Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.59.1092

Tytuł:

porozumienie Burmistrza Miasta Łaziska Górne; Prezydenta Miasta Katowice z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór ?BETANIA? w Katowicach w roku szkolnym 2010/2011

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-03-17
Organ wydający:Burmistrz Miasta Łaziska Górne; Prezydent Miasta Katowice
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 59 pozycja: 1092
Hasła:

Porozumienie z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór ?BETANIA? w Katowicach w roku szkolnym 2010/2011, zawarte w dniu 23 grudnia 2010 roku pomiędzy Miastem Katowice reprezentowanym przez: Krystynę Siejna ? Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Mieczysława Żyrka ? Naczelnika Wydziału Edukacji działających na podstawie uchwały Nr LIX/1346/06 Rady Miasta Katowice z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Katowice a innymi powiatami i gminami, dotyczących pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego a Gminą Miejską Łaziska Górne reprezentowaną przez: Aleksandra Wyrę - Burmistrza Miasta Łaziska Górne § 1. Uwzględniając wniosek Kościoła Zielonoświątkowego Zbór ,,BETANIA? w Katowicach przy ul. Gliwickiej 267 w sprawie przyznania jednego etatu nauczyciela na realizację nauki religii w roku szkolnym 2010/2011 dla 58 uczniów zamieszkałych na terenie: Katowic, Będzina, Chorzowa, Czerwionki-Leszczyny, Jaworzna, Łazisk Górnych, Mikołowa, Mysłowic, Powiatu Pszczyńskiego, Radzionkowa, Rudy Śląskiej, Siemianowic Śląskich, Sosnowca, Świętochłowic, Tychów, Żor, wyraża się zgodę na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego, w wymiarze jednego etatu nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół nr 7 w Katowicach przy ul. Gliwickiej 228. Lekcje religii realizowane są w Kościele Zielonoświątkowym Zbór ,,BETANIA? w Katowicach przy ul. Gliwickiej 267. § 2. Koszty zatrudnienia nauczyciela o którym mowa w §1, a które ponosi Miasto Katowice obejmują: § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 Składki na Fundusz Pracy, § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, proporcjonalnie do liczby uczniów w roku szkolnym 2010/2011 w przeliczeniu na jeden etat, tj. dla 1 ucznia z terenu Gminy Miejskiej Łaziska Górne przypada 0,02 części z jednego etatu.

Id: SPWZR-AGZQK-AAFQC-FQJZC-YECPN. Podpisany

Strona 1

§ 3. 1. Miesięczne planowane koszty zatrudnienia nauczyciela, o których mowa w § 2 wynoszą 3.960,48 złotych w 2010 roku, oraz 4.438,71 złotych w 2011 roku. Kalkulację planowanych kosztów, o których mowa w § 2, a które są ponoszone przez Miasto Katowice z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego, stanowi załącznik do niniejszego Porozumienia. 2. Gmina Miejska Łaziska Górne zobowiązuje się przekazywać Miastu Katowice dotację celową na realizację zadania określonego w §1, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów w roku szkolnym 2010/2011 w przeliczeniu na jeden etat, tj. 79,21 złotych miesięcznie w 2010 roku, oraz 88,77 złotych miesięcznie w 2011 roku. 3. Gmina Miejska Łaziska Górne zobowiązuje się przekazywać miesięczną kwotę dotacji o której mowa w ust. 2, na rachunek Miasta Katowice, tj.: ING Bank Śląski S.A., Oddział Regionalny Katowice, Nr 69 1050 1214 1000 0007 0150 6164 , do dnia 14-go każdego miesiąca, z tym, że dotację za okres od 1 września 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Gmina Miejska Łaziska Górne zobowiązuje się przekazać Miastu Katowice nie później niż do dnia 27 grudnia 2010 roku. 4. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 3 zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. § 4. 1. Kwoty wykazane w § 3 w ust. 1 i ust. 2 są kwotami planowanymi na rok szkolny 2010/2011. 2. Kwoty wykazane w § 3 w ust. 1 i ust. 2 ulegną zmianie w przypadku zmiany wysokości składników wynagrodzenia nauczyciela wyszczególnionych w §2, i/lub zmiany nauczyciela religii, i/lub zmiany liczby uczniów objętych nauczaniem religii. 3. Kwota dotacji celowej z roku budżetowego 2010 zostanie wykorzystana do dnia 31 grudnia 2010 roku i rozliczona do dnia 20 stycznia 2011 roku. Do 20 stycznia 2011 roku Miasto Katowice przedstawi Gminie Miejskiej Łaziska Górne rozliczenie faktycznych kosztów poniesionych w 2010 roku z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór ?BETANIA? w Katowicach przy ul. Gliwickiej 267. Kwota dotacji celowej z roku budżetowego 2011 zostanie wykorzystana do dnia 31 sierpnia 2011 roku i rozliczona do dnia 31 października 2011 roku. Do dnia 31 października 2011 roku Miasto Katowice przedstawi Gminie Miejskiej Łaziska Górne rozliczenie faktycznych kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór ?BETANIA? w Katowicach przy ul. Gliwickiej 267. 4. W przypadku, gdy kwota dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w ust. 3 będzie: a) wyższa od kwoty dotacji, jaką za rok szkolny 2010/2011 otrzymało Miasto Katowice od Gminy Miejskiej Łaziska Górne to Gmina Miejska Łaziska Górne zobowiązuje się do zapłaty należnej kwoty dotacji w terminie 30 dni od daty otrzymania rozliczenia, a w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Gmina Miejska Łaziska Górne zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak w § 3 ust.4.

