Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.59.1108

Tytuł:

aneks nr 1/2011 Prezydenta Miasta Zawiercie; Wójta Gminy Włodowice z dnia 8 lutego 2011r. do Porozumienia Komunalnego Nr 01/2010 z dnia 27 października 2010 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-03-17
Organ wydający:Prezydent Miasta Zawiercie; Wójt Gminy Włodowice
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 59 pozycja: 1108
Hasła:

ANEKS NR 1/2011 PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 8 lutego 2011 r. do Porozumienia Komunalnego Nr 01/2010 Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 27 października 2010 zawarty pomiędzy: Gminą Zawiercie reprezentowaną przez: Prezydenta Miasta Zawiercie - Ryszarda Macha a Gminą Włodowice, reprezentowaną przez: Wójta Gminy Włodowice ? Adama Szmukier. o nastepujacej treści: § 1. 1. Paragraf 5 ust. 1,2 i 3 porozumienia otrzymuje brzmienie:? 1. Dotacja o której mowa w § 3 pkt. 3 wynosi 2,51 zł w 2011 roku. 2. Ustala się plan wozokilometrów dla Gminy Włodowice, który wynosi 44 773 wzkm. 3. Gmina Włodowice przekaże dotacje Gminie Zawiercie za rok 2011 w łącznej wysokości 112.380,23 (słownie: sto dwanaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych 23/100). § 2. Pozostałe postanowienia Porozumienia nie ulegają zmianie. § 3. Aneks wchodzi w życie z dniem 3.01.2011 r. z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku. § 4. Aneks niniejszy sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.

Wójt Gminy Włodowice Adam Szmukier

Prezydent Miasta Zawiercie Ryszard Mach

Id: UYTIK-PDBOH-GNQZC-ZJVYS-ILGRI. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.979

  aneks nr 02/2012 Prezydenta Miasta Zawiercie; Wójta Gminy Włodowice z dnia 9 lutego 2012r. do Porozumienia Komunalnego Nr 01/2010 z dnia 27 października 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.57.919

  aneks nr 8 Prezydenta Miasta Zawiercie; Wójta Gminy Włodowice z dnia 5 stycznia 2010r. do Porozumienia Komunalnego z dnia 30 stycznia 2004 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.59.1109

  aneks nr 2/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz; Burmistrza Miasta Poręba; Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 8 lutego 2011r. do Porozumienia Komunalnego Nr 01/2010 z dnia 22 września 2010 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.57.918

  aneks nr 7 Burmistrza Miasta Poręba; Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 5 stycznia 2010r. do Porozumienia Komunalnego z dnia 30 stycznia 2004 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.254.397

  aneks nr 01/2010 Burmistrza Miasta Poręba; Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 29 października 2010r. do Porozumienia komunalnego z dnia 22 września 2010 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Wójt - czynności z zakresu prawa pracy

  Kto może podpisywać delegacje dla wojta gminy?

 • VAT na rośliny

  Startujemy w przetargu (zamówienie publiczne) na dostawę materiału roślinnego (żywe kwiaty doniczkowe) do obsadzania miasta. Termin składania ofert upływa 31.12.2010 (...)

 • Limit VAT - najem prywatny i działalność

  Od roku 2006 byłem zarejestrowany jako czynny podatnik VAT (rozliczałem VAT, składałem deklaracje VAT-7) - najem prywatny, lokale użytkowe. Z uwagi na obroty nie przekraczające (...)

 • Oświadczenie majątkowe prac. samorządowego

  Jestem pracownikiem samorządowym. Do dnia 14 grudnia 2006 r. pracowałam na stanowisku kierownika ośrodka pomocy społecznej, od 15 grudnia 2006 r. jestem specjalistą ds. (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.59.1107

  porozumienie nr EZK.031.3.1.2011 Burmistrza Miasta Łaziska Górne; Burmistrza Miasta Mikołów z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez Gminę Mikołów na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego lub oddziału przedszkolnego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Mikołowa, a niebędącego mieszkańcem Mikołowa

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.59.1106

  porozumienie nr OI/A.031.4.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pszczyna; Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie realizacji zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.59.1105

  porozumienie Prezydenta Miasta Mysłowice; Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie kształcenia w Powiatowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bieruniu uczniów klas wielozawodowych dla których Miasto Mysłowice jest organem prowadzącym

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.59.1104

  porozumienie Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie kształcenia w Powiatowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bieruniu uczniów klas wielozawodowych dla których Powiat Pszczyński jest organem prowadzącym

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.59.1103

  porozumienie Prezydenta Miasta Katowice; Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie finansowania postępowania orzekającego o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących, autystycznych oraz udzielania innych form pomocy psychologiczno?pedagogicznej dzieciom z ww. dysfunkcjami z terenu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.