Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.76.1376

Tytuł:

uchwała nr III/20/11 Rady Gminy Kobiór z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Kobiór na rok 2011

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-04-05
Organ wydający:Rada Gminy Kobiór
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 76 pozycja: 1376
Hasła:

UCHWAŁA NR III/20/11 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Kobiór na rok 2011 Na podstawie art. 52 ust 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 1, art.121 ust. 1,2,7 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ? Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c.), d) i lit. i.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) Rada Gminy uchwala: § 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Kobiór na rok 2011 zwany dalej budżetem w łącznej kwocie 16.549.465,72 zł, w tym: 1) dochody bieżące: 10.349.720,64 zł; 2) dochody majątkowe: 6.199.745,08 zł; - jak w załączniku nr 1. § 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 19.547.942,65 zł, - jak w załączniku nr 2, które obejmują: 1) wydatki bieżące na łączną kwotę 11.838.131,21 zł, w tym: a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej ? 9.646.958,21 zł, z czego: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ? 6.521.110,74 zł; - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ? 3.125.847,47 zł; b) wydatki na dotacje na zadania bieżące ? 869.170,00 zł; c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ? 1.260.003,00 zł; d) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 0 zł; z czego: - ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 0 zł; - z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) ? 0,00 zł; - z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy ? 0,00 zł; e) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Kobiór lub planowanych do udzielenia, przypadające do spłaty w roku 2011 ? w kwocie łącznej 0,00 zł; f) wydatki na obsługę długu publicznego 62.000,00 zł; - jak w załączniku nr 2.1. 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę 7.709.811,44 zł, w tym: a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7.709.811,44 zł; z czego na: dotacje w łącznej kwocie 25.000,00 zł.

Id: VYAMA-WIUDB-XHPKT-UDOGT-SNDCR. Podpisany

Strona 1

wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 6.910.187,44 zł; w tym: - ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ? 6.910.187,44 zł; - z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)? 0,00 zł; - z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy ? 0,00 zł; b) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów 0,00 zł; c) wydatki na wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego 0,00 zł - jak w załączniku nr 2.2. § 3. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1) dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 84.300,00 zł. i wydatki na realizacje zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 84.300,00 zł. 2) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.700,00 zł. 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3. 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z załącznikiem nr 3. 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 3. 6) dochody do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2011 r. określa załącznik nr 4. § 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 2.998.476,93 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu: 1) zaciąganych pożyczek w kwocie 2.593.697,37 zł, 2) zaciąganych kredytów w kwocie 404.779,56 zł, 2. Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 4.932.262,54 zł, natomiast łączna kwota planowanych rozchodów wynosi 1.933.785,61 zł. - jak w załączniku nr 5. § 5. Tworzy się rezerwy: 1) ogólną w kwocie 20.700,00 zł. 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 26.300,00 zł; § 6. Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Gminy w roku 2011 jak w załączniku nr 6. § 7. Określa się plany: 1. Przychodów i kosztów Kobiórskiego Zakładu Budżetowego jak w załączniku nr 7.

Id: VYAMA-WIUDB-XHPKT-UDOGT-SNDCR. Podpisany Strona 2

2. Dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi sfinansowanych, jak w załączniku nr 8. § 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek: 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 3.200.000,00 zł; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 3.115.792,37 zł. § 9. Upoważnia się Wójta Gminy Kobiór do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 3.200.000,00 zł. 2) do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami w ramach działu; 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. § 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. § 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. § 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r.

Przewodniczący Rady Jerzy Mazur

Id: VYAMA-WIUDB-XHPKT-UDOGT-SNDCR. Podpisany

Strona 3

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/20/11 Rady Gminy Kobiór z dnia 27 stycznia 2011 r. Zalacznik1.xls

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/20/11 Rady Gminy Kobiór z dnia 27 stycznia 2011 r. Zalacznik2.xls

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr III/20/11 Rady Gminy Kobiór z dnia 27 stycznia 2011 r. Zalacznik2.1.xls

Załącznik Nr 2.2 do Uchwały Nr III/20/11 Rady Gminy Kobiór z dnia 27 stycznia 2011 r. Zalacznik2.2.xls

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/20/11 Rady Gminy Kobiór z dnia 27 stycznia 2011 r. Zalacznik3.xls

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/20/11 Rady Gminy Kobiór z dnia 27 stycznia 2011 r. Zalacznik4.xls

Id: VYAMA-WIUDB-XHPKT-UDOGT-SNDCR. Podpisany

Strona 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/20/11 Rady Gminy Kobiór z dnia 27 stycznia 2011 r. Zalacznik5.xls

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/20/11 Rady Gminy Kobiór z dnia 27 stycznia 2011 r. Zalacznik6.xls

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/20/11 Rady Gminy Kobiór z dnia 27 stycznia 2011 r. Zalacznik7.xls

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/20/11 Rady Gminy Kobiór z dnia 27 stycznia 2011 r. Zalacznik8.xls

Id: VYAMA-WIUDB-XHPKT-UDOGT-SNDCR. Podpisany

Strona 5
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.32.459

  aneks nr 1 Wójta Gminy Kobiór; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 9 grudnia 2009r. do Porozumienia nr 148/KT/2009 z dnia 2.09.2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.322.560

  uchwała nr X/59/11 Rady Gminy Kobiór z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/63/07 Rady Gminy Kobiór z dnia 26 października 2007r., w sprawie stawek opłaty targowej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.298.500

  uchwała nr X/62/11 Rady Gminy Kobiór z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kobiór

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.105.173

  aneks nr 2 Wójta Gminy Kobiór; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 18 marca 2010r. do Porozumienia nr 11/PZD/2009 z dnia 05.10.2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.298.500

  uchwała nr X/63/11 Rady Gminy Kobiór z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/3/162/05 Rady Gminy Kobiór z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kobiór

porady prawne online

Porady prawne

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Wpływy do budżetu gminy z mandatów

  Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność (...)

 • Istota jednostki budżetowej

  Czym charakteryzuje się jednostka budżetowa?

 • Wykreślenie służebności na rzecz gminy

  Mam zamiar nabyć prawo własności nieruchomości niezabudowanej, która jest obciążona służebnością przejazdu i przechodu na rzecz właściciela działki sąsiedniej, (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.76.1375

  uchwała nr IV/11/11 Rady Gminy Jejkowice z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jejkowice na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.76.1374

  uchwała nr III/7/2010 Rady Miasta Imielin z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie budżetu miasta Imielin na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.76.1373

  uchwała nr V/20/11 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.76.1372

  uchwała nr V/29/11 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.76.1371

  uchwała nr IV/13/2011 Rady Gminy Bojszowy z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie budżetu gminy Bojszowy na rok 2011

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.