Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.72.1299

Tytuł:

uchwała nr V/42/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/224/2004 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świętochłowicach

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-03-31
Organ wydający:Rada Miejska w Świętochłowicach
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 72 pozycja: 1299
Hasła:

UCHWAŁA NR V/42/11 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXVIII/224/2004 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świętochłowicach. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 110 ust. 1 i art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn.zm.) Rada Miejska w Świętochłowicach uchwala, co następuje: § 1. W załączniku do Uchwały nr XXVIII/224/2004 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, dotychczasowy §1 otrzymuje następujące brzmienie: ?§1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach zwany dalej ?Ośrodkiem? działa w szczególności na podstawie: 1) ustawy o pomocy społecznej, 2) ustawy o ochronie zdrowia psychicznego 3) ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 4) ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 5) ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 6) ustawy o dodatkach mieszkaniowych, 7) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 8) ustawy o świadczeniach rodzinnych, 9) ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 10) ustawy o finansach publicznych, 11) niniejszego Statutu.? § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Marek Palka

Id: WSXFS-GXRRE-GJCFQ-DIMYW-AOVWI. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.37.651

  uchwała nr II/4/10 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/224/2004 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świętochłowicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.157.260

  uchwała nr LII/390/10 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/224/2004 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świętochłowicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.27.405

  uchwała nr XLVI/324/09 Rady Miasta Świętochłowice z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/224/2004 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świętochłowicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1398

  uchwała nr XVI/199/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świętochłowicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.15.256

  uchwała nr XLVI/322/09 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Jak długo trwa kadencja rady nadzorczej w spółdzielni?

  Jak długo trwa kadencja rady nadzorczej w spółdzielni?

 • Nowa klasyfikacja PKWiU 2008

  Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje nowa klasyfikacja PKWIU 2008. Proszę o informację, czy na pozycji faktury z obniżoną stawką podatku VAT musi pojawiać się PKWIU wg (...)

 • Egzekucja opłaty parkingowej

  Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/393/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 stycznia 2005 r. stanowi w § 6 w razie nieściągalności opłaty za parkowanie przez RKiSPP (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.72.1298

  uchwała nr V/38/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Świętochłowice w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.72.1297

  uchwała nr 30/IV/11 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 82/VII/07 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie inkasa opłaty skarbowej ( z późniejszymi zmianami)

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.72.1296

  uchwała nr V/41/11 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.72.1295

  uchwała nr V/36/11 Rady Gminy Gorzyce z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Czyżowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.72.1294

  uchwała nr IV/29/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.