Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.76.1375

Tytuł:

uchwała nr IV/11/11 Rady Gminy Jejkowice z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jejkowice na rok 2011

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-04-05
Organ wydający:Rada Gminy Jejkowice
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 76 pozycja: 1375
Hasła:

UCHWAŁA NR IV/11/11 RADY GMINY JEJKOWICE z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Jejkowice na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 212, art. 220, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1-3, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz art. 28 ust. 3 i art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. Nr 13, poz. 123 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 10 542 227 zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie 9 497 788 zł 2) dochody majątkowe w kwocie 1 044 439 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. § 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 10 165 983 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie 8 538 983 zł 2) wydatki majątkowe w kwocie 1 627 000 zł 2. Wydatki bieżące obejmują: 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7 044 383 zł, z tego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią kwotę 5 123 503 zł b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań stanowią kwotę 1 920 880 zł 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie: 341 900 zł 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 132 700 zł 4) wydatki na obsługę długu w kwocie 20 000 zł 3. Wydatki majątkowe obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 1 627 000 zł z czego na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 stanowią kwotę 1 055 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. § 3. 1. Planowana nadwyżka budżetu gminy stanowi kwotę 376 244 zł i zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej. 2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 50 000 zł oraz rozchody budżetu gminy w kwocie 426 244 zł zgodnie z załącznikiem nr 3. § 4. Tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 90 000 zł, w tym: 1) Rezerwę ogólną w kwocie 72 000 zł 2) Rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 18 000 zł § 5. 1. Ustala się dochody w wysokości 33 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w wysokości 33 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. § 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi przepisami zgodnie z załącznikiem nr 4.

Id: YQJMZ-HMDGQ-FFENW-CHOQC-DWWYV. Podpisany

Strona 1

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 5. 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6. § 7. Ustala się łączną kwotę dotacji udzielanych z budżetu gminy w wysokości 338 300 zł zgodnie z załącznikiem nr 7. § 8. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. 2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy roku bieżącego. § 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1 000 000 zł. § 10. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 2. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy do kwoty 1 000 000 zł. 3. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. § 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Wojaczek

Id: YQJMZ-HMDGQ-FFENW-CHOQC-DWWYV. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/11/11 Rady Gminy Jejkowice z dnia 24 stycznia 2011 r. Zalacznik1.ods DOCHODY BUDŻETU GMINY JEJKOWICE NA ROK 2011 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/11/11 Rady Gminy Jejkowice z dnia 24 stycznia 2011 r. Zalacznik2.ods WYDATKI BUDŻETU GMINY JEJKOWICE NA ROK 2011 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/11/11 Rady Gminy Jejkowice z dnia 24 stycznia 2011 r. Zalacznik3.doc PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2011 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/11/11 Rady Gminy Jejkowice z dnia 24 stycznia 2011 r. Zalacznik4.ods DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI PRZEPISAMI Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/11/11 Rady Gminy Jejkowice z dnia 24 stycznia 2011 r. Zalacznik5.ods DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/11/11 Rady Gminy Jejkowice z dnia 24 stycznia 2011 r. Zalacznik6.ods

Id: YQJMZ-HMDGQ-FFENW-CHOQC-DWWYV. Podpisany Strona 3

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/11/11 Rady Gminy Jejkowice z dnia 24 stycznia 2011 r. Zalacznik7.ods ZESTAWIENIE KWOT UDZIELANYCH DOTACJI

Id: YQJMZ-HMDGQ-FFENW-CHOQC-DWWYV. Podpisany

Strona 4
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.180.284

  sprawozdanie Wójta Gminy Jejkowice z dnia 6 maja 2010r. z wykonania budżetu gminy Jejkowice za rok 2009

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.162.302

  sprawozdanie Wójta Gminy Jejkowice z dnia 18 maja 2011r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEJKOWICE ZA ROK 2010

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.32.474

  aneks Wójta Gminy Jejkowice; Zarządu Powiatu Rybnickiego z dnia 21 grudnia 2009r. do Porozumienia z dnia 27 października 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3100

  uchwała nr XVIII/72/2012 Rady Gminy Jejkowice z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Jejkowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.263.439

  uchwała nr X/37/2011 Rady Gminy Jejkowice z dnia 10 października 2011r. w sprawie zmian w Zasadach udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów określonych w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska w Gminie Jejkowice

porady prawne online

Porady prawne

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Wpływy do budżetu gminy z mandatów

  Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność (...)

 • Istota jednostki budżetowej

  Czym charakteryzuje się jednostka budżetowa?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.76.1374

  uchwała nr III/7/2010 Rady Miasta Imielin z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie budżetu miasta Imielin na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.76.1373

  uchwała nr V/20/11 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.76.1372

  uchwała nr V/29/11 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.76.1371

  uchwała nr IV/13/2011 Rady Gminy Bojszowy z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie budżetu gminy Bojszowy na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.76.1370

  uchwała nr V/26/11 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 31 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa na 2011 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.