Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.76.1374

Tytuł:

uchwała nr III/7/2010 Rady Miasta Imielin z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie budżetu miasta Imielin na 2011 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-04-05
Organ wydający:Rada Miasta Imielin
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 76 pozycja: 1374
Hasła:

UCHWAŁA NR III/7/2010 RADY MIASTA IMIELIN z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu miasta Imielin na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 211,212,214,215,222,235,236,237,242 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), Rada Miasta Imielin, uchwala: § 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 27.879.923 zł, z tego: 1) dochody bieżące 22.984.723 zł, w tym: - na zadania z udziałem środków europejskich 703.878 zł, - z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 190.000 zł, 2) dochody majątkowe 4.895.200 zł, w tym: - na zadania z udziałem środków europejskich 10.200 zł, - dotacje celowe na inwestycje 3.250.000 zł, - dochody ze sprzedaży majątku 1.500.000 zł, - wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 135.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2. § 2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 29.731.883 zł, z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości 20.180.883 zł, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w kwocie 17.839.031 złotych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.979.655 zł, b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7.859.376 złotych w tym na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii 190.000 złotych, 2. dotacje celowe na realizację zadań bieżących 695.000 zł w tym: - dla jednostek sektora finansów publicznych 530.000 zł, - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 165.000 zł, 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.566.852 zł, 4. wydatki na obsługę długu publicznego 80.000 zł, 5. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę - 0 zł. 2) Plan wydatków majątkowych w wysokości 9.551.000 zł, w tym: a) wydatki na inwestycje 9.500.800 zł, w tym dotacja celowa na inwestycje dla innej jednostki sektora finansów publicznych 1.500.000 zł, b) wydatki na zakupy inwestycyjne 50.200 zł, w tym na zadania z udziałem środków europejskich 10.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4. § 3. Ustala się kwotę planowanego deficytu w wysokości 1.851.960 złotych, wskazując jako źródło pokrycia pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. § 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 2.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.851.960 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 148.040 złotych.

Id: QNRRB-NKDMT-OSXJJ-BRTHA-EYJLI. Podpisany Strona 1

§ 5. Tworzy się rezerwę budżetową w łącznej kwocie 100.000 złotych, w tym: a) rezerwę ogólną 40.000 złotych, b) rezerwę celową 60.000 złotych na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. § 6. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem 5. § 7. Ustala się dochody i wydatki na zadania bieżące wykonywane na mocy zawartych porozumień, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7. § 8. Ustala się kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 8. § 9. Ustala się planowane kwoty dotacji z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 9. § 10. Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości 2.785.364 zł oraz rozchody budżetu miasta w wysokości 933.404 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10. § 11. Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 11. § 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do: 1. Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 2. Lokowania wolnych środków na rachunku lokat terminowych w innych bankach niż bank prowadzący. § 13. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku zmniejszają wykonanie wydatków, a zwroty dotyczące lat poprzednich stanowią dochód gminy. § 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin. § 15. Uchwała wchodzi w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej miasta w BIP z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta Imielin Bernadeta Ficek

Załącznik do Uchwały Nr III/7/2010 Rady Miasta Imielin z dnia 29 grudnia 2010 r. Zalacznik1-11.pdf Załączniki do uchwały budżetowej na 2011 rok

Id: QNRRB-NKDMT-OSXJJ-BRTHA-EYJLI. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.49.742

  uchwała nr XXXVIII/163/2009 Rady Miasta Imielin z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie budżetu miasta Imielin na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.200.361

  sprawozdanie Burmistrza Miasta Imielin z dnia 25 marca 2011r. z wykonania budżetu miasta Imielin za 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.203.308

  sprawozdanie Burmistrza Miasta Imielin z dnia 12 marca 2010r. z wykonania budżetu miasta za 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2168

  uchwała nr XIX/108/2012 Rady Miasta Imielin z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie Statutu Miasta Imielin

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.257.430

  uchwała nr XII/64/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 28 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Burmistrza Miasta Imielin

porady prawne online

Porady prawne

 • VAT na rośliny

  Startujemy w przetargu (zamówienie publiczne) na dostawę materiału roślinnego (żywe kwiaty doniczkowe) do obsadzania miasta. Termin składania ofert upływa 31.12.2010 (...)

 • Darowizna ruchomości gminnej

  Gmina Miejska X posiada do zbycia samochód osobowy. W drodze darowizny chce przekazać przedmiotowy samochód dla powiatowej jednostki straży pożarnej, na podstawie umowy (...)

 • Istota jednostki budżetowej

  Czym charakteryzuje się jednostka budżetowa?

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • Cło na płytki ceramiczne z Chin

  Spółka zarejestrowana w Polsce chce sprowadzić płytki ceramiczne z Chin i sprzedać je na rynek Polski. Jakiej wysokości cło będzie musiała zapłacić?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.76.1373

  uchwała nr V/20/11 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.76.1372

  uchwała nr V/29/11 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.76.1371

  uchwała nr IV/13/2011 Rady Gminy Bojszowy z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie budżetu gminy Bojszowy na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.76.1370

  uchwała nr V/26/11 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 31 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.76.1369

  uchwała nr IV/5/6/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/34/14/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.