Id: SPWZR-AGZQK-AAFQC-FQJZC-YECPN. Podpisany

Strona 2

b) niższa od kwoty dotacji, jaką za rok szkolny 2010/2011 otrzymało Miasto Katowice od Gminy Miejskiej Łaziska Górne, to Miasto Katowice zobowiązuje się do zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w terminie 30 dni od daty wysłania rozliczenia do Gminy Miejskiej Łaziska Górne, a w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Miasto Katowice zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych. § 5. 1. Porozumienie dotyczy rozliczenia i pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór ?BETANIA? w Katowicach przy ul. Gliwickiej 267 w roku szkolnym 2010/2011, tj. za okres od 1 września 2010 roku do 31 sierpnia 2011 roku. 2. Termin końcowego rozliczenia zadań o których mowa w ust.1, strony ustalają na dzień nie później niż 30 listopada 2011 roku. § 6. W sprawach nie uregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. § 7. Zmiany w Porozumieniu mogą być wprowadzone wyłącznie aneksem w formie pisemnej. § 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. § 9. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Katowice, dnia 26 października 2010 roku

Gmina Miejska Łaziska Górne, dnia 23.12.2010 r.

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice Krystyna Siejna

Burmistrz Miasta Łaziska Górne mgr inż. Aleksander Wyra

Naczelnik Wydziału Edukacji mgr inż. Mieczysław Żyrek

Id: SPWZR-AGZQK-AAFQC-FQJZC-YECPN. Podpisany

Strona 3

Załącznik do Porozumienia Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 23 grudnia 2010 r. Zalacznik.xls Załącznik do Porozumienia z dnia 23.12. 2010 roku zawartego pomiędzy Miastem Katowice a Gminą Miejską Łaziska Górne w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświatkowego Zbór "BETANIA" w Katowicach przy ul. Gliwickiej 267 w roku szkolnym 2010/2011.

Id: SPWZR-AGZQK-AAFQC-FQJZC-YECPN. Podpisany

Strona 4
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.85.1583

  porozumienie nr OS.4.2011 Prezydenta Miasta Katowice; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "BETANIA" w Katowicach w roku szkolnym 2010/2011

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.32.480

  porozumienie Prezydenta Miasta Katowice; Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego zbór Sosnowiec w roku szkolnym 2009/2010

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.32.481

  porozumienie Prezydenta Miasta Katowice; Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w roku szkolnym 2009/2010

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  aneks nr 1 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 listopada 2009r. do porozumienia zawartego w dniu 10 lipca 2009 r. pomiędzy Miastem Sosnowiec a Miastem Kędzierzyn - Koźle w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Sosnowcu w roku szkolnym 2008/2009

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.534

  porozumienie nr OS.5.2011 Prezydenta Miasta Katowice; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór ?BETANIA? w Katowicach w roku szkolnym 2011/2012|

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązkowe zawieszenie prawa do emerytury

  Od kiedy istnieje obowiązek zawieszenia prawa do emerytury ze względu na kontynuowanie zatrudnienia?

 • VAT na rośliny

  Startujemy w przetargu (zamówienie publiczne) na dostawę materiału roślinnego (żywe kwiaty doniczkowe) do obsadzania miasta. Termin składania ofert upływa 31.12.2010 (...)

 • Limit VAT - najem prywatny i działalność

  Od roku 2006 byłem zarejestrowany jako czynny podatnik VAT (rozliczałem VAT, składałem deklaracje VAT-7) - najem prywatny, lokale użytkowe. Z uwagi na obroty nie przekraczające (...)

 • Ustawa kominowa

  W jaki sposób funkcjonuje ustawa kominowa?

 • Pomoc de minimis - kolejne lata

  Jestem małym podatnikiem. W latach 2008-2010 skorzystałem z jednorazowej amortyzacji. Łącznie w ciągu 3 lat nie przekroczyłem 200 tyś euro (zamortyzowałem łącznie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.59.1091

  aneks nr 1 Burmistrza Miasta Łaziska Górne; Prezydenta Miasta Katowice z dnia 7 grudnia 2010r. do Porozumienia zawartego w dniu 23 grudnia 2009 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.59.1090

  porozumienie nr 137/PZD/10 Wójta Gminy Łękawica; Zarządu Powiatu Żywieckiego z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przekazania obowiązków w zakresie zimowego utrzymania nawierzchni dróg powiatowych, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami powiatowymi na terenie Gminy Łękawica

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.59.1089

  aneks nr 1 Burmistrza Gminy i Miasta Ozimek; Wójta Gminy Olsztyn z dnia 28 października 2010r. do Porozumienia z dnia 28 września 2010r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.59.1088

  porozumienie Burmistrza Gminy i Miasta Ozimek; Wójta Gminy Olsztyn z dnia 28 września 2010r. w sprawie realizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych jednego dziecka z terenu Gminy Olsztyn przez Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozimku, będące jednostką organizacyjną Gminy Ozimek

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.59.1087

  uchwała nr VI/45/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/177/07 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Pszczyna obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych stałych, utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych stałych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.