Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.53.964

Tytuł:

uchwała nr 29/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie częściowej zmiany uchwały Nr 10/2010 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Siemianowice Śląskie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-03-10
Organ wydający:Rada Miasta Siemianowic Śląskich
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 53 pozycja: 964
Hasła:OŚWIATA,SZKOŁY,PRZEDSZKOLA,ŻŁOBKI

UCHWAŁA NR 29/2011 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie: częściowej zmiany uchwały Nr 10/2010 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Siemianowice Śląskie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), w związku z art. 5c pkt 1 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala: § 1. W uchwale nr 10/2010 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Siemianowice Śląskie wprowadza się następujące zmiany: 1) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Ustalić odpłatność rodziców (prawnych opiekunów) za 1 godzinę świadczeń w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w ust. 1, w wysokości 1,50 zł." 2) uchyla się treść § 1 ust. 3. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich. § 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich Adam Cebula

Id: GRUPJ-MGQDW-JEWDT-HKCBG-YRTVF. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.13.218

  uchwała nr 549/2009 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie częściowej zmiany uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 95/2007 z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie: nadania nowego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i uchylenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 440/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.13.220

  uchwała nr 558/2009 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie częściowej zmiany uchwały nr 486/2005 z dnia 24 lutego 2005 r. dotyczącej zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Siemianowice Śląskie oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.995

  uchwała nr 175/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały nr 144/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 28 listopada 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.29.407

  uchwała nr 572/2009 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie budżetu miasta na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.23.355

  uchwała nr 577/2009 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Siemianowice Śląskie

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Obliczanie odsetek od zaległych odsetek

  W jaki sposób należy obliczać odsetki od zaległych odsetek?

 • Podatek od nieruchomości

  Obywatel nabył nieruchomość w drodze licytacji nieruchomość 02 kwietnia 2010 r. Sąd Rejonowy Wydział Cywilny wydał w sprawie egzekucyjnej (w sprawie o egzekucję z (...)

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.53.963

  uchwała nr IV/24/11 Rady Gminy Rudnik z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5% (za wyjątkiem piwa)przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Rudnik

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.53.962

  uchwała nr IV/23/11 Rady Gminy Rudnik z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Rudnik miejsc oraz warunków sprzedaży napojów alkoholowych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.53.961

  uchwała nr III/20/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/25/2007 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie odpłatności za przyrządzanie posiłków w żłobku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.53.960

  uchwała nr III/18/2010 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX /400/2010 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 05 listopada 2010r w sprawie określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.53.959

  uchwała nr IV/20/2011 Rady Gminy Nędza z dnia 31 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza"


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.