Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.59.1109

Tytuł:

aneks nr 2/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz; Burmistrza Miasta Poręba; Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 8 lutego 2011r. do Porozumienia Komunalnego Nr 01/2010 z dnia 22 września 2010 roku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-03-17
Organ wydający:Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz; Burmistrz Miasta Poręba; Prezydent Miasta Zawiercie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 59 pozycja: 1109
Hasła:

ANEKS NR 2/2011 PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 8 lutego 2011 r. do Porozumienia Komunalnego Nr 01/2010 Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 22 września 2010 roku zawarty pomiędzy: Gminą Zawiercie reprezentowaną przez: Prezydenta Miasta Zawiercie - Ryszarda Macha a Gminą Siewierz reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz ? Zdzisława Banasia a Gminą Poręba reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta Poręba ? Marka Śliwę o następującej treści § 1. 1. Paragraf 5 ust.1,2,3, 4 i 5 porozumienia otrzymuje brzmienie:"1. Dotacja o której mowa w § 3 wynosi 2,51 zł w 2011 roku 2. W roku 2011 ustala się roczny plan wozokilometrów dla Gminy Poręba, który wynosi 246 991 wzkm. 3. Wysokość dotacji Gminy Poręba przekazanej Gminie Zawiercie za rok 2011 wynosi 619 947,41 zł. (słownie: sześćset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych 41/100). 4. W roku 2011 ustala się roczny plan wozokilometrów dla Gminy Siewierz, który wynosi 49 900 wzkm. 5. Wysokość dotacji Gminy Siewierz przekazanej Gminie Zawiercie za rok 2011 wynosi 125 249,00 zł. (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć złotych).? § 2. Pozostałe zapisy porozumienia nie ulegają zmianie. § 3. Aneks wchodzi w życie z dniem 3.01.2011 r. z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku. § 4. Aneks niniejszy sporządzono w 6 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.

Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś

Prezydent Miasta Zawiercie Ryszard Mach

Burmistrz Miasta Poręby Marek Śliwa

Id: EQSNJ-QIWPZ-VOTND-GDDAI-ORIVQ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.980

  aneks nr 03/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz; Burmistrza Miasta Poręba; Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 13 lutego 2012r. do Porozumienia Komunalnego Nr 01/2010 z dnia 22 września 2010 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.57.918

  aneks nr 7 Burmistrza Miasta Poręba; Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 5 stycznia 2010r. do Porozumienia Komunalnego z dnia 30 stycznia 2004 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.254.397

  aneks nr 01/2010 Burmistrza Miasta Poręba; Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 29 października 2010r. do Porozumienia komunalnego z dnia 22 września 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.59.1108

  aneks nr 1/2011 Prezydenta Miasta Zawiercie; Wójta Gminy Włodowice z dnia 8 lutego 2011r. do Porozumienia Komunalnego Nr 01/2010 z dnia 27 października 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.979

  aneks nr 02/2012 Prezydenta Miasta Zawiercie; Wójta Gminy Włodowice z dnia 9 lutego 2012r. do Porozumienia Komunalnego Nr 01/2010 z dnia 27 października 2010 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.59.1108

  aneks nr 1/2011 Prezydenta Miasta Zawiercie; Wójta Gminy Włodowice z dnia 8 lutego 2011r. do Porozumienia Komunalnego Nr 01/2010 z dnia 27 października 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.59.1107

  porozumienie nr EZK.031.3.1.2011 Burmistrza Miasta Łaziska Górne; Burmistrza Miasta Mikołów z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez Gminę Mikołów na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego lub oddziału przedszkolnego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Mikołowa, a niebędącego mieszkańcem Mikołowa

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.59.1106

  porozumienie nr OI/A.031.4.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pszczyna; Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie realizacji zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.59.1105

  porozumienie Prezydenta Miasta Mysłowice; Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie kształcenia w Powiatowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bieruniu uczniów klas wielozawodowych dla których Miasto Mysłowice jest organem prowadzącym

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.59.1104

  porozumienie Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie kształcenia w Powiatowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bieruniu uczniów klas wielozawodowych dla których Powiat Pszczyński jest organem prowadzącym

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.