnia 29 marca 2011r. z wykonania budżetu miasta Radlin za 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2552

  aneks nr 5 Burmistrza Miasta Radlin; Wojewody Śląskiego z dnia 6 kwietnia 2012r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Miastem Radlin reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Radlin w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie Miasta Radlin

porady prawne online

Porady prawne

 • VAT na rośliny

  Startujemy w przetargu (zamówienie publiczne) na dostawę materiału roślinnego (żywe kwiaty doniczkowe) do obsadzania miasta. Termin składania ofert upływa 31.12.2010 (...)

 • Darowizna ruchomości gminnej

  Gmina Miejska X posiada do zbycia samochód osobowy. W drodze darowizny chce przekazać przedmiotowy samochód dla powiatowej jednostki straży pożarnej, na podstawie umowy (...)

 • Istota jednostki budżetowej

  Czym charakteryzuje się jednostka budżetowa?

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • Cło na płytki ceramiczne z Chin

  Spółka zarejestrowana w Polsce chce sprowadzić płytki ceramiczne z Chin i sprzedać je na rynek Polski. Jakiej wysokości cło będzie musiała zapłacić?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.49.890

  decyzja nr OKR-4210-79(10)/2010/2011/366/IX/RF Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 lutego 2011r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Nadwiślańską Spółkę Energetyczną Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeszczach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.49.889

  decyzja nr OKA-4210-74(11)/2010/2011/9297/VIII/PS/ZMD Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 lutego 2011r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła ustaloną przez Zakład Produkcji Ciepła "ŻORY" Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.49.888

  decyzja nr OKA-4210-9(8)/2008-2011/213/VI/CW/ZMD Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 lutego 2011r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła ustaloną przez Terma-Dom Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.49.887

  decyzja nr OKA-4210-15(6)/2011/13753/III/MMI/ZMD Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 lutego 2011r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Mikołów Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.49.886

  decyzja nr OKA-4210-72(7)/2010/2011/1637/VIII/CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 lutego 2011r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Lidman Energetyka Cieplna Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.