Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.76.1373

Tytuł:

uchwała nr V/20/11 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój na rok 2011

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-04-05
Organ wydający:Rada Gminy Goczałkowice-Zdrój
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 76 pozycja: 1373
Hasła:

UCHWAŁA NR V/20/11 RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie: budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój na rok 2011 Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215,art.217,art.218,art.221,art.222,art.235, art.236,art.237,art.239,art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala: § 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 28.029.734,00zł w tym: 1) dochody bieżące 25.763.938,00zł 2) dochody majątkowe 2.265.796,00 zgodnie z załącznikiem nr 1. § 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 30.951.498,00 w tym: 1) wydatki bieżące w łącznej kwocie 25.022.699,00 zgodnie z załącznikiem nr 2.1 2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 5.928.799,00 zgodnie z załącznikiem nr 2.2 § 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.921.764,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków , jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.651.764zł i kredytu w wysokości 1.270.000 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4.626.616,00zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.704.852,00zł , zgodnie z załącznikiem nr 3. § 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 95.000zł. 2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 65.000zł. § 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 4. 2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie oraz dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań zleconych stanowiących dochody własne gminy zgodnie z załącznikiem nr 5 3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z załącznikiem nr 6 4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7.

Id: RKCKZ-OXDER-MQVOQ-CFLYE-PZOJZ. Podpisany Strona 1

§ 6. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane zgodnie z załącznikiem nr 8. § 7. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie: - wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - wydatków majątkowych - w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków określonych w punkcie 1. § 8. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: - kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.000.000zł - pożyczki na finansowanie wydatków na inwestycję ujętą w ramach przedsięwzięć wymienionych w wieloletniej prognozie finansowej w kwocie 800.000zł - kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.270.000zł 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot określonych w pkt 1. 3. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. § 9. Ustala się zasady wykonywania budżetu: 1. Zwroty wydatków dotyczące bieżącego roku uznać jako zmniejszenie wydatków roku budżetowego. 2. Zwroty wydatków dotyczące lat ubiegłych uznać jako zwiększenie dochodów roku bieżącego. § 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy. § 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2011r.

Id: RKCKZ-OXDER-MQVOQ-CFLYE-PZOJZ. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/20/11 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 18 stycznia 2011 r. Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr V/20/11 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 18 stycznia 2011 r. Zalacznik2.1.pdf Załącznik Nr 2.2 do Uchwały Nr V/20/11 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 18 stycznia 2011 r. Zalacznik2.2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/20/11 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 18 stycznia 2011 r. Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/20/11 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 18 stycznia 2011 r. Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/20/11 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 18 stycznia 2011 r. Zalacznik5.pdf

Id: RKCKZ-OXDER-MQVOQ-CFLYE-PZOJZ. Podpisany

Strona 3

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/20/11 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 18 stycznia 2011 r. Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/20/11 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 18 stycznia 2011 r. Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr V/20/11 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 18 stycznia 2011 r. Zalacznik8.pdf

Przewodnicząca Rady Gminy Adam Maćkowski

Id: RKCKZ-OXDER-MQVOQ-CFLYE-PZOJZ. Podpisany

Strona 4
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.144.237

  sprawozdanie Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 9 marca 2010r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój za okres od 01.01.2009 - 31.12.2009r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.80.1454

  ogłoszenie Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 14 marca 2011r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze gminy Goczałkowice-Zdrój

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.46.703

  uchwała nr XXXV/243/09 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.179.333

  uchwała nr X/45/2011 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 9 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/32/2011 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 31 maja 2011r. dotyczącej ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Goczałkowice -Zdrój

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.68.1097

  ogłoszenie Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 31 marca 2010r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze gminy Goczałkowice-Zdrój

porady prawne online

Porady prawne

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Wpływy do budżetu gminy z mandatów

  Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność (...)

 • Istota jednostki budżetowej

  Czym charakteryzuje się jednostka budżetowa?

 • Wykreślenie służebności na rzecz gminy

  Mam zamiar nabyć prawo własności nieruchomości niezabudowanej, która jest obciążona służebnością przejazdu i przechodu na rzecz właściciela działki sąsiedniej, (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.76.1372

  uchwała nr V/29/11 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.76.1371

  uchwała nr IV/13/2011 Rady Gminy Bojszowy z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie budżetu gminy Bojszowy na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.76.1370

  uchwała nr V/26/11 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 31 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.76.1369

  uchwała nr IV/5/6/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/34/14/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.76.1368

  uchwała nr IV/5/5/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/5/4/2007 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia Zasad dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie, korzystających z opieki zdrowotnej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.