Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.71.1268

Tytuł:

uchwała nr V/27/2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu ?Honorowego Obywatela Gminy Czernichów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-03-30
Organ wydający:Rada Gminy Czernichów
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 71 pozycja: 1268
Hasła:INNE

UCHWAŁA NR V/27/2011 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie Zasad i trybu nadawania tytułu ?Honorowego Obywatela Gminy Czernichów Na podstawie art.18ust.1 i ust.2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz 1591 z późn.zm.) Rada Gminy Czernichów uchwala co następuje: § 1. Tytuł ?Honorowego Obywatela Gminy Czernichów? jest zaszczytnym dowodem szczególnego wyróżniania i uznania za wybitne zasługi dla Gminy Czernichów. § 2. Zasady i tryb nadawania tytułu ? Honorowego Obywatela Gminy Czernichów? określa Regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernichów. § 4. 1. Uchwała polega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Czernichów, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Adam Badan

Załącznik do Uchwały Nr V/27/2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 lutego 2011 r. Zalacznik1.doc Regulamin

Id: UAYYR-QYOKV-DVEGA-VQDHV-VYISA. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIX/193/08 Rady Miasta Dobiegniew z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Dobiegniew

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIX/232/10 Rady Gminy Końskowola z dnia 26 maja 2010r. w sprawie honorowego obywatelstwa Gminy Końskowola oraz zasad i trybu jego nadawania.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVII/246/10 Rady Gminy Warlubie z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie ustanowienia tytułu ?Honorowy Obywatel Gminy Warlubie? i uchwalenia regulaminu jego nadawania

 • DZ. URZ. 2011.243.2803

  uchwała nr XI/83/2011 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 14 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/108/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 6 października 2008 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania tytułu ?Honorowego Obywatela Gminy Bałtów?

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.221.320

  uchwała nr XLVI/351/2010 Rady Gminy Milówka z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Nadawania i Pozbawiania Godności ?Honorowego Obywatelstwa Gminy Milówka?

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.71.1267

  uchwała nr V/42/11 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 8 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Przedsiębiorstwu Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.71.1266

  uchwała nr V/36/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 24 lutego 2011r. o zmianie uchwały Nr XXXIX/257/92 Rady Miejskiej w Chorzowie z dnia 11 marca 1992 r. r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej w formie zakładu budżetowego o nazwie Zakład Komunalny ?PGM?

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.71.1265

  uchwała nr V/69/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 8 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/1080/2004 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 12 października 2004r. w sprawie opłat za przewozy osób i bagażu pojazdami komunikacji miejskiej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.71.1264

  uchwała nr IV/41/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bielsku-Białej oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.71.1263

  uchwała nr IV/39/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.