Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.62.1127

Tytuł:

uchwała nr IV/30/2011 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-03-21
Organ wydający:Rada Gminy Pietrowice Wielkie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 62 pozycja: 1127
Hasła:

UCHWAŁA NR IV/30/2011 RADY GMINY PIETROWICE WIELKIE z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r Dz. U.. Nr 142,poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 3 ust. 1 i art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. z 2005 r Dz. U.. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) i art. 9 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach ( Dz. U. Nr 97, poz. 1050 ze zm. na wniosek Wójta Gminy Pietrowice Wielkie Rada Gminy Pietrowice Wielkie uchwala: § 1. 1) W uchwale Nr XX/218/2008 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 29 grudnia 2008 w sprawie określania górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości §1 otrzymuje brzmienie ?§1.1. Ustala się następujące górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych w następujących wysokościach: a) z kubłów o poj. 120 L ? 15,50 zł b) z kubłów o poj. 240 L ? 26,50 zł c) z kontenerów na odpady budowlane o poj. 1100 L ? 60,00 zł z zastrzeżeniem, ust. 2. 2) W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawki, o których mowa w ust.1 wynoszą: a) z kubłów o poj. 120 L ? 14,50 zł b) z kubłów o poj. 240 L ? 24,50 zł c) z kontenerów na odpady budowlane o poj. 1100 L ? 60,00 zł. § 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pietrowice Wielkie Henryk Joachim Marcinek

Id: OTZGU-SMQBF-UMKLJ-AZJLP-MUIUE. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.11.246

  uchwała nr XXIX/159/09 Rady Gminy Harasiuki z dnia 29 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.134.2768

  uchwała nr XL/369/2010 Rady Gminy Besko z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.3.23

  uchwała nr 143/XXV/08 Rady Gminy Dubiecko z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.187.2883

  uchwała nr XI/59/2011 Rady Gminy Besko z dnia 22 listopada 2011r. określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.4.73

  uchwała nr XXXIII/313/2009 Rady Gminy Besko z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości w 2010 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Wywóz śmieci

  Czy na każdą osobę mieszkającą w domu muszę podpisać umowę o wywóz śmieci? Czy sam nie mogę wywozić swoich śmieci na wysypisko? W miejskiej gospodarce komunalnej (...)

 • Opłata za wycięcie drzewa

  Lokalny urząd zażądał ode mnie zapłaty 76 PLN za pozwolenie wycięcia 9 letniego modrzewia posadzonego na terenie zamieszkałej działki budowlanej na terenie miasta (...)

 • Ograniczenie uprawnień właścicielskich

  Dlaczego właściciel gruntu budowlanego nie ma prawa wyciąć drzewa starszego niż 5 lat, które wcześniej sam posadził bez konsultacji z gminą?

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Amortyzacja odśnieżarki

  Spółka z o.o. zakupiła za ok. 3.700 zł netto małą odśnieżarkę do usuwania śniegu z placu i drogi. Jaką stawką, metodą i w jakich miesiącach (czy tylko zimą) (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.62.1126

  uchwała nr V/25/2011 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Mierzęcice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.62.1125

  uchwała nr IV/25/2011 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Krzanowicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.62.1124

  uchwała nr VI/69/11 Rady Miasta Katowice z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie miasta Katowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.62.1123

  uchwała nr VI/57/11 Rady Miasta Katowice z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na terenie miasta Katowice ?Skwer Richarda Holtzego?

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.61.1122

  uchwała nr CIV/53/2010 Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2011 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.